Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Державне регулювання ринку (економіки)

Державне регулювання ринку - сукупність методів, способів, засобів впливу держави на економіку для забезпечення нормальних умов роботи ринкового механізму та підтримки тих сфер економіки, де ринкові механізми недосконалі. Державне втручання у функціону­вання ринкової економіки реалізується через державне регулюван­ня економіки.

Державне регулювання економіки - це вплив держави на діяль­ність господарюючих суб’єктів і ринкову кон’юнктуру з метою забез­печення нормальних умов функціонування ринкового механізму. Воно реалізується шляхом проведення економічної політики. Економічна 78

Політика - система заходів, сукупність дій з управління економі­кою, що включає певний набір елементів, основними з яких є:

• антициклічна політика;

• галузева політика;

• антимонопольна політика;

• грошово-кредитна політика;

• соціальна політика;

• задоволення попиту на послуги і товари колективного корис­тування;

• боротьба з безробіттям тощо.

Загальна функція держави в процесі регулювання економіки - забезпечення умов для пом’якшення впливу на економіку механізму циклічного розвитку. З цією метою держава проводить антицикліч- ну політику, яка включає комплекс законодавчих актів, адміністра­тивних заходів дії на попит і пропозицію населення та суб’єктів гос­подарської діяльності для виведення економіки з кризового стану, а також утримання стадії економічного буму. Базою реалізації анти - циклічної політики є державний бюджет.

Монополією держави є організація грошового обігу. Змінюючи кількість грошей, що обертаються на національному ринку, держа­ва впливає на умови функціонування грошової системи. Важлива роль у цьому питанні відводиться Національному банку, який має в своєму розпорядженні великий набір інструментів (облікові ставки, операції з цінними паперами, резерви, адміністративні обмеження) для активного впливу на стан грошового ринку.

Держава, виступаючи гарантом прав людини, зобов’язана піклу­ватись про соціальну захищеність населення. Основний інструмент забезпечення фінансування цього процесу - податкове законодав­ство. Державою створені спеціальні органи: як податкова інспекція, фонд соціального страхування, Міністерство праці та соціальної по­літики України тощо.

Ринкові механізми не реалізують автоматично право на працю для кожного члена суспільства. Тому боротьба з безробіттям покла­дена на державу. Держава повинна регулювати ринок праці в цілях підтримки певного рівня зайнятості, матеріального забезпечення людей, які втратили робочі місця. Вирішальну роль тут відіграє тру­дове законодавство і державні організації, що контролюють його ви­конання. Крім того, елементами економічної політики є галузева і антимонопольна політика.

Держава відіграє основну роль у задоволенні попиту на послуги і товари колективного користування: національну оборону, держав­не управління, єдину енергетичну систему, національні мережі ко­мунікацій, охорону громадського порядку, вакцинацію тощо. Крім того, вона підтримує ті галузі людської діяльності, які не можуть у повному обсязі функціонувати на комерційній основі (наука, освіта, культура, охорона здоров’я тощо).

Забезпечуючи нормальне функціонування національних рин­ків, держава проводить відповідну зовнішньоторговельну політи­ку, контроль за міжнародною міграцією капіталу і робочою силою, впливає на валютні курси, управляє платіжними балансами тощо. Деякі напрями діяльності державних органів у сфері ринкових від­носин поданні в табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Державне регулювання ринку

Напрями

Стабілізація виробництва

Вирівнювання рівнів економічно­го розвитку регіонів

Підтримка конкуренції

Фінансування науково - технічного прогресу

Дотація соціально значущих галузей

Стабілізація і оздоровлення грошової системи

Подолання надмірної майнової диференціації населення

Соціальна захищеність населення

Контроль за міжнародною мігра­цією капіталу і робочою силою

Спосіб реалізації

Податкова й інвестиційна політика Регіональна економічна політика

Антимонопольна політика

Здійснення науково-технічних цільових програм

Інвестиційна політика

Фінансова і антиінфляційна політика

Політика регулювання доходів

Соціальна політика Зовнішньоторговельна політика

Система ринкових відносин висуває до державного регулювання низку вимог. Недопустимими є будь-які дії держави, що деформу­ють внутрішні взаємозв’язки елементів ринку. Необхідно зменшити

Адміністративний контроль з боку держави над цінами. Економічні стимулятори, які застосовуються державою, не повинні ослабляти або підміняти собою ринкові стимули.

Для регулювання економіки держава використовує як економіч­ні, так і адміністративні методи. Існують сфери, де застосування адміністративних методів ефективне і не суперечить ринковому механізму. Наприклад, виправданим є жорсткий державний контр­оль за монопольними ринками, контроль за екологічною безпекою, підтримка мінімальних параметрів добробуту населення (гаранто­ваного мінімуму заробітної плати, доплат з безробіття тощо), захист національних інтересів у системі світового господарства (ліцензу­вання експорту тощо).

Існує тісний взаємозв’язок економічних і адміністративних ме­тодів державного регулювання ринку, оскільки економічний регу­лятор містить елементи адміністрування, в той же час у кожному адміністративному регуляторі є економічна складова. Найважливі­шим фактором забезпечення ефективності державного регулювання ринкових відносин слід вважати раціональне поєднання на користь розвитку національної економіки економічних та адміністративних методів дії на ринок.

Додати коментар

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru