Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ

І. О. Лютий, О. О. Солодка

Наукові підходи та інструментарій підвищення ефективності діяльності комерційних банків мають виняткове значення в пе­ріод розвитку вітчизняного грошово-кредитного ринку. Поси­лення конкуренції в банківській сфері, поява конкурентів в осо­бі небанківських установ, розвиток ринку цінних паперів призвели до необхідності використання банками нових інстру­ментів забезпечення стійкості та більш гнучкого реагування на численні ризики, якими обтяжена банківська система. Зазначене робить актуальним питання підготовки фахівців з банківського маркетингу, що потребує наявності відповідного навчально- методичного забезпечення.

Підручник присвячений дослідженню проблем ефективності функціонування комерційних банків в умовах розвитку ринкових відносин в економіці України. Аналізується економічна природа, сутність, складові банківського маркетингу, особливості розроб­ки стратегії банківського маркетингу в умовах розвитку банків­ської системи. Обґрунтовані необхідність та шляхи вдосконален­ня методів впливу банківського маркетингу на підвищення ефективності банківської діяльності. Змодельована стратегія бан­ківського маркетингу, яку пропонується реалізувати через вико­ристання моделі оптимізації активів і пасивів комерційного банку та моделі оптимізації інвестиційної та кредитної політики.

Підручник містить сучасні методи дослідження та прогнозу­вання кон’юнктури грошового ринку та ринку банківських про­дуктів і послуг. Сприяє ефективному вивченню сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методів досліджень ринку банків­ських продуктів і послуг, освоєнню інструментів маркетингу в банківській діяльності. Дозволяє набути вміння реалізовувати системний підхід до розробки та реалізації маркетингової стра­тегії банку.

Зміст дисципліни «Банківський маркетинг» розкривається в темах, присвячених актуальним питанням банківської діяльнос­

Ті в умовах загострення конкуренції на ринку банківських проду­ктів і послуг, а саме: специфіка маркетингу в банківський сфері; ринок банківських продуктів і послуг, його сегментація, дослі­дження та аналіз; конкурентне середовище комерційного банку; маркетингова стратегія комерційного банку; продуктова політика комерційного банку; ціноутворення на банківські продукти; збу­това політика комерційного банку; комунікації в банківській сфері; організаційні аспекти маркетингу в банку; контроль у бан­ківському маркетингу; ефективність маркетингової діяльності комерційного банку.

Авторами приділено значну увагу питанням позиціонування та посилення інноваційної активності комерційного банку в умо­вах невизначеності та ризику. Детально розглянуто аспекти орга­нізації маркетингу в банку, показники ефективності маркетинго­вої діяльності.

Викладення теоретичного матеріалу пов’язане з практичними завданнями аналітичного спрямування з використанням програм­ного забезпечення, прикладами діяльності сучасних комерційних банків України. Композиція підручника, терміни та прийоми вве­дення до тексту нових понять, їх визначення, використання засобів наочності спрямовані на те, щоб передати студентові повну інфо­рмацію, навчити його самостійно користуватися підручниками, викликати інтерес до навчальної дисципліни. У вигляді додатків наведені матеріали, які за своїм характером доповнюють та ілюст­рують основний зміст підручника.

Підручник призначений для студентів економічних спеціаль­ностей, аспірантів, викладачів вузів, банкірів; враховує галузеві особливості підготовки фахівців спеціальності «Банківська справа»; є систематизованим викладом дисципліни «Банківсь­кий маркетинг», що відповідає офіційно затвердженій навчаль­ній програмі.