Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА підтримки молодіжного підприємництва

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України № 536 від 12 квітня 2002 р.

1. Стан розвитку молодіжного підприємництва

Сектор малого бізнесу в Україні охоплює понад 1,7 млн. суб’єктів малого підприємництва. За останні п’ять років їх кількість збільшила­ся порівняно з попередніми роками майже у 2 рази. Чисельність пра­цюючих у сфері малого підприємництва зросла більше ніж у 1,6 раза і становить понад 3,2 млн. осіб. На початок 2002 року на 10 тис. чоловік населення припадало 47 малих підприємств.

< Майже 5 відсотків осіб віком від 18 до 28 років провадять підприє мницьку діяльність. В інших вікових групах цей показник дещо вищий. Так, серед 29-39-річних осіб, які є активною, досить освічевою, про­фесійно підготовленою для самостійної економічної діяльності групою населення, він становить 9 відсотків. Серед осіб віком 40-49 років част ка підприємців дорівнює 6 відсотків, старших вікових груп - 2 відсот ки.

Проте у молодіжному середовищі зростає соціальна напруженість, викликана підвищенням загального рівня безробіття. Сьогодні для сус­пільства небезпечною є не тільки сама проблема безробіття, а й недо­сконалість механізму його профілактики. У такій ситуації створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва та реа­лізації підприємницького потенціалу молоді дасть відповідний соціаль­ний ефект.

2. Мета та основні завдання

<■.' Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку мо­

Лодіжного підприємництва, зменшення рівня безробіття серед молоді шляхом її залучення до підприємницької діяльності.

Основними завданнями Програми є: сприяння розвитку підприє мницького сектору як невід’ємної частини економіки; адаптація мо­лоді до умов ринкової економіки; створення умов для активізації моло­діжного підприємництва; сприяння створенню нових робочих місць для молоді; запровадження ефективних механізмів співробітництва органів державної влади і громадських об’єднань молодих підприємців для роз­в’язання соціально-економічних проблем.

3. Основні напрями Основними напрямами Програми є:

Співробітництво органів державної влади і громадських об’єднань молодих підприємців у вирішенні питань розвитку молодіжного підприємництва;

Інституційна та інформаційна підтримка молодіжного підприєм­ництва;

Освітня та соціально-психологічна підтримка молоді; фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка молодіжного підприємництва.

Співробітництво органів державної влади і громадських об ’єднань молодих підприємців у вирішенні питань розвитку молодіжного підприємництва Наявність негативних тенденцій у розвитку молодіжного підприє­мництва пов’язана із значною зарегульованістю підприємницької діяль­ності, відсутністю прозорих механізмів взаємодії органів державної вла­ди і молодих підприємців. Пріоритетним завданням цього напряму є встановлення партнерських відносин органів державної влади та підприємницьких структур, розвиток інститутів громадського суспіль­ства, що дасть змогу молодим підприємцям відстоювати свої інтереси у владних структурах та органах управління.

Конструктивний діалог між органами державної влади і громадсь­кими об’єднаннями молодих підприємців досягається шляхом:

Активізації роботи дорадчих та консультативних органів при орга­нах державної влади, введення до їх складу представників громадських об’єднань молодих підприємців;

Проведення круглих столів, семінарів і конференцій за участю пред­ставників органів державної влади, громадських об’єднань молодих підприємців;

Врахування пропозицій громадських об’єднань молодих підприємців під час прийняття рішень органами державної влади.

Інституційна та інформаційна підтримка молодіжного підприємництва Відсутність дієвої системи підтримки легального бізнесу призво­дить до значної тінізації економіки. Створенню такої системи сприя­тиме розширення інфраструктури підтримки молодіжного підприєм­ництва. Реалізація цього напряму дасть змогу вирішити питання кон­сультаційної та інформаційної підтримки молодіжного підприємництва через мережу спеціалізованих закладів.

Розширення інфраструктури підтримки молодіжного підприєм­ництва передбачається забезпечити шляхом:

Підготовки пропозицій і внесення змін до законодавства щодо мо­лодіжного підприємництва;

Утворення Всеукраїнського молодіжного центру розвитку підприє мництва.

Задоволення потреб молоді в інформації з основних питань моло­діжного підприємництва, а також пропагування ідей підприємництва є нагальною потребою сучасності і зумовлюється вимогами економіч­ного розвитку

Інформаційна підтримка молодіжного підприємництва здійснюється шляхом:

Видання допоміжної, зокрема консультаційної, літератури для мо­лодих підприємців;

Проведення тематичних опитувань серед молоді; видання спеціалізованого журналу для молодих підприємців; створення потужного інтернет-порталудля молодих підприємців, а також розгалуженої бази даних в мережі Інтернет про вакансії для молоді, яка шукає роботу

Освітня та соціально-психологічна підтримка молоді Для надання освітньої та соціально-психологічної підтримки мо­лоді у провадженні підприємницької діяльності передбачається:

Розроблення механізму проходження стажування молоді на підприємствах, в установах та організаціях;

Сприяння виконанню програм центрів соціальних служб для мо­лоді, молодіжних центрів праці, діяльність яких спрямована на підтрим­ку молодіжного підприємництва;

Створення вечірніх шкіл підприємництва для молоді; проведення круглих столів, семінарів і конференцій.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка молодіжного підприємництва Молодіжне підприємництво потребує фінансово-кредитної та інве­стиційної підтримки, яка дасть змогу багатьом молодим людям взяти участь у процесі відтворення вітчизняної економіки.

Для надання молодіжному підприємництву фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки слід:

Розробити механізм передачі невикористаних матеріальних активів державних підприємству лізинг молодим підприємцям; утворити молодіжний фонд підтримки підприємництва; створити систему фінансування молодих підприємців-початківців.

4. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за ра­хунок коштів державного бюджету, інших джерел фінансування, не за­боронених законодавством.

У 2003-2005 роках видатки на виконання цієї Програми здійсню­ватимуться в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік Державному комітетові у справах сім’ї та молоді на реалізацію цієї Програми.

У 2002 році обсяг асигнувань на здійснення заходів щодо виконан­ня Програми, передбачених у додатку, визначено у видатковій частині державного бюджету за кодом програмної класифікації 3401140 (фінан­сова підтримка Українського національного комітету молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм з питань молоді).

5. Організація та контроль за виконанням Програми

Координацію діяльності центральних та інших органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює Державний комі­тет у справах сім’ї та молоді, який щокварталу подає Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання Програми.

6. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу

Збільшити чисельність молодих осіб, що провадять підприємницьку діяльність,

Підвищити рівень зайнятості молоді;

Удосконалити інфраструктури підтримки молодіжного підприєм­ництва, елементи якої надають інформаційно-консультаційну та ме­

Тодичну допомогу у створенні та функціонуванні суб’єктів підприєм­ництва;

Розширити можливості молоді для отримання кредитів та інвес­тицій на провадження підприємницьколї діяльності;

Зменшити соціально-психологічну напруженість серед молоді.

Додаток 4