Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

АНАЛІЗ ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АСПЕКТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

А. В. Курносова, м. н.с.

ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса

Одним з найголовніших пріоритетів внутрішньої політики України є реалізація інноваційної моделі економічного розвитку, яка значною мірою забезпечується ефективним функціонуванням системи малого підприємництва.

Мале підприємництво потребує державної підтримки та ство­рення сприятливих умов існування, бо має особливості, обумовлені самою природою його діяльності. Підтримка цього сектору економіки належить до першочергових завдань держави, зокрема це визначено в Законах України «Про Національну програму сприяння розвитку ма­лого підприємництва в Україні», «Про державну підтримку малого підприємництва», урядовій програмі економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Інструментом реалізації на обласному рівні державної політики щодо підтримки малого підприємництва та інвес­тиційно-інноваційної стратегії є регіональні програми підтримки та розвитку малого підприємництва (далі - Програми).

Означені регіональні Програми з точки зору сприяння інно­ваційному розвитку, на нашу думку, доцільно розглядати у трьох аспектах:

1) відповідність структурі та змісту щодо перспектив інно­ваційного розвитку регіонів;

2) фінансове забезпечення, зокрема заохочення та залучення суб’єктів малого підприємництва до інноваційної діяльності;

3) відповідність пріоритетним напрямам соціально- економічного розвитку регіонів та пріоритетним напрямам іннова­ційного розвитку.

Результати аналізу Програм регіонів Українського Причор­номор’я [1-4] свідчать, що у кожній програмі проголошується не­обхідність інноваційного розвитку та підвищення добробуту і кон­курентоспроможності регіонів й національної економіки на підста­ві інноваційної діяльності, але інноваційна складова відображена фактично на декларативному рівні, без проведення спостережень та моніторингу інноваційної активності малого бізнесу, реальної підт­римки та стимулювання суб’єктів малого підприємництва цієї сфе­ри. Найбільш уразливим «вузьким місцем» Програм є недостат­ність коштів на їх реалізацію, неповна інформація щодо їх фінансу­вання. На цільову підтримку інноваційно активних малих підпри­ємств або розробку, впровадження інновацій інвестицій зовсім не передбачено. Аналіз заходів та пріоритетних напрямів даних Про­грам відповідності національним державним та регіональним пріо­ритетам соціально-економічного та інноваційного розвитку показав відсутність взаємозв’язків пріоритетних напрямів підтримки та ро­звитку малого підприємництва по регіонах Українського Причор­номор’я й стратегічних та середньострокових національних та регі­ональних пріоритетів.

Основними чинниками, що перешкоджають впровадженню інновацій, на наш погляд є: невизначеність економічної вигоди, нерозвиненість інфраструктури, недосконалість нормативно - правової бази, брак інформації про ринки збуту, висока вартість нововведень, низький попит на нові товари, нестача коштів, низь­кий інноваційний потенціал малих підприємств, тощо. На нашу думку, основним стримуючим чинником слід вважати відсутність в українському виробничому бізнесі мотиваційних умов для ство­рення і підтримки повноцінного попиту на інноваційну продукцію (послуги).