Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Державна реєстрація припинення діяльності юридичної особи

У разі ліквідації голова ліквідаційної комісії після закінчення передбаченої законом процедури ліквідації, але не раніше від

2 місяців з дати публікації повідомлення, має подати державному реєстратору такі документи:

♦заповнену реєстраційну картку встановленого зразка;

♦свідоцтво про державну реєстрацію;

♦оригінал установчих документів;

♦затверджений рішенням засновників або уповноваженого ор­гану акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом (з підпи­сами засновників, засвідченими нотаріально);

♦довідку ДГІА про зняття юридичної особи з обліку як платни­ка податків;

♦довідку органу Пенсійного фонду про зняття з обліку;

» довідки органів фондів соціального страхування про зняття з обліку; '

♦довідку архіву про прийняття документів на довготермінове зберігання.

У разі припинення діяльності внаслідок злиття, приєднання, поділу або перетворення голова комісії з припинення діяльності або уповноважена ним особа після закінчення процедури припи­нення діяльності, яка передбачена законом, але не раніше від

2 місяців з дати публікації повідомлення, подає державному ре­єстратору такі документи:

♦заповнену реєстраційну картку встановленого зразка;

♦свідоцтво про державну реєстрацію;

♦оригінал установчих документів;

♦нотаріально засвідчену копію передавального акта (у разі злиття, приєднання або перетворення), або нотаріально засвідче­ну копію розподільного балансу (акт, баланс затверджуються ор­ганом, що прийняв рішення про припинення діяльності, підписи засвідчуються нотаріально).

Крім того, у разі злиття, приєднання, поділу додатково подають:

♦довідку архіву про прийняття документів, які підлягають дов­готерміновому зберіганню;

♦документ про узгодження плану реорганізації з ДГІА;

♦довідку ДПА про зняття юридичної особи з обліку як платни­ка податків;

♦довідку органу Пенсійного фонду України про зняття з обліку;

♦довідки фондів соціального страхування про зняття з обліку.

Підстави для залишення документів без розгляду:

♦документи подано за неналежним місцем проведення дер - ся

TOC o "1-5" h z жавної реєстрації; ❖

♦документи не відповідають вимогам щодо оформлення; •>

♦підписи у ліквідаційному балансі не завірені нотаріально; *

♦ документи подано не у повному обсязі;

♦ документи подано раніше від 2 місяців з дати публікації по­відомлення.

За відсутності таких підстав державний реєстратор вносить до ЄДР запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. Термін реєстрації — 3 робочих дні з дати надхо­дження документів. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення діяльності юридичної особи повинен віщати (надіслати рекомендованим лис­том з описом вкладення) голові ліквідаційної комісії або уповно­важеній ним особі один примірник оригіналу установчих докуме­нтів і свідоцтво про державну реєстрацію із відміткою про держа­вну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи. Таку від­мітку державний реєстратор робить також на примірнику оригі­налу установчих документів юридичної особи, який залишається у реєстраційній справі.