Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Державна підтримка фермерських господарств

Новоствореним фермерським господарствам у період становлен­ня (перші три роки після його створення, а в трудонедостатніх насе - ленних пунктах - п’ять років) та фермерським господарствам з відок­ремленими садибами надається допомога за рахунок державного і місце­вого бюджетів, у тому числі через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

Кабінет Міністрів України щорічно в проекті Державного бюдже­ту України передбачає кошти на підтримку фермерських господарств. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щоріч­но передбачають кошти в проектах місцевих бюджетів на підтримку фермерських господарств.

Кошти Державного бюджету України спрямовуються на меліора­цію земель, у тому числі їх зрошення та осушення, а також на консер­вацію та рекультивацію малопродуктивних сільськогосподарських угідь, на придбання сільськогосподарської техніки (комбайнів, трак­торів, автомашин, бульдозерів, сівалок тощо).

За рахунок місцевих бюджетів фермерським господарствам може надаватися допомога у будівництві об’єктів виробничого і невиробни­чого призначення, житла, проведенні заходів щодо землеустрою.

Український державний фонд підтримки фермерських господарств є державною бюджетною установою, яка виконує функції з реалізації державної політики щодо фінансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств, діє на основі статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики Ук­раїни. Кошти цього фонду надаються фермерським господарствам на без­поворотній основі та на конкурсних засадах на поворотній основі.

На безповоротній основі кошти надаються на такі цілі:

• відшкодування вартості розробки проектів відведення земель - нихділянок для ведення фермерського господарства;

• відшкодування частини витрат, пов’язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків, та часткову компенсацію витрат на придбання першого трактора, комбайна, вантажно­го автомобіля, будівництво тваринницьких приміщень, вклю­чаючи вартість проектно-кошторисних документів, пільгові умови кредитування, страхування фермерських господарств;

• підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів фер­мерських господарств у сільськогосподарських навчальних зак­ладах;

• розширення досліджень з проблем організації і ведення вироб­ництва у фермерських господарствах, видання рекомендацій з питань використання досягнень науково-технічного прогресу в діяльності фермерських господарств;

• забезпечення гарантій при кредитуванні банками фермерських господарств;

• забезпечення функціонування Українського державного фон­ду підтримки фермерських господарств та його регіональних відділень.

Поворотна допомога надається для виробництва, переробки і збу­ту виробленої продукції, на здійснення виробничої діяльності та інші передбачені статутом Українського державного фонду підтримки фер­мерських господарств цілі під гарантію повернення строком від трьох до п’яти років.