Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Чи можна навчитися підприємництву і бізнесу?

Спостерігаючи за розвитком підприємництва в Україні, можна побачити деяку зовнішню схожість наших ділових людей з їхніми колегами з економічно розвинених країн — енергійність, наполег­ливість, ініціатива, сміливість. Проте зовнішня схожість після глибшого ознайомлення виявляється досить поверховою. Основне, що відрізняє наших ділових людей від американців та інших за­рубіжних бізнесменів, — це передовсім повна відсутність елемен­тарних знань у галузі бізнесу.

>о Ситуація нагадує становище, коли люди, не знаючи елемен - .3 тарних арифметичних і геометричних правил, намагаються роз - § в’язати складне математичне рівняння. Крім того, нашим бізнєс - менам очевидно не вистачає навичок, практики і вміння ведення

* бізнесу, без чого володіння навіть широкими знаннями в різних

* сферах бізнесу не має великого сенсу.

Може і правильно, що підприємцем треба народитися, маючи на увазі наявність певних природних задатків. Проте велика істо­рія зарубіжного підприємництва, і насамперед американського, засвідчує, що навіть найталановитіші бізнесмени терпіли невдачі через те, що нехтували правилами постійного навчання і вдоско­налення. Наприклад, нехтування Форда-старшого основними принципами менеджменту, недооцінка робіт у галузі маркетингу, опора лише на власну інтуїцію і талант призвели до того, що з компанії пішли до конкурентів найздібніші фахівці, і до втрати фірмою своїх позицій до кінця 20-х років.

Сьогодні підприємець — це не просто власник будь-якої спра­ви, він має знати досить багато. Час неграмотних, але досить здіб­них підприємців минув. К. Рендолл вважає, що бізнес відчайдуш­но потребує мудрості й натхнення вчених людей. Бізнесу потрібні дедалі нові кадри навчених молодих юнаків і дівчат, неоціненні досягнення досліджень у галузі точних і суспільних наук, які мо­жуть проводити лише університети. Вченим потрібна міцна фі­нансова підтримка стану вільного підприємництва, щоб вони не були змушені попрощатися зі своєю свободою внаслідок прямого контролю держави.

Чи можна взагалі навчитися підприємництву? Методи, прин­ципи, правила, прийоми теорії і практики бізнесу підприєм­ницької діяльності можна вивчати так само, як й інші акаде­мічні дисципліни (фізика, економіка, медицина, право тощо). Як і в інших спеціальностях, людина, яка отримала необхідний об­сяг знань у галузі бізнесу, не стане вмілим підприємцем без до­свіду.

Щодо нашої країни, то для виконання завдань у галузі ме­неджменту, фінансів тощо за сучасних умов їй потрібні десятки, а може й сотні тисяч працівників світового рівня. Нині їх немає, і навряд чи найближчими роками їх з’явиться багато. Програми вищих навчальних закладів переробляють досить повільно, ви­кладачі в них в основному дотримуються старих поглядів на прак­тичні питання бізнесу. Навчальних посібників недостатньо. По­трібна широкомасштабна урядова програма підготовки наших ді­лових людей.

Академік Л. І. Абалкін справедливо зазначав, що у нас в бага­томільйонній країні навряд чи набереться хоча б з десяток людей, які дійсно розбираються в банківській справі. Це саме стосується і багатьох інших фахівців (маркетинг, менеджмент, фінансовий менеджмент, посередництво тощо).

Які основні предмети, знання потрібні будь-яким підприєм­цям? Основами, без яких ні американський, ні наш підприємець не може розраховувати на успіх, є господарське і комерційне пра - во, організаційні форми бізнесу, фінансова і кредитна справа, ' екаунтінг, менеджмент, маркетинг й елементи інформаційної ...

Культури. Слід зазначити, що за кордоном підприємництву (істо­рії, методам, традиціям, досвіду тощо) приділяється багато уваги в спеціальних виданнях і журнальних статтях. Існують навіть такі журнали, як «Американське підприємництво, «Закон і бізнес», «Бізнесмен».

Що дає вивчення дисциплін з бізнесу? Передусім воно дає змо­гу зрозуміти складності ділового життя, без чого сьогодні в ділово­му світі не можна ступити і кроку. Освіта допомагає розібратися в тому, як функціонують окремо різні підрозділи в межах одного підприємства, як один вид бізнесу пов’язаний з іншими. Вивчення бізнесу розвиває допитливість, творчий підхід, які дуже знадоб­ляться для роботи, наприклад у галузі маркетингу. Добрі мене­джери повинні мати навички стратегічного мислення, систематич­ного аналізу. Взагалі, це досить творчі фахівці.

Щодо конкретної користі опанування бізнесом як академічним предметом, то вивчення досвіду закордонних підприємств допо­може:

♦краще уявити можливості найоптимальнішого (під кутом зору матеріальної винагороди) використання своєї праці;

♦зробити кваліфікований вибір ділової кар’єри;

♦використати американський досвід під час вивчення органі­заційної форми своєї підприємницької діяльності в Україні;

♦розпочати свою власну справу з урахуванням рекомендацій і досвіду американського бізнесу;

♦більш системно, упорядковано, змістовно вести свої особисті справи;

♦глибше розібратись у проблемах економічних реформ в Ук­раїні;

♦зрозуміти, чи варто займатися підприємництвом. У зарубіж­них країнах вважають першим завданням слухача школи бізнесу навчитись управляти своїм часом і особистими справами так, як це робиться у справжньому бізнесі, що, по суті, є преамбулою до практичного менеджменту. Людина, яка не вміє управляти своїми особистими справами, навряд чи зможе досягти великих успіхів на ниві підприємництва.