Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Державна реєстрація підприємства

Для створення підприємства початківцю потрібно пройти державну реєстрацію згідно з встановленим порядком з тим, щоб мати право на законних підставах здійснювати підприємницьку діяльність. Це регу­люється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (додаток 8), Господарським кодексом України.

Згідно з чинним законодавством України з 1 липня 2004 р. реєст­рація, ліквідація і перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності здійснюється за принципом «єдиного вікна»: замість початківців (влас­ників) з податківцями, соціальними фондами і органами статистики спілкується спеціально уповноважений державний службоЬець.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців — це засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, зас­відчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - це автоматизована система збирання, накопичення, за­хисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Державна реєстрація поширюється на усі юридичні особи незалеж­но від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядку­вання, а також фізичних осіб-підприємців.

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комі­теті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходжен­ням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Державний реєстратор - це посадова особа, яка здійснює держав­ну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Держав­ний реєстратор на території відповідної адміністративно-територіаль­ної одиниці:

• проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

• передає органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинен­ня реєстраційних дій, утому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;

• формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;

• здійснює оформлення та видачу свідоцтва про державну реєст­рацію, а також їх заміну;

• оформляє та видає виписки, довідки з Єдиного державного реє­стру;

• проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб-підприємців;

• проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяль­ності фізичними особами-підприємцями;

• звертається до суду при необхідності.

Державний реєстратор підпорядковується міському голові міста обласного значення або голові районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації.

Щоб звести імовірність виникнення помилок при легалізації підприємств, визначено високі вимоги до професійних якостей реєст­раторів. На посаду державного реєстратора призначається особа з ви­щою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціа­ліста та стажем роботи за фахом на державній службі не менше 1 року, або стажем роботи в інших сферах управління не менше 3 років. Дер­жавний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (або надіслати поштою) такі документи:

• заповнену реєстраційну картку на проведення державної реє­страції юридичної особи. Реєстраційна картка—документ вста­новленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записівдо Єдиного державного реєстру;

• копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

• два примірники установчих документів;

• документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за про­ведення державної реєстрації юридичної особи.

Для деяких підприємств передбачається подання ще й додаткових документів, крім вищеназваних. Так, у випадках, встановлених зако­ном, додатково подається копія рішення органу Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання.

У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом вста­новлено вимоги щодо формування статутного фонду, додатково по­дається документ, що підтверджує внесення засновником (засновни­ками) вкладу (вкладів) до статутного фонду юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

У разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств до­датково подається звіт про проведення підписки на акції, який засвід­чено державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Украї­ни.

У разі державної реєстрації селянського (фермерського) господар­ства додатково подається копія державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія державного акта на право по­стійного користування землею засновником, або нотаріально посвідче­на копія договору про право користування землею засновником, зок­рема на умовах оренди.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (зас­новниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається до­кумент про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцез­находження, зокрема витяг із торговельного, банківського реєстру.

Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються засновником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред’являються паспорт та документ, що засві­дчує його (її) повноваження.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду докумен­ти, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо: документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації; документи не відповідають встановленим вимогам; докумен­ти подані не в повному обсязі.

За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєст­рації юридичної особи державний реєстратор повинен:

• внести до реєстраційної картки на проведення державної реє­страції юридичної особи ідентифікаційний код заявника;

• внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки. Дата внесення до Єдиного держав­ного реєстру запису про проведення державної реєстрації юри­дичної особи є датою державної реєстрації юридичної особи;

• оформити і видати заявнику свідоцтво про державну реєстра­цію юридичної особи ( не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи).

Свідоцтво про державну реєстрацію — це документ встановленого зразка, який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-** підприємця.

У бланку свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи заз­начаються: найменування юридичної особи; ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; місце­знаходження юридичної особи; місце та дата проведення державної реє­страції; прізвище та ініціали державного реєстратора. Свідоцтво про державну реєстрацію підписується державним реєстратором та засвід­чується його печаткою.

Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи за­явнику видається 1 примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи зобов’язаний передати відпові­дним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про про­ведення державної реєстрації юридичної особи. Це є підставою для взят­тя юридичної особи на облік у цих установах.

Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридич­ної особи:

• невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які заз­начені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;

• невідповідність установчих документів встановленим вимогам;

• порушення порядку створення юридичної особи, який встанов­лено законом, зокрема:

- наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановле­них законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управ­ління юридичної особи;

- невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридич­ної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке то­тожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструвати­ся;

- використання у найменуванні юридичної особи повного чи ско - роченного найменування органу державної влади або органу місцево­го самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історично державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

За наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор зобов’язаний не пізніше 3 ро­бочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації видати заявнику повідомлення про відмову в проведенні дер­жавної реєстрації із зазначенням підстав для такої відмови та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У разі відмови у проведенні державної реєстрації юридичної. особи реєстраційний збір не повертається. Після усунення причин, що були підставою для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи, заявник може повторно подати документи на проведення дер­жавної реєстрації юридичної особи. Відмову в проведенні державної реєстрації юридичної особи може бути оскаржено в суді.

На рис. 6.1. наведено послідовність проведення державної реєст­рації юридичної особи.

Одна із головних новацій — створення Єдиного державного реєст­ру суб’єктів підприємницькоїдіяльності. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи:

• повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

• ідентифікаційний код юридичної особи;

• форма власності;

• організаційно-правова форма;

• центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери уп­равління якого належить юридична особа державної форми власності чи юридична особа, в статутному фонді якої частка держави становить не менше 25%;

• місцезнаходження юридичної особи;

• перелік засновників (учасників) юридичної особи, утому числі ім’я, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків, якщо засновник — фізична особа; найменування, місцезнаход­ження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;

• основні види діяльності;

• прізвище, ім’я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юри­дичні дії від імені юридичної особи без довіреності, утому числі підпи­сувати договори, їх ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків;

• дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юри-,^ дичної особи;

• дані про розмір статутного фонду, у тому числі частки кожного із засновників (учасників), а також розмір сплаченого статутного фонду на дату проведення державної реєстрації та дата закінчення його фор­мування;

• дата та номер запису про проведення державної реєстрації юри­дичної особи, дати та номери записів про внесення змін до нього;

• підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;

• серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі або заміни свідоцтва про державну реєстрацію;

• дані про установчі документи, дати та номери записів про вне­сення змін до них;

• підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;

Ознайомлення з порядком державної реєстрації, підготовка документів

+

Подання до органу реєстрації документів:

- заповнена реєстраційна картка;

- засвідчена в нотаріальному порядку копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

-два примірники установчих документів;

-документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору;

- якщо документи для проведення де ржреєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору пред'являється його паспорт.

Додаткові документи подають: підприємства-монополісти; АТ; селянські (фермерські) господарства; підприємства, для яких встановлені вимоги щодо мінімального розміру статутного фонду; підприємства, засновниками яких є іноземні особи

+

Перевірка документів державним реєстратором і прийняття рішення

Якщо підстави для відмови у проведенні державної реєстрації відсутні

Якщо є підстави для відмови у проведенні державної реєстрації

Легалізація підприємства:

Підстги для відмови:

- внесення до реєстраційної картки

- невідповідність відомостей, які

Ідентифікаційного коду заявника;

Вказані в реєстраційній картці,

- внесення до Єдиного державного

Відомостям, зазначеним у поданих

Реєстру запису про проведення

На реєстрацію документах;

Реєстрації на підставі відомостей

- недотримання вимог оформлення

Реєстраційної картки;

Установчих документів;

- оформлення і видача заявнику

- порушення порядку створення

Свідоцтва про державну реєстрацію

Юридичної особи.

Юридичної особи.

Орган реєстралії повертає заявнику

Передача державним реєстратором

Подані документи

Відповідним органам:татистики,

І

Податкової служби, Пенсійного

Фонду, фондів соціального

Заявник усуває причину відмови у

Страхування повідомлення про

Проведенні державної реєстрації і

Проведення державної реєстрації

Знов подає документи або оскаржує

Юридичної особи.

Рішення органу реєстрації в суді

І

І

І

Суд задовольняє позов заявника

Рис. 6.1. Схема державної реєстрації підприємства в Україні (за принципом «єдиного вікна»)

• дата та номер запису про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

• дані про дату постановки на облікта дату зняття зобліку ворга - нах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фон­ду України, фондів соціального страхування;

• дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;

• дані про перебування юридичної особи в процесі припинен­ня, зокрема дата реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноважених ними органів про припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідаційну ко­місію);

• дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юри­дичної особи, підстава для його внесення;

• дата та номер запису про відміну державної реєстрації припи­нення юридичної особи, підстава для його внесення;

• місце проведення державної реєстрації, а також місце прове­дення інших реєстраційних дій;

• місцезнаходження реєстраційної справи;

• дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного державно­го реєстру;

• прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, що внесла до Єди­ного державного реєстру запис про державну реєстрацію юри­дичної особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

• дата передачі реєстраційної справи до державної архівної уста­нови, адреса її знаходження.

Вигода від такого реєстру для підприємців очевидна. Так, перед укладанням угод з новим контрагентом можна буде перевірити не лише реальність його існування, а й право конкретної особи цієї фірми на укладення відповідної угоди. У зацікавлених осіб з’явиться більше впев­неності, що особа, яка представляє контрагента, справді має на це всі права. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкри­тими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб-платників податків. Відомості, що містяться у Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді: витягу з даного реєстру; до­відки про наявність або відсутність у реєстрі інформації, яка запитуєть­ся. Строк надання відомостей з реєстру не повинен перевищувати 5 робочих днів з дати надходження запиту. За одержання витягу та довід­ки з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір та поря­

Док внесення якої визначається спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або батькові або місця проживання фізичної особи-підприємця підлягають обов’язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру.

Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають держав­ної реєстрації.