Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Сукупність заходів продуктової політики комерційного банку в розрізі фізичних осіб спрямована на забезпечення високої якос­ті обслуговування, індивідуального підходу, престижності та ста­більності. Фахівці надають необхідні консультації та допомогу з такого переліку послуг:

— обслуговування поточних банківських рахунків у гривнях та валюті;

— термінові вклади у гривнях та валюті;

— робота з рахунком через систему телебанкінгу;

— швидкі перекази грошових коштів фізичних осіб;

— проведення валютообмінних операцій;

— обслуговування пластикових карток VISA, Eurocard/Ma - sterCard;

— операції з дорожніми чеками American Express, Thomas Cook;

— видача коштів (чеків) з оформленням дозволу на вивезення;

— прийом коштів фізичних осіб під іменні депозитні сертифі­кати банку;

— операції з пластиковими картками міжнародних платіж­них систем VISA, Eurocard/MasterCard, American Express, Thomas Cook;

— кредитування для купівлі автомобіля;

— отримання виписки про стан рахунку на мобільний те­лефон;

— оплата комунальних платежів;

— робота з рахунками за допомогою системи Інтернет-бан - кінгу.

Деякі банки пропонують інноваційні банківські продукти і по­слуги, які дозволяють отримувати вищий прибуток шляхом по­купки акцій інвестиційних фондів. Для цього продуктовою по­літикою передбачене створення інвестиційних програм.

Інвестиційний фонд — це спеціалізована форма накопичення коштів з метою подальшого інвестування. Фонд збирає кошти ін­весторів, накопичує суму і потім інвестує у дохідні активи для отримання прибутку. За рахунок цього прибутку формується до­хід клієнта як інвестора фонду.

Інвестиційні фонди призначені для широкого кола інвесторів, які не мають можливості самостійно розміщувати свої кошти на фондовому ринку і готові довірити управління цими коштами професіоналам.

Купуючи акції інвестиційного фонду клієнт стає співвлас­ником фонду. Кошти фонду розміщуються у різні активи (цін­ні папери, нерухомість, депозити) з метою отримання доходу. Управляє цими фондами спеціалізована компанія з управління активами.

Обслуговування фондів здійснюється одночасно декількома незалежними між собою організаціями: компанією з управління активами; хранителем активів, функції якого виконує банківська установа; аудитором. Тим самим забезпечується надійний всебіч­ний контроль збереження активів фонду.

Переваги інвестиційних програм банків такі:

— фонди, у більшості випадків, володіють дещо підвищеною дохідністю, тобто дохід клієнту не буде обмежений депозитною ставкою;

— клієнт має можливість отримати високий або стабіль­ний дохід залежно від типу фонду, на відміну від депозиту, за яким дохідність, переважно, не відрізняється за типом вкла­дів;

— гранично мінімальні суми вкладень, за якими інвестор фон­ду фактично стає володарем частки достатньо диверсифікованого портфеля цінних паперів;

— можливість щодня стежити за вартістю паїв фонду через Інтернет.

Права інвестора регламентуються Законом України «Про ін­ститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвести­ційні фонди)». Діяльність фондів у відповідних інвестиційних програмах банків контролюється Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, а також аудитором і хранителем ак­тивів фонду. Активи фондів зберігаються і враховуються окремо від активів компанії з управління активами і не є її власністю. Перераховані вище чинники зумовлюють абсолютну прозорість діяльності фондів. Крім того, клієнт має можливість здійснювати управління фондом, який обраний, беручи участь у загальних зборах акціонерів фонду.

Для покупки акцій інвестиційного фонду клієнтові необхідно:

— визначити суму, яку він хочете інвестувати;

— заповнити заявку на покупку акцій фонду і анкету покупця;

— відкрити рахунок у цінних паперах;

— укласти договір купівлі-продажу цінних паперів і сплатити придбані цінні папери (у готівковій або безготівковій формі).

На кожному етапі клієнт отримує повну консультаційну під­тримку і супровід.

Для продажу акцій інвестиційного фонду клієнтові необхідно:

— визначити кількість акцій для продажу;

— заповнити заявку на продаж акцій фонду і укласти договір купівлі-продажу акцій.

Продуктова політика банків містить розробку депозитних програм для фізичних осіб. Такі програми є унікальними для кожного банку і передбачають надання клієнтові можливості са­мостійно підвищувати процентну ставку за своїм депозитним вкладом. Умови програм є конфіденційними. Докладну інформа­цію про умови програм клієнт може отримати не через телефонну консультацію або Інтернет-сайт, а тільки особисто відвідавши відділення банку.

Комерційні банки надають фізичним особам послуги з розмі­щення тимчасово вільних грошових коштів на банківських вкла­дах на вигідних умовах у національній та іноземній валютах.

Головні переваги депозитних програм такі:

— можливість розміщення коштів у національній та іноземній валютах (доларах США, евро);

— можливість захисту розміщених коштів від валютних ри­зиків за допомогою послуги з конвертації вкладу в іншу валюту протягом дії депозитного договору;

— вклади з різними режимами виплати відсотків (щомісяч­ним, наприкінці терміну дії депозитного договору);

— процентні ставки, фіксовані на весь час дії договорів;

— кожному вкладнику за бажанням надається пластикова картка у межах програми пакетного обслуговування для отримання нарахо­ваних відсотків за вкладом на картку;

— можливість внесення коштів на депозитний вклад готівко­вим і безготівковим шляхом.

Для укладення депозитного договору клієнту потрібні такі до­кументи: паспорт; оригінал довідки про присвоєння індивідуаль­ного податкового номера (ІПН, для резидентів України).

Намагаючись трансформувати депозитні продукти для фізич­них осіб комерційні банки пропонують депозити, які поєднують можливість накопичувати, заощаджувати, отримувати дохід і при цьому вільно розпоряджатися коштами тоді, коли потрібно клієн­ту. Отже, сучасні депозитні продукти дозволяють клієнтові:

— розміщувати кошти на будь-який зручний для нього період;

— мати постійний доступ до рахунку без обмежень щодо мі­німального строку, зниженої процентної ставки або нарахування комісій при достроковому знятті;

— щомісячно отримувати додатковий дохід у вигляді нарахо­ваних процентів за підвищеною ставкою, розмір якої порівняний з дохідністю строкового депозиту;

— почати накопичення всього, наприклад, з 10 гривень, 10 до­ларів США або 10 євро;

— оформити депозит з видачею міжнародної платіжної карт­ки або без неї;

— користуватися депозитними коштами 24 години на добу 7 днів на тиждень в мережі банкоматів по всій Україні;

— розраховуватися карткою за товари та послуги в торговель­них мережах в Україні та за кордоном;

— не витрачати час на похід до банку та довгу процедуру оформлення дострокового розірвання договору, замовлення кош­тів;

— поповнювати депозит у будь-який час в будь-якому відді­ленні банку по всій Україні.

Ефективності продуктової політики сприяє участь банків у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд є держав­ною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд за­снований з метою забезпечення захисту інтересів фізичних осіб — вкладників банків, функціонує на засадах, встановлених Законом України від 20 вересня 2001 року №2740-111 «Про Фонд гаранту­вання вкладів фізичних осіб».

Вкладники мають право:

— на отримання гарантованої суми компенсації коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду від дня настання недоступно­сті вкладів, тобто від дня призначення ліквідатора банку;

— звернутися для отримання гарантованої суми компенсації упродовж трьох років від дня настання недоступності вкладів.

Фонд гарантує кожному вкладникові:

— компенсацію коштів за вкладами, у т. ч. відсотки, у розмірі залишку вкладу на день настання недоступності вкладів, але не більше 50000 грн;

— компенсація коштів у розмірі загальної суми вкладів, але не більше 50000 грн у випадку розміщення вкладником в одному банку кількох вкладів.

Інформація щодо залишків коштів на депозитних рахунках надається Фонду ліквідаторами банків. Виплата гарантованих сум за рахунок коштів Фонду здійснюється у національній ва­люті України на території України. Вклади в іноземній валюті компенсуються тільки у національній валюті за курсом націо­нального банку України на день настання недоступності вкла­дів. Власником рахунку є особа, на ім’я якої відкритий раху­нок.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не проводить індек­сацію вкладів, які були відкриті до 01.09.1996 року. За питаннями уточнення суми залишку на рахунку, індексації вкладів та ком­пенсації за акціями слід звертатися до ліквідатора банку.

Фонд не повертає гарантовану суму за вкладами:

— членам наглядової ради, ради директорів та ревізійної ко­місії банку, вклади в якому є недоступними, або третім особам, які діють від їхнього імені;

— працівникам незалежних аудиторських фірм (аудиторам), які здійснювали аудиторські перевірки банку упродовж останніх трьох років, або третім особам, які діють від їхнього імені;

— акціонерам, частина яких перевищила 10 % статутного ка­піталу банку, або третім особам, які діють від їхнього імені;

— вкладникам, які на індивідуальній основі отримують від банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, які призвели до погіршення фінансового становища банку;

— вкладникам, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією;

— вкладникам, які використовують свої вклади для здійснен­ня підприємницької діяльності;

— вкладникам, вклади яких розміщені у банках, що не є учас­никами (тимчасовими учасниками) фонду;

— вкладникам банків — тимчасовим учасникам фонду, вклад у яких був розміщений після переведення банку до категорії тим­часових.

Права на отримання гарантованої суми компенсації набувають спадкоємці за наявності документів на спадок, оформлених від­повідно до чинного законодавства країни.

Вкладники-нерезиденти для отримання коштів повинні зазна­чити свою тимчасову адресу на території України або надати но­таріально засвідчене посвідчення особі, яка проживає в Україні. Якщо документ (доручення, право на спадок) виданий на терито­рії іноземної держави, він повинен бути нотаріально завірений за місцем видачі, перекладений українською мовою та легалізова­ний у консульській установі України, якщо міжнародними дого­ворами не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС України.

Не потрібна легалізація документів, які були видані у таких рес­публіках: Албанія, Народно-демократична Республіка Алжир, Респу­бліка Болгарія, Соціалістична Республіка В’єтнам, Корейська народ - но-демократична Республіка, Республіка Куба, Монголія, Республіка Польща, Румунія, Словацька Республіка, Угорська Республіка; краї­ни, які утворилися на території колишньої СФРЮ; Чеська Республі­ка, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Естонська Респуб­ліка, Російська Федерація, Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Грузія, Республіка Молдова, Республіка Казахстан, Рес­публіка Киргизстан, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Респуб­ліка Узбекистан, Республіка Азербайджан.

Депозитні операції або операції за строковими вкладами для фізичних осіб є найбільш розповсюдженими банківськими

Операціями для населення. їхня суть полягає у тому, що за умо­ви внесення вкладником на депозитний банківський рахунок суми грошових коштів на обумовлений термін та на певних умовах, банк за використання цих коштів сплачує вкладникові проценти.

Ставка за вкладами залежить від терміну розміщення грошо­вих коштів, періодичності виплати процентів та виду валюти. Якщо сума вкладу перевищує певну суму (наприклад, 75 тис. грн, иБО/БиК 15 тис.), процентна ставка за вкладом може бути збіль­шена (наприклад, на 0,2 % річних).

Соціальна спрямованість продуктової політики банку також збільшує її ефективність. Так, наприклад, пенсіонерам та одер­жувачам соціальних виплат за наявності пенсійного посвідчення або документу, що підтверджує право отримання соціальних ви­плат, процентна ставка за вкладом збільшується (у контексті по­переднього прикладу, скажімо, на 0,5 % річних).

Для зручності клієнта здійснюється безкоштовне відкриття пластикової картки, на яку можуть перераховуватись відсотки за вкладом, а по закінченню строку дії депозитної угоди — основна сума депозиту. Крім того, вкладники можуть взяти участь в зао­хочуючих програмах банку та отримати додаткове підвищення процентної ставки за вкладом.

Комерційні банки пропонують клієнтам повний спектр пос­луг з розрахункового та касового обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валютах. Для зручності обслуговування клієнтів створені системи телебанкінгу та Інтер - нет-банкінгу, які дозволяють розпоряджатися вільними грошо­вими коштами без відвідування банку. Окрім цього, зазначені си­стеми дозволяють банкові обслуговувати клієнтів у різних регіонах України.

Види розрахунково-касових послуг для фізичних осіб:

— відкриття та ведення рахунків у національній та іноземній валютах;

— безготівкові розрахунки;

— операції з готівковими коштами;

— надання виписки про стан рахунка клієнта.

Відкривши поточний рахунок у гривнях клієнт отримує мож­ливість проводити такі операції:

— зняття готівкою грошових коштів, які надходять на поточ­ний рахунок у готівковій та безготівковій формах;

— безготівкові розрахунки з юридичними та фізичними осо­бами, у тому числі комунальні платежі;

— приватні грошові перекази на користь фізичних осіб в Украї­ні та поза її межами;

— отримання на поточний рахунок заробітної плати, пенсії, різних видів матеріальної допомоги та інших виплат;

— отримання інформації про залишок та рух коштів на рахун­ках з будь-якої точки світу за допомогою послуг віддаленого управління рахунками.

Клієнт укладає з банком договір, в якому обумовлюються права та обов’язки сторін. Наявність поточного рахунку дозволяє раціонально та ефективно розпоряджатися наявними грошовим коштами та проводити цілий комплекс операцій, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності: внесення та зняття го­тівкових грошових коштів; безготівкове перерахування коштів; зарахування на рахунок безготівкових грошових коштів, у тому числі заробітної плати; проведення конверсійних операцій.

Поточні рахунки зручні для тих, хто відправляє та отримує грошові перекази, безготівково сплачує придбані товари та пос­луги. Клієнти заощаджують час та гроші, оскільки тарифи для таких операцій порівняно нижчі, аніж при платежах без відкриття рахунку (через касу). Поточний рахунок у національній валюті зручно використовувати студентам, які отримують грошові пере­кази з дому, пенсіонерам для отримання пенсій, отримувачам ма­теріальної допомоги та різних соціальних виплат. Окрім цього, з поточного рахунку можна проводити платежі за комунальні по­слуги, не відвідуючи банк. При відкритті поточного рахунка в іноземній валюті клієнт отримуєте більше можливостей, наприк­лад, при відправленні грошових коштів за кордон та під час отримання переказів з-за кордону.

Головна перевага полягає в тому, що при знятті готівки з ра­хунка комісія банком не утримується. При цьому комісія також не утримується і при зарахуванні на рахунок готівкових коштів.

Така пропозиція банків має цільову аудиторію клієнтів, а саме:

— продавців нерухомості після продажу нерухомості (з ме­тою безпеки);

— клієнтів, які прямують у відпустку і відрядження (щоб не зберігати кошти вдома на термін короткострокової відсутності);

— клієнтів, які мають постійні надходження готівки (потреба в яких виникне через визначений проміжок часу — для того, щоб не зберігати їх вдома або на роботі);

— клієнтів, які планують в найближчий час скористатися по­слугою кредитування на придбання автомобіля або житла — з метою найбільш безпечного зберігання коштів.

Послуги віддаленого управління рахунками є інноваційним елементом розрахунково-касових послуг для фізичних осіб, а са­ме: система віддаленого банківського обслуговування StarAccess (система «Банк через Інтернет») для фізичних осіб і корпоратив­них клієнтів; система «Клієнт-Банк»; мобільний банкінг; SMS - банкінг.

Система віддаленого банківського обслуговування StarAccess

Дозволяє приватним і корпоративним клієнтам дистанційно, без­печно та оперативно управляти своїми рахунками. Послуги сис­теми StarAccess дають клієнтам цілодобовий доступ до банківсь­ких рахунків з будь-якої точки земної кулі.

Система «Клієнт-Банк» призначена для управління банків­ськими рахунками в режимі on-line. Для роботи в цій системі клі­єнту потрібний сучасний комп’ютер з операційною системою, в якій є Web-браузер з постійним доступом до Інтернету, але спеціалізоване програмне забезпечення не потрібно.

Системою «Клієнт-Банк» передбачене також управління банків­ськими рахунками в режимі of-line, з подальшою синхронізацією з банком, за допомогою модему або Інтернет. Для функціонуван­ня такого сервісу клієнту потрібний комп’ютер з операційною системою, що має віртуальну Іауа-машину — Microsoft JVM або Sun Java Plugin.

Система «Клієнт-Банк» має широкий перелік функціональних можливостей, що дозволяють цілодобово управляти рахунками під­приємства, не виходячи з офісу. Система надає такі послуги:

— можливість роботи з необмеженою кількістю фірм клієнта з одного робочого місця;

— можливість багаторазового користування роботою як в ме­режах з виділеним сервером (NovellNTWin2000) так і в одноран - гових мережах (Win9598Me);

— прийом/відправка інформації всіх зареєстрованих в системі фірм у одному сеансі зв’язку;

— підготовка, друк, відправка в банк платіжних доручень в національній та іноземній валютах;

— ведення архіву документів;

— наявність шаблонів (дозволяє швидко створювати платіжні документи, що часто використовуються);

— отримання виписок за всіма рахунками клієнта за будь - який період;

— ведення і оновлення довідників кореспондентів, курсів ва­лют, призначень платежу тощо;

— прийом і відправка довільних файлів і повідомлень.

До системи «Клієнт-Банк» розроблена спеціальна програмна функція — «Управління регламентом рахунку», яка дозволяє си­стемним корпоративним клієнтам банку контролювати фінансові потоки своїх філій і підрозділів на території України.

Для захисту інформації використовується система криптоза - хисту, що має необхідні сертифікати і містить підробку/зміну до­кумента, підготовленого клієнтом.

Мобільний банкінг забезпечує цілодобовий, мобільний і пов­нофункціональний доступ до рахунків клієнта з КПК (кишенько­вий персональний комп’ютер). Для роботи клієнту необхідний доступ в Інтернет через GPRS або Wi-Fi.

SMS-банкінг передбачає інформування клієнта за допомогою SMS-повідомлення на мобільний телефон про зміну статусу ви­хідного документа, про вхідний банківський документ, про рух коштів за рахунком, про поточні залишки, про вхід в систему StarAccess. Надання інформації можливе за фактом зміни стану рахунка або за запитом клієнта.

Комерційні банки надають кваліфіковані послуги щодо про­ведення операцій з чеками American Express, Thomas Cook.

Дорожній чек — це засіб платежу, який використовується під час поїздок. На відміну від пластикових карток, під час придбан­ня чека клієнту немає необхідності відкривати спеціальний карт­ковий рахунок та чекати виготовлення самої картки.

Дорожній чек — це розрахунковий документ, виражений в іноземній валюті, який використовується як спосіб міжнародних розрахунків неторгового характеру та є грошовим зобов’язанням чекодавця виплатити зазначену у чекові суму чекодержателю (отримувачу, власнику), підпис якого проставляється у вказаному місці під час продажу.

Дорожні чеки поширені в усьому світі. За їхньою допомогою клієнт може отримати готівкові кошти у будь-якій країні світу. Дорожні чеки не мають терміну дії — їх можна зберігати до на­ступної поїздки.

Згідно із чинним законодавством України, клієнт може прид­бати дорожні чеки American Express і Thomas Cook на суму до 6000 доларів США. Комісійна винагорода сплачується клієнтом у національній валюті відповідно до затверджених тарифів бан­ків.

Також існує можливість миттєво отримати відшкодування за міжнародними дорожніми чеками Thomas Cook, American Express, VISA. При отриманні відшкодування за чеком клієнту необхідно мати при собі паспорт. Більшість банків приймає на інкасо іменні чеки з подальшою виплатою відшкодування. Сума застави при прийомі чеків на інкасо становить 50 євро.

Для придбання дорожніх чеків фізичній особі-резидентові не­обхідно подати паспорт громадянина України; фізичній особі - нерезидентові необхідно подати паспорт або документ, який його замінює, документи, що підтверджують джерела походження іно­земної валюти на території України.

Перелік документів, які підтверджують джерело походження валютних коштів:

— митна декларація на ввезення готівкової іноземної валюти в Україну;

— документ банку (установи) про видачу готівкової іноземної валюти з власного поточного рахунка, відкритого в банку (уста­нові) України (заява на видачу готівки);

— документ банку про видачу готівкової іноземної валюти

З вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в банку України (заява на видачу готівки);

— документ банку (установи) про видачу готівкової іноземної валюти за чеком (заява на видачу готівки);

— документ банку (установи) про видачу готівкової іноземної валюти за переказом із-за кордону, що надійшов без зарахування на поточний рахунок (заява на видачу готівки, документ на одер­жання переказу в готівковій формі, встановлений відповідною платіжною системою);

— документ банку про одержання готівки із застосуванням платіжних карток, емітованих в Україні і за кордоном (заява на видачу готівки, чек банкомата за наявності платіжної картки, дер­жателем якої є ця фізична особа-нерезидент);

— довідка суб’єкта господарювання про одержання фізич­ною особою-нерезидентом іноземної валюти як заробітної пла­ти, матеріальної допомоги, премії, призу, авторської винагороди та документ про одержання успадкованих коштів в іноземній валюті.

Продуктовою політикою комерційних банків передбачені за­ходи, спрямовані на постійне удосконалення кредитних продук­тів і послуг. Фізичним особам кредити видаються у гривнях, у доларах США та євро. Максимальний термін кредитування за­лежить від мети кредитування:

— кредит для придбання житла — до 21-30 років;

— кредит для придбання автомобіля — до 7 років;

— споживчий кредит — до 2-10 років;

— за програмою мікрокредитування — до 7 років;

— беззаставний кредит на купівлю товарів та послуг — до

4 років.

Більшість банків надає кредити на споживчі цілі під заставу будь-якого ліквідного майна (нерухомість, автотранспорт, гро­шові вклади) для фізичних осіб. Заставою у подібних випадках може виступати: нерухомість; автотранспорт; грошовий вклад у банку; порука третіх осіб (юридичних і фізичних). Практику­ється використання партнерських відносин із мережами магази­нів з метою надання кредитів на купівлю будь-яких товарів.

У деяких банках існують певні вимоги до застави, якщо нею виступає депозитний вклад. У такому випадку депозитні вклади повинні бути розміщені лише в тому банку, який надає кредит. В заставу передаються майнові права на депозит. При цьому тер­мін дії депозитного договору в іноземній (національній валюті) повинен бути не менше терміну, на який надається кредит.

Окрім цього, якщо клієнт оформлює кредит за програмою іпо­течного кредитування, автокредитування чи мікрокредитування, йому може надаватися можливість сплатити страховий платіж (у розмірі до 100 %) та/або комісії, що стягуються банком (у роз­мірі до 50 %), за рахунок кредиту, якщо:

— сума затребуваного кредиту не перевищує 85 % ринкової вартості предмета застави;

— сума кредиту на сплату страхової премії та комісійна вина­города буде погашена упродовж 12 місяців рівними частинами з моменту видачі.

Для оформлення кредиту клієнту необхідно звернутися до бан­ку, де він отримає консультацію менеджера про умови програми кредитування, заповнить заявку та анкету позичальника. Також є можливість проконсультуватися у фахівців по телефону.

У метах продуктової політики банки здійснюють грошові пе­рекази на території України та поза її межами. Клієнт може наді­слати або отримати гроші на свій поточний рахунок, а також здійснювати перекази без відкриття поточного рахунка.

Без відкриття поточного рахунка клієнт може одержати лімі­тований переказ (наприклад, переказ, що не перевищує еквіва­лент 50000 грн для нерезидентів і $3000 для резидентів). При від­критті поточного рахунка сума переказу не лімітована. Плата за відкриття поточного рахунка відсутня.

Швидкість виконання переказів від 4 до 24 годин. Зазвичай, комісію банку сплачує відправник у розмірі 1 % від суми перека­зу. Для отримання переказу необхідно: знати адресу відділення, у яке був відправлений переказ; знати суму переказу; пред’явити документ, що засвідчує особистість — паспорт чи документ, що його замінює. При одержанні переказу комісія з утримувача не стягується.

Пріоритетним напрямком розробки продуктової політики банку є розвиток комплексу сучасних соціально-орієнтованих пос­луг, наприклад, пенсійних та соціальних програм. Значно збільшує довіру клієнтів і посилює ринкові позиції співпраця банків із слаб­ко захищеними верствами населення, а саме: отримувачами пен­сій, матеріальної допомоги, чорнобильських виплат, компенсацій­них виплат внаслідок нацистських переслідувань за політичними, національними та релігійними мотивами у роки Великої Вітчизня­ної та Другої світової війни. Для кожної із цих категорій доцільно розробляти спеціальні цільові програми.

Для зручності отримувачам компенсацій у банках доцільно створювати всі необхідні, максимально комфортні умови, забез­печувати підвищену увагу персоналу, спрощувати та скорочувати за часом процедуру проведення виплат.

Провідні банки України пропонують відкриття соціальних кар­ткових або поточних рахунків із перерахуванням на платіжну кар­тку або поточний рахунок грошей, а також виплату грошових ко­штів з карткового або поточного рахунка — безкоштовно для своїх клієнтів від: Управлінь праці та соціального захисту на­селення; Фондів соціального страхування; Державних і регіональ­них бюджетних та позабюджетних фондів; інших Державних і регіональних бюджетних та позабюджетних фондів.

Власник відкритого соціального карткового або поточного ра­хунка має право на такі операції:

— безкоштовне відкриття та обслуговування рахунка;

— безкоштовне зарахування та виплата грошової допомоги;

— оплата комунальних послуг з поточного рахунка не відві­дуючи при цьому щоразу відділення банку;

— безкоштовне поповнення рахунка готівковими грошовими коштами;

— безкоштовне оформлення заповіту, доручення для поточно­го рахунка або першої додаткової картки для карткового рахунка;

— можливість поповнення рахунка коштами з інших джерел фінансування;

— можливість відкрити депозитний вклад.

Для здійснення комунальних платежів, не відвідуючи при цьому відділення банку, зазвичай, необхідно укласти відповідний договір з банком. Суми та періодичність платежів зазначається у додатку до договору. Комунальні платежі банк здійснює без­коштовно, видаючи клієнту копії документів, які підтверджують проведення оплати. Для отримання грошей з поточного рахунка клієнта іншою особою банк може безкоштовно оформити відпо­відне доручення.

Для відкриття пенсійного рахунку необхідно написати заяву на перерахування пенсійних коштів (або грошової допомоги) на по­точний рахунок клієнта. Відкриття пенсійних рахунків здійсню­ється безкоштовно. У заяві клієнт повинен вказати паспортні дані та ідентифікаційний номер. Якщо необхідно отримувати пенсію за допомогою пластикової картки, клієнту слід укласти договір з ба­нком на відкриття карткового рахунку. Пенсіонерам та отримува­чам матеріальної допомоги пластикова картка може видаватися та обслуговуватися безкоштовно.

Наявність пластикової картки є додатковою перевагою при отриманні пенсії, оскільки послугами банкомату клієнт можете скористатися у будь-який зручний для нього час.

Отже, продуктовою політикою банків повинні бути передбаче­ні заходи, спрямовані на залучення нових клієнтів шляхом надання високоякісних послуг за рахунок запровадження системи безготів­кових розрахунків при виплаті пенсій, допомог та інших соціаль­них виплат з використанням банківських технологій, із втіленням та поступовим розширенням надання якісних соціальних послуг.

Провідні комерційні банки активно розвивають спектр додат­кових послуг для фізичних осіб, серед яких слід виокремити оплату навчання в іноземних вузах, надання в оренду індивідуаль­них депозитних сейфів, оплата послуг зв’язку мобільних операто­рів тощо.

Акції та програми лояльності є ефективним інструментом продуктової політики щодо утримання існуючих і залучення но­вих клієнтів. Так, наприклад, програмою лояльності може бути передбачена умова, за якою, кожен вкладник на момент закін­чення терміну дії депозитної угоди має можливість отримати під­вищену процентну ставку при оформленні нової депозитної угоди.