Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

БІЗНЕС-СТАТИСТИКА Конспект лекцій

Сєрова І. А. Шаповалова В. О.

Формування ринкової системи господарювання в Україні пов'язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Один із перспективних напрямів створення конкурентно-ринкового середовища - розвиток малого та середнього бізнесу. Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішим компонентом ринкової економіки є існування, взаємодія та оптимальне співвідношення великих, середніх та малих підприємств.

У сучасній економічній літературі розглядається стан, механізми стимулювання та перспективи розвитку малого бізнесу, мотиви поведінки підприємців, але не приділяється увага гармонізації понять малого та середнього бізнесу в країнах з ринковою та перехідною економікою; питанням оцінки їх діяльності через організацію статистичного спосте­реження, розробку системи критеріїв статистичних показників та методів дослідження.

Вивчення навчальної дисципліни "Бізнес-статистика" є важливою складовою частиною в підготовці студентів із спеціальності 8.050110 "Прикладна статистика". Дана дисципліна відноситься до вибіркових дисциплін навчального плану.

Метою вивчення дисципліни є послідовне формування у студентів знань з питань теорії та практики аналітичної оцінки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

Предметом навчальної дисципліни є сукупність теоретико-мето - дичних та організаційних засад і методичних підходів в діяльності малого та середнього бізнесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти наступними компетенціями:

Оперувати методами статистичного аналізу малого та середнього бізнесу;

Оперувати прийомами статистичного дослідження діяльності мало­го та середнього бізнесу;

Знати принципи проведення вибіркового обстеження малих підприємств; умінням прогнозувати діяльність малих та середніх підприємств; умінням визначати ризики в діяльності малого та середнього бізнесу;

Умінням визначати статистичні методи ефективності оцінки бізнесу малих та середніх підприємств.