Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Ефективність господарської та фінансової діяльності акціонерно­го товариства в умовах трансформації економіки країни визначається в першу чергу його фінансовим станом. Саме фінансовий стан підпри­ємства найповнішою мірою характеризує його ефективність як у ви­робничій сфері, так і у відносинах із партнерами, банками, інвестора­ми. Отже, особливого значення набуває своєчасний та об’єктивний аналіз фінансового стану підприємств акціонерної форми власності, оскільки жодний власник не повинен втрачати потенційні можливості збільшення прибутку (доходу).

Фінансовий стан - це комплексне поняття, що відображає якісну сторону його виробничої та фінансової діяльності та є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, характеризується розміщенням і використанням фінансових ресурсів та джерелами їх формування. Критеріями оцінки є фінансові показни­ки, що відображають конкурентоспроможність акціонерного підпри­ємства, його потенціал у діловій співпраці й оцінюють, якою мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів з фінансових та інших економічних відносин.

Фінансовим аналізом діяльності акціонерного товариства вважа­ється комплексне вивчення фінансового стану товариства з метою оцінки отриманих фінансових результатів, що проводиться за допомо­гою методів фінансового аналізу за даними бухгалтерської (фінансо­вої) звітності підприємства. Метою аналізу фінансового стану акціо­нерного товариства є отримання ключових параметрів, які дають об’ єктивну та всебічну оцінку фінансового стану товариства, та ви­значення на цій підставі потенційних шляхів поліпшення організації фінансів.

Завданнями аналізу фінансового стану підприємства є:

• дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

• дослідження ефективності використання фінансових ресурсів за призначенням, виявлення певних шляхів їх підвищення;

• оцінка становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

• об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможно­сті, фінансової стійкості підприємства;

• визначення та оцінка заходів, спрямованих на знищення виявлених недоліків і підвищення економічної віддачі фінансових ресурсів;

• дослідження ефективності використання майна (капіталу) підпри­ємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

• аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів.

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його пла­тоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність акціонерного товариства, розмір його прибутку багато в чому залежить від його платоспроможності. Показники фінансового стану повинні бути такими, щоб всі, хто пов’язаний із підприємством економічними взаємовідносинами, могли отримати від­повідь на питання, наскільки надійне підприємство як партнер, а отже, ухвалити рішення про економічну доцільність продовження цих відно­син. Основні напрямки аналізу фінансового стану подані на рис. 6.5

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Рис. 6.5. Схема аналізу фінансового стану підприємства

Для акціонерних товариств особливого значення набуває вивчен­ня фінансового стану з подальшим виходом на фондовий ринок саме завдяки перевагам, які вони отримують разом із статусом “публічної” компанії. У свою чергу фінансова інформація, що підлягає розкриттю, повинна включати такі елементи: звіт керівництва про фінансові ре­зультати (інтерпретує дані, наведені у фінансовій звітності, надає дета­льну інформацію, аналіз операцій та тенденцій, детальне роз’яснення щодо ризиків); аудиторський висновок відповідно до Міжнародних стандартів аудиту; фінансова звітність та примітки до фінансової звіт­ності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни у власному капіталі, політика ведення бухгал­терського обліку).

Значна увага аналізу фінансового стану підприємства та його оцін­ки приділяється тому, що, з одного боку, він є результатом діяльності підприємства, свідчить про досягнення, а з другого - виявляє передумо­ви розвитку підприємства. Наявність своєчасної, достовірної та вичерп­ної інформації є необхідною передумовою прийняття виважених інвес­тиційних рішень акціонерними та потенційними інвесторами.

Фінансовий стан підприємства потрібно систематично і всебічно оцінювати з використанням різних видів, методів та прийомів аналізу. Це дасть можливість провести оцінку фінансових результатів діяльно­сті підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за кі­лька періодів, визначити проблемні місця у фінансовій діяльності та способи ефективного використання фінансових ресурсів, їх раціона­льного розміщення.

Для об’єктивної оцінки результатів роботи підприємства та від­повідно до завдань аналізу фінансового стану використовується сис­тема показників, які всебічно відображають стан і розвиток діяльності суб’єкта господарювання. У табл. 6.3 наведені показники, з допомо­гою яких оцінюється фінансовий стан підприємства.

Показники кожної з наведених груп характеризують фінансовий стан залежно від результатів виробничої, комерційної та фінансово - господарської діяльності підприємства. Кожний із цих показників мо­жна використати для оцінки і визначення факторів, які вплинули на конкретну ситуацію, що характеризує окремий показник. Визнавши фактори, які так чи інакше вплинули на фінансовий стан акціонерного підприємства, можна виявити резерви підвищення ефективності його функціонування.

Слід зазначити, що специфічною групою показників, що характери­зують фінансовий стан акціонерного товариства, є показники ринкової активності, які інформують учасників господарської діяльності про спроможність підприємства одержувати дохід, збільшувати доходи пра­цівникам, дивіденди - власникам, податки - державі, а також свої акти­ви. Найкраща ринкова активність та, яка приваблює інвесторів та мак - симізує ринкову вартість підприємства.

Таблиця 6.3

Групи показників фінансового стану для акціонерних товариств

Блочні оцінки

Одиничні оцінки

1. Майнового стану

Підприємства

1.1. Коефіцієнт зносу основних засобів.

1.2. Коефіцієнт оновлення основних засобів.

1.3. Коефіцієнт вибуття основних засобів

2. Ліквідності

2.1. Коефіцієнт поточної ліквідності.

2.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

2.4. Чистий оборотний капітал

З. Фінансова

Стійкість

3.1. Коефіцієнт автономії.

3.2. Коефіцієнт фінансування.

3.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами.

3.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

4. Ділової активності

4.1. Коефіцієнт оборотності активів.

4.2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

4.3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості.

4.4. Термін обертання кредиторської заборгованості.

4.5. Термін обертання дебіторської заборгованості.

4.6. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів.

4.7. Коефіцієнт оборотності основних засобів.

4.8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

5. Рентабельності

5.1. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу.

5.2. Коефіцієнт рентабельності активів.

5.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності

6. Ринкової активності

6.1. Прибуток на акцію.

6.2. Коефіцієнт дохідності акції.

6.3. Окупність акції.

6.4. Дивідендний вихід

До основних показників ринкової активності належать: прибуток на акцію, коефіцієнт дохідності акції, окупність акції, дивідендний вихід. Прибуток на акцію відображає розмір чистого прибутку, який отримує емітент внаслідок своєї господарської діяльності в розрахунку на одну просту акцію. Даний показник відображає розмір прибутку в грошових одиницях, який є абсолютним і не дозволяє порівняти дохідність конкретного цінного паперу з аналогічними інструментами інших емітентів за умови відмінності їх ринкових цін.

Коефіцієнт дохідності акції відображає співвідношення чистого прибутку і ринкової ціни простої акції, слугує своєрідним індикато­ром рентабельності вкладень інвестора при купівлі акції емітента на фондовому ринку. Чим вище значення даного показника, тим приваб­ливішими є вкладення в акції емітента з точки зору дохідності.

Окупність акції розраховується як показник, зворотний до попе­реднього, й відображає період окупності вкладень, здійснених інвес­тором у прості акції емітента. Чим менше значення цього показника, тим швидше відбудеться повернення вкладених інвестором коштів у вигляді доходу.

Дивідендний вихід відображає частку чистого прибутку, яка ви­плачується акціонерам у вигляді дивідендів. Цей показник здебільшо­го залежить від дивідендної політики акціонерного товариства. На практиці можуть використовуватися й інші показники.

Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підпри­ємства - об’єктивної його оцінки та виявлення на цій основі потенцій­них можливостей підвищення ефективності формування й викорис­тання фінансових ресурсів можуть застосовуватися різні методи аналізу.

Практика, яка склалася щодо здійснення аналізу фінансового ста­ну підприємства, вже відпрацювала певні прийоми і методи здійснен­ня такого аналізу. Використання методів, прийомів та видів аналізу для конкретних цілей вивчення фінансового стану підприємства в су­купності утворює методологію та методику аналізу.

Можна назвати шість основних прийомів аналізу:

1) горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звіт­ності з попереднім періодом;

2) вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури фінан­сових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;

3) трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенден­ції динаміки показників;

4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів) - розрахунок відношень між окремими статтями різних форм звітності та визначення їх взаємозв’язків;

5) порівняльний аналіз - внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками самого підприємст­ва та його дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників даної фірми порівняно з показниками конкурен­тів або із середньогалузевими та середніми показниками;

6) факторний аналіз - визначення впливу окремих факторів (причин) на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або стохастичних (не мають певного порядку) прийомів дослі­дження.

Методи фінансового аналізу - це комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприєм­ства. В економічній теорії та практиці існують різні класифікації методів економічного аналізу взагалі і фінансового аналізу зокрема.

Перший рівень класифікації відокремлює неформалізовані та формалізовані методи аналізу. Неформалізовані методи аналізу ґрун­туються на описуванні аналітичних процедур на логічному рівні. До них належать такі методи:

• експертних оцінок і сценаріїв;

• морфологічні;

• порівняльні;

• побудови системи показників;

• побудови системи аналітичних таблиць.

Ці методи характеризуються певними суб’єктивізмом, оскільки в них велике значення мають інтуїція, досвід та знання аналітика.

До формалізованих методів фінансового аналізу належать ті, ос­новою яких є жорстко формалізовані аналітичні залежності, тобто такі:

• ланцюгових підстановок;

• арифметичних різниць;

• балансовий;

• відокремлення ізольованого впливу факторів;

• відсоткових чисел;

• диференційний;

• логарифмічний;

• інтегральний;

• простих і складних відсотків;

• дисконтування.

У процесі фінансового аналізу широко застосовуються і тради­ційні методи економічної статистики (середніх та відносних величин, групування, графічний, індексний, елементарні методи обробки рядів динаміки), а також математично-статистичні методи (кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз, факторний аналіз, методи головних ком­понентів).

Використання видів, прийомів та методів аналізу для конкретних цілей вивчення фінансового стану підприємства в сукупності стано­вить методологію та методику аналізу.

Фінансовий аналіз здійснюється за допомогою різних моделей, які дають змогу структурувати та ідентифікувати взаємозв’язки між основними показниками. Основні типи показників, які застосовуються в процесі аналізу фінансового стану підприємства, такі:

• дескриптивні,

• предикативні,

• нормативні.

Дескриптивні моделі є основними для аналізу фінансового стану підприємства. До них належать:

• побудова системи звітних балансів;

• подання фінансової звітності у різних аналітичних розрізах;

• вертикальний та горизонтальний аналіз звітності;

• система аналітичних коефіцієнтів;

• аналітичні записи до звітності.

Дескриптивні моделі засновані на використанні інформації з бух­галтерської звітності.

Предикативні моделі - це моделі передбачувального, прогнозно­го характеру. Вони використовуються для прогнозування доходів та прибутків підприємства, його майбутнього фінансового стану. Най­більш поширені з них:

• розрахунки точки критичного обсягу продажу;

• побудова прогностичних фінансових звітів;

• моделі динамічного аналізу (жорстко детерміновані факторні та регресивні моделі).

Нормативні моделі - це моделі, які дозволяють порівнювати фак­тичні результати діяльності підприємства із нормативними, розрахо­ваними на підставі нормативу. Ці моделі використовуються, як прави­ло, у внутрішньому фінансовому аналізі. Їх суть полягає у встановленні нормативів на кожну статтю витрат стосовно технологі­чних процесів, видів виробів та аналізу відхилень фактичних даних від цих нормативів.

Інформаційною базою для аналізу фінансового стану акціонерно­го товариства є дані бухгалтерського балансу та додатків до нього, статистична, фінансова і оперативна звітність:

• баланс (форма № 1);

• звіт про фінансові результати (форма № 2);

• звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

• звіт про власний капітал (форма № 4);

• дані статистичної звітності та оперативні дані.

Відповідальність за підготовку звітності покладається на керів­ництво акціонерного товариства.