Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Цілі та завдання діяльності підприємства

Залежно від мети діяльності будь-яка юридична особа нале­жить до однієї з двох категорій - комерційної організації або неко- мерційної організації (рис. 2.1). Діяльність комерційної організації спрямована на отримання прибутку, що є її основною метою. Не - комерційна організація не ставить за мету отримання прибутку і не розподіляє його між учасниками. У структурі чисельності підпри­ємств України приблизно 80% становлять комерційні організації, некомерційні - 20%.

Підприємства можуть бути в державній, муніципальній влас­ності, у власності громадських організацій, у приватній, змішаній, у тому числі з іноземною участю.

Підприємства можуть класифікуватися за рядом ознак (рис. 2.2). Класифікація підприємств має важливе значення для розроблення однорідних підприємств типової документації, застосування типо­вих конструктивних і технологічних рішень, виробничої структури й іншої мети.

Цілі та завдання діяльності підприємства

Рис. 2.1. Організаційно-правові форми юридичних осіб

Юридичною особою є організація, яка має у власності, господар­ському веденні або оперативному управлінні відособлене майно і від­повідає за своїми зобов’язаннями цим майном, може від свого імені на­бувати й здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законом, юридична особа може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Правоздатність юридичної особи виникає в момент його створення і припиняється в момент завершення його ліквідації.

За характером споживання сировини

Підприємства добувної промисловості; підприємства оброблювальної промисловості

За призначенням готової продукції

Випуск засобів виробництва; випуск предметів споживання

За ступенем технічної й технологічної спільності

З неперервним процесом виробництва; з дискретним процесом виробництва; з перевагами хімічних процесів виробництва; з перевагами механічних процесів виробництва

За часом роботи протягом року

Цілорічної дії; сезонної дії

За розміром

Великі, середні и малі

За спеціалізацією

Спеціалізовані, диверсифіковані і комбіновані

За масштабом виробництва однотипної продукції

Масове, серійне та індивідуальне

За методами організації виробничого процесу

Поточнии, партюнниита одиничнии

За ступенем механізації і автоматизації

Комплексно-автоматизоване; частково автоматизоване; комплексно-механізоване; ручне;

Машинно-ручне;

Частковомеханізоване

За характером діяльності

Промислові, виробничі, торгові, транспортні, інвестиційні тощо

За ступенем залучення різних стадій

Одностадіині;

Виготовлення окремих частин продукції; комплексні

За характером процесу переробки сировини

З аналітичним процесом виробництва; із синтетичним процесом виробництва; з прямим процесом виробництва

Рис. 2.2. Класифікація підприємств

Юридична особа підлягає державній реєстрації в органах юсти­ції в порядку, визначеному законом. Фірмове найменування вклю­чається в єдиний державний реєстр юридичних осіб. Юридична особа вважається створеною з моменту його державної реєстрації.

Вона діє на підставі або статуту, або установчого договору і стату­ту, або тільки установчого договору. В засновницьких документах юридичної особи повинно бути визначено його найменування, міс­цезнаходження, порядок управління діяльністю, а також міститися інші відомості, передбачені законом.

Юридична особа набуває цивільні права і приймає на себе грома­дянські обов’язки, здійснювані через його органи.