Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства

Розділ 14

подпись: розділ 14Найважливішими ознаками фінансового стану підприємства є його ліквідність і платоспроможність. Це дві взаємопов’язані еко­номічні категорії, оскільки теперішня платоспроможність зумов­люється попереднім рівнем ліквідності, а платоспроможність у найближчій перспективі повністю залежить від сучасного стану ліквідності. Водночас, незважаючи на тісний зв’язок, ліквідність і л платоспроможність — різні за змістом. Платоспроможність підприємства характеризує здатність суб’єкта господарювання
своєчасно та в повному обсягу розраховуватися з власних платіж­них зобов’язань, переважно за рахунок готівкових коштів. Ліквід­ність підприємства свідчить про його здатність перетворювати активи у грошові кошти для виконання власних фінансових зо­бов’язань перед усіма контрагентами й державою. Крім того, виді­ляють поняття ліквідності активу, яка є здатністю самого ак­тиву трансформуватися у гротові кошти.

Виходячи з розуміння сутності зазначених економічних катего­рій, основними характеристиками платоспроможності є:

* наявність грошових коштів для покриття зобов’язань підпри­ємства;

* наявність ліквідних активів, що потенційно можуть бути трансформовані у грошові кошти;

* наявність короткотермінових зобов’язань, що потребують здій­снення підприємством оперативних заходів;

* співвідношення ліквідних активів та короткотермінових зо­бов’язань.

Аналіз платоспроможності здійснюють переважно оцінюван­ням покриття.

Аналізуючи ліквідність підприємства необхідно визначити:

* наявність потенційно ліквідних активів, які можуть бути трансформовані у грошові кошти, що встановлюють через аналіз покриття;

* час, необхідний для перетворення матеріальних активів у грошові. Такий аналіз проводять оцінюванням оборотності обо­ротних коштів та визначенням тривалості операційного й фінан­сового циклів;

* доцільність й обов’язковість перетворення активів у грошові кошти через аналіз маневреності.

Аналіз покриття здійснюють в основному за даними балансу підприємства. Він передбачає оцінювання співвідношень оборот­них активів та їх частин з короткотерміновими зобов’язаннями підприємства, а також з метою оцінювання достатності потенційно ліквідних активів для покриття заборгованості підприємства.

Оборотні активи відображують у другому розділі активу балан­су. До них прирівнюють витрати майбутніх періодів (розділ III ак­тиву балансу). Відповідно до Положення бухгалтерського обліку № 11 короткотермінові зобов’язання формуються з поточних зо­бов’язань (розділ IV пасиву балансу), забезпечень виплат персо­налу та інших забезпечень (розділ II пасиву балансу).

Обротні активи

подпись: обротні активиДо основних показників аналізу покриття належать:

•>

♦>

подпись: ❖
•>
♦>

Короткотермінові зобов’язання ’

подпись: короткотермінові зобов’язання ’Коефіцієнт

Покриття

Коефіцієнт швидкої _ Оборотні активи - Запаси. платоспроможності Короткотермінові зобов’язання ’

Коефіцієнт абсолютної = платоспроможності

Сума грошових і фінансових інвестицій

Короткотермінові зобов’язання ’

Коефіцієнт покриття характеризує загальну забезпеченість зо­бов’язань потенційно ліквідними активами. Позитивна оцінка йо­го значень можлива, якщо вони дорівнюють потребі або переви­щують її в 1,5 - 2 рази й зростають у динаміці. Проте таке зрос­тання позитивне лише до певного рівня, що не перевищує 4-5 разів.

Коефіцієнт швидкої платоспроможності характеризує здатність підприємства швидко акумулювати грошові кошти завдяки лікві­дації дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій та інших ліквідних активів для покриття зобов’язань. Позитивно, якщо його значення перевищує одиницю і поступово зростає.

Два перших із зазначених показників характеризують не лише платоспроможність, а частково й ліквідність. На відміну від них, коефіцієнт абсолютної платоспроможності характеризує винятково платоспроможність. Позитивно, якщо значення цього показника становить 0,1 - 0,2.

Розділ 14

подпись: розділ 14Умовний приклад оцінювання платоспроможності подано в табл. 14.4. Тенденції, що склалися в підприємстві, дані якого ана­лізують, є загалом негативними й потребують поглибленого ви­вчення.

Таблиця 14.4. Оцінювання платоспроможності підприємства

(дані умовні)

Показник

Значення коефіцієнтів станом на початок

Січня

Квітня

Липня

Жовтня

СІЧНЯ

Насту­

Пного

Року

Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)

2,17

1,71

1,65

1,54

1,49

Коефіцієнт швидкої пла­тоспроможності (ліквід­ності)

0,57

0,42

0,43

0,44

0,46

Коефіцієнт абсолютної

Платоспроможності

(ліквідності)

0,07

0,05

0,04

0,03

0,02

Оцінюючи час, необхідний підприємству для трансформації активів у грошові кошти, особливу увагу звертають на те, що за

*"ЗР* •"ЗР* •''ЗР* •''ЗР* •'V* •тг* •■'зр* •"зр* *"зр* •'Тр* •■'зр* *-зр» •■«зр» •■«зр»

Середня вартість дебіторської заборгованості за період

Виручка від реалізації продукції в кредит

Триварість

Періоду,

Дні

«нормальної» ліквідності підприємства в процесі операційної діяль ності оборотні активи здійснюють кругообіг у напрямку:

 

Грошові Виробничі Готова

Кошти запаси продукція

Дебіторська Грошові

Заборгованість кошти '

 

Один оборот, що здійснюють оборотні активи, називають фі­нансовим циклом підприємства, який триває від моменту сплати грошових коштів постачальникам за сировину та матеріали до мо­менту отримання коштів від покупців за реалізовану готову про­дукцію. За тривалістю він відповідає операційному циклу (періоду виробництва й реалізації продукції), зменшеному на час обороту кредиторської заборгованості (відстрочення моменту сплати гро­шових коштів). Період виробництва продукції дорівнює часу трансформації виробничих запасів у готову продукцію (часу оборот­ності запасів), а період реалізації — часу трансформації дебітор­ської заборгованості. З огляду на час трансформації активів в оці­нюванні ліквідності використовують такі показники:

 

. Собівартість виробництва

Коефіцієнт і реалізації продукції

Оборотності = ----------------- я-------------------- :--------------- ;

Запасів Середня вартість

Виробничих запасів за період

 

Середня вартість Тривалість

Виробничих запасів х періоду, за період____________________________ дні

Собівартість виробництва і реалізації продукції

 

Час (період) обороту запасів

 

Виручка від реаоізації продукції в кредит Середні вартість дебіторської заборгованості за період

 

Коефіцієнт оборротності дебіторської заборгованості

 

Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства

Час (період) обороту дебіторської заборгованості

 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборованості

Собівартість виробництва І реалізації продукції Середня вартість кредиторської заборгованості за період

Середня вартість кредиторської заборгованості за період

 

Тривалість

Періоду,

Дні

 

Час (період) кредиторської заборгованості

Тривалість

Операційного

Циклу

Тривалість

Фінансового

Циклу

 

Собівартість виробництва і реалізації продукції

 

Сума періодів обороту дебіторської заборгованості; і запасів

 

Тривалість операційного циклу, зменшена на період обороту кредиторської заборгованості

 

Коефіцієнти оборотності показують, скільки оборотів за період здійснюють виробничі запаси, дебіторська й кредиторська за­боргованість. Показники часу (періоду) одного обороту характе­ризують тривалість трансформації у днях. Позитивно оцінюють зростання коефіцієнтів обороту виробничих запасів й дебітор­ської заборгованості та зниження тривалості відповідно одного обороту цих видів активів і операційного й фінансового циклів. За достатньої платоспроможності підприємства позитивно оцінюють уповільнення оборотності кредиторської заборгованості (знижен­ня коефіцієнта оборотності та збільшення тривалості одного обо­роту).

Розділ 14

подпись: розділ 14Показники оборотності активів та тривалість опера­ційного й фінансового циклів дають можливість не лИшЕ оцінити ліквідність підприємства та активів, а й слугують індикаторами та вимірниками інтенсивності діяльності господарюючого суб’єкта. Тому крім аналізу ліквідності зазначені показники використо­вують для поглибленого оцінювання ділової активності підприєм­ства.

Умовний приклад оцінювання оборотності та тривалості опера­ційного й фінансового циклів по підприємству, що аналізується,

* наведено в табл. 14.5.

* Зважаючи на зміни динаміки й структури виробничих запасів

*

522

подпись: 522Та дебіторської заборгованості, виявлені у процесі вертикального й

•"у«* »"Зр* »"зр« •"ЗР* •"ЗР* •"зр* •"ЗР* •"ЗР* •"ЗР* •"зр* •"ЗР* *ТГ* •''ЗР* •''зр* »"зр* •''ЗР* •''ЗР* •''зр* »"зр*
горизонтального аналізу активів, дані табл. 14.5 свідчать про не­гативні тенденції у використанні їх. Ліквідність підприємства знижується, що, у свою чергу, призводить до погіршення плато­спроможності (див. табл. 14.4).

Таблиця 14.5. Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства

(дані умови)

Показник

Квартал

Всього

І

II

III

IV

За рік

Коефіцієнт оборотності за­пасів

1,55

1,34

1,02

0,93

4,66

Час обороту запасів, дні

58

67

89

97

77

Коефіцієнт оборотності дебі­торської заборгованості

1,56

1,41

0,93

0,63

3,71

Час оборотності дебіторської заборгованості, дні

58

64

96

142

97

Коефіцієнт оборотності кре­диторської заборгованості

2,50

1,73

1,15

0,98

5,85

Час оборотності кредитор­ської заборгованості, дні

36

52

78

92

62

Тривалість операційного циклу, дні

116

131

185

240

174

Тривалість фінансового циклу, дні

80

79

106

148

113

Поглиблення аналізу ліквідності зумовлює потребу у відпо­відному оцінюванні трансформації активів у грошові кошти, про що свідчить нестача власних коштів та інших довготермінових джерел фінансування оборотних коштів підприємства, що аналі­зується як приклад. Адже оборотні активи, сформовані за раху­нок короткотермінових запозичень, а не власного капіталу та довготермінових позик, можуть бути вилучені з діяльності вна­слідок їх трансформації у грошові кошти й покриття наявних зо­бов’язань.

Зазначений вище аналіз ґрунтується на оцінюванні манев­реності, що застосовується в аналізі фінансової стійкості, а в ана­лізі ліквідності слугує для поглиблення й розширення її.

Маневреність є здатністю підприємства вільно розпоряджатися й використовувати у власній господарській діяльності оборотні активи, профінансовані за рахунок власного та довготермінового позичкового капіталів. Такі оборотні активи називають власним оборотним капіталом. Розмір власних оборотних коштів визна­чають прямим або непрямим методами. У разі застосування пря­мого методу використовують формулу

Власний _ Власний ^ ° шхта ч ко в і°В * - Неборотні

Капітал капітал_______________ ____ активи

КОШТИ

За використання непрямого методу розрахунок здійснюють за формулою

Власний г. ґ ■ т, •

Оборотний = 06°Р°ТН1 _ Короткотермінові капітал активи зобов’язання

Основними показниками маневреності, які доцільно ви­користовувати в аналізі ліквідності й платоспроможності, є:

Маневреність оборотних активів

подпись: маневреність оборотних активівВласні оборотні

____ Кошти____

Оборотні активи ’

Маневреність власних оборотних коштів

Гротові кошти та прирівняні до них активи

Власні оборотні кошти

Маневреність _ Власні оборотні кошти запасів Запаси

Маневреність Власні оборотні кошти

ШВИДКОЛ1КВ1ДНИХ = —---------------- г-5-------------------------

Запаси

подпись: запасиАктивів Оборотні

Активи

Позитивно оцінюється ситуація, за якої значення показників маневреності більші за нуль й зростають у динаміці. Це свідчить як про поліпшення ліквідності й платоспроможності, так і зміц­нення фінансової стійкості підприємства. Також позитивно оці­нюють зростання обсягу власних оборотних коштів (власного обо­ротного капіталу).

За умовними даними підприємства розрахунок показників його маневреності подано в табл. 14.6.

Розділ 14

подпись: розділ 14Дані з наведеного в табл. 14.6 прикладу свідчать, що обсяг влас­ного оборотного капіталу коливається в динаміці, однак загаль­ною тенденцією є стійке зниження усіх показників маневреності підприємства. Це підтверджує попередньо зроблений висновок про незадовільну платоспроможність й ліквідність підприємства та потребує поглибленого аналізу фінансової стійкості.

•"У* •-у* *"у* »-у» *"у* •тр* ••'у» *"у* *"у» •-у* »-у» *"у* *"у* *"у* •-у« •-у* *"У* •'“зр* •’ТГ**

Значення показників станом на початок

Показник

Січня

Квітня

Липня

Жовт­

Ня

Січня

Наступ­

Ного

Року

Власні оборотні кошти, сформовані за рахунок стійких пасивів

603

470

492

512

501

Маневреність оборотних активів

0,54

0,41

0,40

0,35

0,33

Маневреність власних оборотних коштів

0,06

0,07

0,06

0,06

0,04

Маневреність запасів

0,73

0,55

0,54

0,49

0,47

Маневреність швидко ліквідних активів

2,05

1,70

1,51

1,23

1,07