Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Бізнес-план

Бізнес-план це документ, який містить обґрунтування дій, які необхідно здійснити для реалізації якого-небудь комерційного про­екту або створення нового підприємства. Складати його рекомен­дується на 3—5 років. Для першого та другого року показники слід давати щомісячно і щоквартально, далі - в річному розрізі. Бізнес - план необхідний:

• для розроблення концепції ведення бізнесу і генеральної стра­тегії розвитку підприємства;

• виконання функції планування;

• оцінювання і контролю процесу розвитку основної діяльності підприємства;

• залучення грошових коштів;

• залучення приватних інвесторів, ефективного використання інвестицій, конкурсного розміщення державних інвестицій у висо­коефективні проекти.

Розробка бізнес-плану дає змогу отримати відповіді на такі за­питання:

• як розпочати справу;

• як ефективно організувати виробництво;

• коли будуть отримані перші доходи;

• в які терміни можна буде розплатитися з кредиторами;

• як зменшити можливий ризик.

У теорії і практиці немає жорстко регламентованої структу­ри бізнес-плану. Вона може бути різною залежно від виконуваної функції: одна - для підприємця, який розпочинає свою діяльність, інша - для діючого підприємства. Бізнес-план може складатися з таких розділів:

1. Можливості фірми (резюме).

2. Види товарів (послуг).

3. Ринки збуту товарів (послуг).

4. Конкуренція на ринках збуту.

5. План маркетингу.

6. План виробництва.

7. Організаційний план.

8. Правове забезпечення діяльності фірми.

9. Оцінка ризику і страхування.

10. Фінансовий план.

11. Стратегія фінансування.

У рекомендаціях зарубіжних і вітчизняних розробників бізнес - плану наводяться й інші розділи, зокрема інвестиційний план.

У розділі «Можливості фірми (резюме)» визначаються в пріори­тетному порядку всі напрями діяльності фірми, тобто для стратегіч­ного планування фірми розробляються:

• програма діяльності фірми;

• цілі фірми;

• стратегія фірми.

На кожному напряму діяльності фірми встановлюються цілі і стратегії їх досягнення, які включають перелік необхідних заходів. За кожною стратегію визначаються відповідальні особи. Резюме повинно дати майбутнім кредиторам або інвесторам фірми (в тому числі й акціонерам) відповіді на запитання:

• що вони отримають в разі успішної реалізації бізнес-плану;

• який ризик втрати ними грошей.

У цьому розділі вміщено інформацію, яка дає уявлення про фір­му, а також всі необхідні дані, що характеризують її комерційну ді­яльність. Складати бізнес-план повинен сам керівник із залученням співробітників фірми і незалежних експертів. Характер викладу повинен бути діловим, зрозумілим, обсяг невеликим, але достатнім для того, щоб кредитори або інвестори могли скласти уявлення про діяльність фірми (залежно від поставленої мети).

В розділі бізнес-плану «Види товарів (послуг)» описуються всі товари і послуги фірми, які пропонуються на ринку покупцям. У сучасній господарській практиці вважається, що раціонально посту­пає підприємець, який обирає товари і послуги, виробництво яких потребує мінімальної кооперації, постачань сировини і матеріалів. Фірма, яка прагне мати стабільне положення на ринку, зазвичай зайнята виробництвом декількох видів товарів, які перебувають на різних стадіях життєвого циклу.

Розділ «Ринки збуту товарів (послуг)» спрямований на вивчен­ня ринків і дозволяє підприємцеві чітко уявляти, хто буде купувати його товар і де ринкова «ніша» його підприємства. У процесі скла­дання цього розділу необхідно оцінити потенційну місткість ринку, потенційний обсяг продажу (пропозиції) та їх реальний обсяг, а та­кож визначити тип ринку, де реалізується основна частина товарів та послуг фірми.

У розділі «Конкуренція на ринках збуту» необхідно дати відпо­відь на питання, які стосуються конкурентоспроможності фірми, слабкі і сильні сторони ведення бізнесу конкурентами, визначити, яких у відповідь заходів слід вжити та які з них будуть найефектив­нішими.

Решту розділів бізнес-плану детальніше висвітлено в списку ре­комендованої літератури.