Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Державна підтримка молодіжного підприємництва

Сьогодні для суспільства актуальними питаннями є створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва, змен­шення рівня безробіття серед молоді шляхом її залучення до бізнесу, адаптація молоді до умов ринкової економіки, сприяння створенню нових робочих місць.

Розглянемо напрями державної підтримки молодіжного підприє­мництва (додаток 3).

1. Співробітництво органів державної влади і громадських.

Об ’єднань молодих підприємців у вирішенні питань розвитку молодіж­ного підприємництва. Наявність негативних тенденцій у розвитку мо­лодіжного підприємництва пов’язана із значною зарегульованістю підприємницької діяльності, відсутністю прозорих механізмів взає­модії органів державної влади і молодих підприємців. Пріоритетним завданням цього напряму є встановлення партнерських відносин органів державної влади та підприємницьких структур, розвиток інститутів громадського суспільства, що дасть змогу молодим підприємцям відстоювати свої інтереси у владних структурах та орга­нах управління.

Конструктивний діалог між органами державної влади і громадсь­кими об’єднаннями молодих підприємців досягається шляхом:

• активізації роботи дорадчих та консультативних органів при органах державної влади, введення до їх склаДу представників громадських об’єднань молодих підприємців;

• проведення круглих столів, семінарів і конференцій за участю представників органів державної влади, громадських об’єднань молодих підприємців;

• врахування пропозицій громадських об’єднань молодих підприємців під час прийняття рішень органами державної влади.

2. Інституційна та інформаційна підтримка молодіжного підприєм­ництва. Розширення інфраструктури підтримки молодіжного підприє­мництва може здійснюватись шляхом утворення молодіжних центрів розвитку підприємництва, підготовки пропозицій стосовно змін до чинного законодавства.

Задоволення потреб молоді в інформації з основних питань моло­діжного підприємництва, а також пропагування ідей підприємництва є начальною потребою сучасності і зумовлюється вимогами економіч­ного розвитку.

Інформаційна підтримка молодіжного підприємництва здійснюється шляхом:

- видання допоміжної, зокрема консультаційної, літератури для молодих підприємців;

- проведення тематичних опитувань серед молоді;

— видання спеціалізованих журналів для молодих підприємців;

— створення потужного інтернет-порталу для молодих підприємців, а також розгалуженої бази даних в мережі Інтер - нет про вакансії для молоді, яка шукає роботу.

3. Освітня та соціально-психологічна підтримка молоді. Для надан­ня освітньої та соціально-психологічної підтримки молоді у провад­женні підприємницької діяльності слід забезпечити:

• розроблення механізму проходження стажування молоді на підприємствах, в установах та організаціях;

• сприяння виконанню програм центрів соціальних служб для мо­лоді, молодіжних центрів праці, діяльність яких спрямована на підтримку молодіжного підприємництва;

• створення вечірніх шкіл підприємництва для молоді;

• проведення круглих столів, семінарів і конференцій.

4. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка молодіжного підприємництва. Молодіжне підприємництво потребує фінансово-кре­дитної та інвестиційної підтримки, яка дасть змогу багатьом молодим людям взяти участь у процесі відтворення вітчизняної економіки. Для цього слід:

- розробити механізм передачі невикористаних матеріальних ак­тивів державних підприємств у лізинг молодим підприємцям;

- утворити молодіжний фонд підтримки підприємництва;

- створити систему фінансування молодих підприємців-по - чатківців.

Фінансове забезпечення вищевказаних напрямів розвитку моло­діжного підприємництва може здійснюватись за рахунок коштів дер­жавного бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених зако­нодавством. Виконання відповідних заходів дасть змогу:

- збільшити чисельність молодих осіб, що здійснюють підприєм­ницьку діяльність;

- підвищити рівень зайнятості молоді;

- удосконалити інфраструктуру підтримки молодіжного підприє­мництва, елементи якої надають інформаційно-консультацій­ну та методичну допомогу у створенні та функціонуванні суб’єктів підприємництва;

- розширити можливості молоді для отримання кредитівта інве­стицій у розвиток підприємницької діяльності;

- зменшити соціально-психологічну напруженість серед молоді.

Послідовне проведення державної політики розвитку малого

Підприємництва сприятиме підвищенню питомої ваги цього сектору у виробництві продукції (робіт, послуг) і наповненні державного бюд­жету, вирішенні проблем, пов’язаних із зайнятістю і добробутом гро­мадян. Здійснення державної політики розвитку малого підпри­ємництва вимагає консолідації і координації зусиль органів державної виконавчої влади всіх рівнів, громадських спілок та об’єднань підприємців, засобів масової інформації.