Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Державна підтримка малого підприємництва

Відносини щодо державної підтримки малого підприємни­цтва регулюються Законом України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

Мета державної підтримки малого підприємництва:

1) створення умов для позитивних структурних змін в економіці України;

2) сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення малого підприємництва як провідної сили в подоланні негативних процесів в економіці та забезпечення сталого позитив­ного розвитку суспільства;

3) підтримка вітчизняних виробників;

4) формування умов для забезпечення зайнятості населення України, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць.

Державна підтримка малого підприємництва включає такі складові:

1) формування правової бази функціонування підприємницько­го сектора та вироблення важелів адміністративного регулювання діяльності підприємницьких структур з урахуванням специфіки їх­нього розвитку в окремих галузях і сферах національної економіки;

2) регулювання інституційних змін в економіці, які виступають факторами формування підприємницького середовища;

3) формування системи підтримки та стимулювання підприєм­ницької діяльності;

4) залучення суб’єктів підприємницької діяльності до виконання науково-технічних та соціально-економічних програм, здійснення поставок продукції (робіт, послуг) для задоволення державних та регіональних потреб.

Державна підтримка малого підприємництва здійснюється Кабі­нетом Міністрів України, Держкомітетом малого підприємництва, Українським фондом підтримки підприємництва через мережу ре­гіональних (обласних, міських) фондів підтримки.

Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень здійснює фінансову підтримку розвитку малого підприємництва, спрямо­вує, координує і контролює діяльність органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики щодо його під­тримки.

Держкомітет, орган виконавчої влади з питань регуляторної по­літики та підприємництва в межах своїх повноважень бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики розвитку малого підприємництва.

Програми підтримки малого підприємництва включають поло­ження про:

• фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб’єктів мало­го підприємництва;

• забезпечення участі суб’єктів малого підприємництва у вико­нанні поставок для державних, регіональних та місцевих потреб;

• вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприєм­ницької діяльності;

• сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підпри­ємництва;

• пропозиції щодо встановлення системи пільг для суб’єктів мало­го підприємництва, в тому числі пом’якшення податкової політики;

• допомогу в матеріально-технічному та інформаційному забез­печенні.

Фінансове забезпечення виконання відповідних програм під­тримки малого підприємництва проводиться за рахунок Державно­го бюджету України, місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у тому числі коштів, одержаних від приватизації державного і відчу­ження комунального майна, та інших джерел фінансування, не за­боронених законом.

Обсяг щорічних асигнувань на державну підтримку малого під­приємництва визначається у видатковій частині Державного бю­джету України та Державній програмі приватизації. Розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади з питань регуля­торної політики та підприємництва. Контроль за цільовим викорис­танням цих коштів здійснює Рахункова палата та органи державної контрольно-ревізійної служби.