Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Акцизний збір

Акцизний збір — це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), який включають до ціни цих товарів (продукції). Перелік товарів (продукції), на які встановлю­ється акцизний збір, та його ставки затверджуються Верховною Радою України. Акцизний збір стягується з готового товару на кін­цевій стадії виробництва або передавання для реалізації в торгів­лю.

Платниками акцизного збору є суб’єкти підприємницької дія­льності — виробники підакцизних товарів (продукції), а також суб’єкти підприємницької діяльності, іцо імпортують підакцизні товари (продукцію), а також фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), які ввозять (пересилають) на митну територію України підакцизні товари в обсягах вартістю понад 200 євро.

Об’єктом оподаткування є:

А) обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних това­рів (продукції) їх продажем, обміном на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безплатним передаванням товарів (продукції) або з частковою їх оплатою;

Б) обороти з реалізації (передавання) товарів (продукції) для власного споживання, промислової переробки (крім оборотів з ре­алізації (передавання) для виробництва підакцизних товарів), а * також для своїх працівників;

В) митна (у разі її відсутності — закупівельна) вартість імпорт­них товарів (продукції), придбаних за іноземну валюту або в по­рядку обміну чи безплатного передавання;

Г) суми податків на підставі рішень судових органів з розсуду спорів між транспортними організаціями з приводу втрати або нестачі продукції, що перевозять;

Д) суми стягнень з осіб, які винні в нестачі, розкраданні підак­цизних товарів;

Е) реалізація конфіскованого підакцизного майна, яке перехо­дить у власність держави.

Ставки акцизного збору встановлюють по групах товарів і є єдиними на всій території України. Перелік товарів та ставки ак­цизного збору регулюються Верховною Радою України. Податкові ставки акцизного збору мають різну розмірність — установлюють як у твердих, так у відсоткових ставках. Тверді ставки встановлю­ють в євро, а відсоткові — щодо оподатковуваного обороту, який включає суму акцизу.

Акцизний збір обчислюють:

А) за ставками у відсотках до обороту з продажу товарів, що ре­алізуються за:

♦ вільними цінами — виходячи з їхньої вартості за цими ціна­ми, встановленими з урахуванням акцизного збору, без податку на додану вартість;

♦ державними фіксованими та регульованими цінами — вихо­дячи з їхньої вартості за цими цінами без урахування торговель­них знижок, а також сум податку на додану вартість.

У разі закупівлі імпортних товарів (продукції) оподатковува­ний оборот визначають, виходячи з їхньої митної вартості. Під час визначення вказаної вартості іноземну валюту перераховують у національну валюту України за курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації. Акцизний збір від реалізації підакцизних товарів громадянами, які займа­ються підприємницькою діяльністю, утримується у джерела ви­плати доходів;

Б) у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції). Для акцизного збору застосовують два підходи до визначення

Оподатковуваного обороту залежно від того, які ставки акцизного збору встановлено.

Розділ 10

подпись: розділ 10Якщо ставки акцизного збору встановлено в абсолютних вели­чинах до фізичних розмірів підакцизних товарів, оподатковуваний' оборот визначають залежно від обсягу реалізації таких товарів, а якщо у відсотках до їх вартості, то виходячи із цін реалізації.

У разі використання підакцизних товарів усередині підприем - Л ства для власних виробничих потреб, у тому числі для передаван - ня з цеху в цех, оподатковувані обороти визначають із собівартості ^ цих товарів. Тут треба мати на увазі, що це стосується виробницт-

Ва тільки непідакцизних товарів. Якщо підакцизні товари вико­ристовують усередині підприємства для виробництва підакцизних товарів, вони акцизом не оподатковуються, за винятком алкоголь­них напоїв.