Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Детальна характеристика елементів узагальненої моделі КУПА комерційного банку

1. Загальні положення

Комітет з питань управління пасивами та активами комерційного банку (далі КУПА) — колегіальний орган, що здійснює свою діяльність у рамках стратегії банківського маркетингу стосовно управління пасивами та акти­вами.

Мета створення КУПА:

& розгляд питань управління ризиками банку;

& забезпечення необхідного рівня ліквідності балансу банку;

& отримання стабільного прибутку за операціями банку.

Головним завданням КУПА є прийняття рішень з питань політики стра­тегічного управління пасивами та активами банку в межах стратегії банків­ського маркетингу у частині:

& дотримання економічних нормативів, встановлених НБУ;

& структури балансу та окремих його компонентів;

& ліквідності;

& прибутковості;

& прогнозування та моніторингу ринкових ризиків.

КУПА діє на підставі чинного законодавства України, нормативно-пра - вових актів Національного банку України та внутрішніх документів комер­ційного банку.

Після затвердження Головою Правління банку рішення КУПА є обов’яз­ковими для виконання структурними підрозділами банку.

2. Організація КУПА

Членами КУПА за посадою є:

& Заступник Голови Правління банку;

& Начальник фінансово-операційного управління;

& Начальник управління аналізу, планування і розвитку банку;

(й Начальник управління активно-пасивних операцій;

& Заступник начальника розрахункового управління;

& Начальник відділу внутрішньобанківського аудиту;

& Заступник начальника управління активно-пасивних операцій — началь­ник аналітичного відділу.

За поданням Голови КУПА та за рішенням Правління банку членами КУПА можуть бути призначені посадові особи банку, не вказані в наданому вище переліку.

Головою КУПА є Заступник Голови Правління банку, заступником Голови КУПА — Начальник управління активно-пасивних операцій банку.

Із метою підготовки та організації проведення засідань КУПА признача­ється секретар КУПА, що є відповідальним за діловодство. Секретар приз­начається наказом Голови Правління банку. У секретаря в обов’язковому порядку зберігаються:

& копії наказів, що стосуються роботи КУПА;

& перші примірники протоколів засідань КУПА; інші матеріали, що стосуються діяльності КУПА.

2.1. Функції КУПА

КУПА виконує такі функції:

Приймає рішення з політики стратегічного управління активами та пасива­ми в межах встановлених нормативів НБУ та норм обов’язкового резер­вування коштів;

Формує завдання структурним підрозділам банку з питань підтримки ліквіднос­ті, структури балансу, податкового планування та прибутковості операцій; виносить рішення щодо:

^ граничних відхилень процентних ставок за залученими та розміщени­ми ресурсами залежно від термінів, сум та видів валют;

^ лімітів на контрагентів, лімітів на окремі види операцій та персональ­них лімітів;

^ індивідуальних процентних ставок на окремі угоди, що є компонента­ми складної операції, за умови позитивного розрахунку маржі за всією операцією;

^ розміру граничних відхилень між строками погашення активів та стро­ками залучення пасивів щодо сум та видів валют;

^ розробки методик управління активами та пасивами, оцінки фінансо­вого стану контрагентів, визначення лімітів (нормативів);

& аналізує звіти щодо виконання поставлених завдань, прийнятих на засі­даннях КУПА, щодо підтримки ліквідності, забезпечення оптимальної структури балансу, підвищення прибутковості операцій на ринках та по­рівняння альтернативних варіантів залучення та розміщення ресурсів;

Для вирішення вказаних вище завдань КУПА має право:

& вимагати від своїх членів та працівників банку надання необхідних для роботи КУПА документів, статистичних даних, довідок тощо;

& залучати до участі в роботі КУПА як запрошену особу будь-якого співро­бітника банку.

2.2. Засідання КУПА

Порядок денний засідання КУПА готує секретар на основі пропозицій Голови, членів КУПА та керівників підрозділів банку.

Порядок денний затверджується Головою КУПА та надається членам КУ­ПА і зацікавленим підрозділам банку не пізніше другої половини дня, пере­дуючого засіданню КУПА, разом із матеріалами з питань порядку денного.

Питання, що включені до порядку денного розглядаються на підставі ро­зпорядження Голови Правління банку, службової записки на адресу КУПА, що відображає сутність питання і очікуваний результат.

Текст повинен супроводжуватися намірами, що ілюструють:

& терміни реалізації і відповідальних осіб;

& проект рішення КУПА за цим питанням.

Секретар КУПА, напередодні засідання, зобов’язаний повідомити поса­дових осіб, що запрошуються на засідання, про необхідність їхньої участі.

Посадова особа банку, що виносить питання на розгляд КУПА відповідає за достовірність наданої на КУПА інформації.

Засідання КУПА проводяться не рідше одного разу на місяць.

Позачергові засідання призначаються вимогою Голови Правління банку, Голови КУПА, членів КУПА або секретаря КУПА.

КУПА правомочний приймати рішення за умови участі в засіданні не мен­ше 5 його членів. За відсутності члена КУПА, призначається тимчасово вико­нуючий обов’язки за посадою із занесенням відповідного запису до протоколу КУПА.

Засідання веде Голова КУПА. Протокол засідання веде секретар КУПА. Протокол засідання підписуються членами КУПА і секретарем.

Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голо­сів від облікового складу КУПА. У випадку рівності голосів голос Голови КУПА є вирішальним.

Рішення КУПА вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 5 членів.

У випадку неявки доповідача, Голова КУПА в праві винести рішення про зняття питання з розгляду.

Доповідь по питанню повинна бути зроблена у такій послідовності:

& стисла характеристика обговорюваного питання;

& чіткі пропозиції по цьому питанню з конкретними умовами його здійс­нення;

& опис очікуваних результатів.

2.3. Оформлення рішень КУПА

Секретар КУПА відповідає за правильне оформлення та збереження про­токолів засідань і рішень та ведення іншої документації КУПА.

Секретар КУПА зобов’язаний повно і правильно викласти в протоколі думки членів КУПА і формулювання рішення по кожному конкретному питанню. У протокол засідання КУПА в обов’язковому порядку повинна бути занесена особлива думка членів КУПА, у випадку, якщо вони не згодні з формулюван­ням прийнятого рішення. Протокол оформлюється в одному примірнику.

Рішення КУПА оформлюються окремим документом, що затверджується Головою Правління банку.

Рішення КУПА набирають силу на наступний робочий день після затвер­дження Головою Правління банку, якщо інше не обумовлено в самому рішенні.

2.4. Порядок надання інформації про рішення КУПА

Протокол засідання КУПА є конфіденційним документом. Інформація про рішення КУПА (копія протоколу засідання) за вимогою надається сек­ретарем КУПА тільки членам КУПА та членам Правління банку.

Секретар зобов’язаний підготувати і передати для розсилання виписки з рішень КУПА для всіх підрозділів банку, яких вони стосуються, а також перевіряючим та контролюючим органам на їх вимогу.

Протоколи засідань КУПА зберігаються в секретаря.

3. Контроль за виконанням рішень КУПА

Контроль за виконанням рішень КУПА здійснюється секретарем.

Співробітник, відповідальний за виконання рішення КУПА, зобов’язаний не пізніше терміну, вказаного у рішенні КУПА, надати секретарю КУПА ін­формацію про виконання (невиконання) рішення КУПА. У випадку пору­шення або невиконання у встановлений термін рішення КУПА, секретар ін­формує про це Голову КУПА.

Термін виконання рішення КУПА може бути продовжений по розпоряд­женню Голови КУПА або Правління банку у випадку обгрунтованої і завча­сної заяви відповідального робітника банку про необхідність перенесення термінів виконання.

Заяви про необхідність перенесення термінів виконання направляються секретарю КУПА в письмовому вигляді для узгодження з Головою КУПА.

На найближчому засіданні КУПА секретар інформує членів КУПА про перенесення термінів виконання відповідного рішення.

Приклад оформлення складової «Фінансові результати» профілю банку-конкурента60

Табтщя P. 1

Активи та зобов’язання банків-конкурентів станом на (млн. грн.)

П/п

Банк

Активи

Питома вага (%)

Балансовий

Капітал

Зобов’я­

Зання

Разом

473645,70

100,00

53984,99

419660,70

1.

Приватбанк

43013,38

9,081

4411,90

38601,48

2.

Райффайзен банк Аваль

41366,76

8,734

3648,93

37717,82

3.

Укрсиббанк

32744,92

6,913

2940,33

29804,59

4.

Укрсоцбанк

27209,02

5,745

2821,27

24387,75

5.

Укрексімбанк

25969,34

5,483

2177,28

23792,06

6.

Надра

17163,19

3,624

1657,99

15505,21

7.

Ощадбанк

17071,87

3,604

1964,61

15107,26

8.

ОТП Банк

14988,89

3,165

1227,42

13761,47

9.

Альфа-Банк

13307,12

2,810

1523,21

11783,91

10.

ПУМБ

11523,96

2,433

1435,55

10088,41

11.

Фінанси та кредит

11502,49

2,429

960,86

10541,63

12.

Форум

11489,39

2,426

1304,49

10184,90

13.

Кредитпромбанк

9966,09

2,104

891,60

9074,48

14.

Укрпромбанк

9665,70

2,041

1099,17

8566,53

15.

Укргазбанк

8759,14

1,849

635,45

8123,68

16.

Брокбізнесбанк

8672,92

1,831

1169,43

7503,49

17.

Родовід Банк

7344,82

1,551

1109,48

6235,33

18.

Південний

6891,11

1,455

687,68

6203,42

19.

ТАС - Комерцбанк

6602,74

1,394

575,62

6027,12

20.

ВТБ Банк

6175,71

1,304

484,18

5691,53

60 Http://www. ukrsibbank. eom/ua/o_banke/finansovye_pokazateli — фактичні дані таб­лиць етаном на 01.10.2007 року.

Частка в зо­бов’я­заннях (%)

В тому числі:

П/п

Банк

Сума,

Разом

Питома вага (%)

Кошти до запитання

Строкові

Депозити

Разом

130284,952

100,000

31,045

28419,110

101865,842

1.

Приватбанк

19137,429

14,689

49,577

4419,655

14717,774

2.

Райффайзен банк Аваль

15368,986

11,796

40,747

4272,357

11096,628

3.

Ощадбанк

9490,935

7,285

62,824

6264,699

3226,236

4.

Укрсоцбанк

6516,585

5,002

26,721

1812,097

4704,488

5.

Надра

5441,191

4,176

35,093

1231,661

4209,531

6.

Укрпромбанк

5350,159

4,107

62,454

410,560

4939,599

7.

Укрсиббанк

4514,835

3,465

15,148

705,546

3809,289

8.

Укрексімбанк

3918,251

3,007

16,469

601,486

3316,765

9.

Фінанси та кредит

3863,567

2,965

36,651

263,812

3599,756

10.

Форум

3364,238

2,582

33,032

259,686

3104,552

11.

Укргазбанк

2638,079

2,025

32,474

412,679

2225,400

12.

Правекс-Банк

2567,951

1,971

51,135

299,369

2268,582

13.

Кредитпром-

Банк

2400,027

1,842

26,448

207,021

2193,006

14.

Родовід Банк

2192,275

1,683

35,159

92,349

2099,926

15.

ОТП Банк

2158,112

1,656

15,682

1195,862

962,250

16.

Брокбізнес-

Банк

1896,280

1,455

25,272

257,652

1638,628

17.

Південний

1799,123

1,381

29,002

304,967

1494,156

18.

Кредо банк

1783,252

1,369

48,488

271,536

1511,717

19.

ПУМБ

1596,117

1,225

15,821

467,333

1128,784

20.

Імекс-Банк

1526,551

1,172

48,633

417,234

1109,317

П/п

Банк

Сума, разом

Питома вага (%)

Частка в зо­бов’язаннях (%)

В тому числі

Кошти до запитання

Строкові

Депозити

Разом

129082,879

100,000

30,759

59859,763

69223,116

1.

Приватбанк

11452,554

8,872

29,669

5259,589

6192,964

2.

Укрсоцбанк

8298,205

6,429

34,026

4611,644

3686,560

3.

Райффайзен банк Аваль

7985,471

6,186

21,172

5071,853

2913,617

4.

Укрексімбанк

7010,078

5,431

29,464

2938,761

4071,317

5.

Укрснббанк

5622,708

4,356

18,865

2960,031

2662,677

6.

Альфа-Банк

5061,942

3,921

42,956

1925,388

3136,553

7.

Фінанси та кредит

4149,512

3,215

39,363

1454,250

2695,263

8.

Ощадбанк

3909,926

3,029

25,881

3350,598

559,329

9.

Форум

3520,460

2,727

34,565

536,987

2983,472

10.

Надра

3444,420

2,668

22,215

1420,053

2024,367

11.

Брокбізнес-

Банк

3373,870

2,614

44,964

1265,446

2108,424

12.

ПУМБ

3209,572

2,486

31,814

1409,669

1799,903

13.

Південний

2956,082

2,290

47,652

1518,933

1437,150

14.

ОТП Банк

2696,401

2,089

19,594

1708,632

987,769

15.

Кредит пром­банк

2679,014

2,075

29,522

422,816

2256,197

16.

Сітібанк

Україна

2336,617

1,810

92,483

847,742

1488,876

17.

Індустріалбанк

2331,816

1,806

67,149

1015,453

1316,363

18.

Донгорбанк

2157,605

1,671

51,160

1212,668

944,937

19.

Укрпромбанк

1776,039

1,376

20,732

375,225

1400,815

20.

Хрещатик

1664,865

1,290

46,013

645,980

1018,885

Таблиця Р. 4

П/п

Банк

Фінансовий

Результат

Питома вага (%)

Прибутковість статутного капіталу (%)

Прибут­ковість активів (%)

Разом

4018,142

100,000

11,380

0,848

1.

Приватбанк

596,94

14,856

22,001

1,388

2.

Райффайзен банк Аваль

545,83

13,584

25,992

1,319

3.

Укрексімбанк

314,40

7,825

24,448

1,211

4.

Надра

255,96

6,370

65,653

1,491

5.

Укрсоцбанк

244,40

6,082

23,961

0,898

6.

Фінанси та кредит

183,67

4,571

35,390

1,597

7.

Ощадбанк

171,31

4,263

23,694

1,003

8.

ОТП Банк

143,71

3,577

21,955

0,959

9.

Укрсиббанк

96,83

2,410

3,760

0,296

10.

Сітібанк Україна

82,99

2,065

165,973

2,887

11.

ІНГ Банк Україна

70,38

1,752

23,095

1,924

12.

Каліон банк Україна

68,89

1,714

40,524

2,828

13.

Південний

63,15

1,572

12,062

0,916

14.

Укрпромбанк

59,86

1,490

6,354

0,619

15.

Укргазбанк

58,67

1,460

14,668

0,670

16.

Брокбізнесбанк

52,26

1,301

6,533

0,603

17.

ПУМБ

51,50

1,282

6,818

0,447

18.

Т АС - Іінвестбанк

46,43

1,156

20,142

1,638

19.

Родовід Банк

38,67

0,962

8,889

0,526

20.

Форум

36,75

0,915

3,279

0,320

Питома

Вага

(%)

В тому числі

П/п

Банк

КІП

Міжбан-

Ківські

Кредити

Кредити юр. осо­бам

Кредити фіз. осо­бам

Цінні

Папери

Разом

387799,95

100,00

37347,48

202494,03

125330,53

22627,91

1.

Приватбанк

36398,85

9,386

4288,59

13587,30

17398,14

1124,82

2.

Райффайзен банк Аваль

35729,51

9,213

1108,58

16094,46

15601,82

2924,65

3.

Укрсиббанк

28568,58

7,367

1459,46

10062,47

15421,62

1625,02

4.

Укрсоцбанк

22025,18

5,680

11,31

9329,38

11646,13

1038,36

5.

Укрексім-

Банк

20811,50

5,367

377,49

18641,85

805,55

986,62

6.

Надра

14692,11

3,789

2043,88

4953,39

6616,60

1078,24

7.

ОТП Банк

13165,81

3,395

355,35

6212,58

6254,45

343,42

8.

Альфа-Банк

12200,99

3,146

1293,58

8496,41

2195,91

215,09

9.

Ощадбанк

10873,61

2,804

1394,38

3114,95

4236,43

2127,86

10.

Форум

10364,54

2,673

1878,50

6315,58

1764,68

405,78

11.

Фінанси та кредит

10077,37

2,599

293,33

5464,12

3698,05

621,86

12.

ПУМБ

9993,20

2,577

1895,00

4847,24

1301,26

1949,70

13.

Кредит-

Промбанк

8397,79

2,165

904,24

4859,65

2063,24

570,66

14.

Укрпром-

Банк

7770,48

2,004

103,20

6135,37

1503,86

28,05

15.

Укргазбанк

7004,47

1,806

2527,77

2878,60

1193,71

404,39

16.

Брокбізнес-

Банк

6757,67

1,743

920,20

4869,18

619,13

349,16

17.

Родовід

Банк

6443,45

1,662

884,38

3274,94

1921,21

362,92

18.

ТАС-Ко-

Мерцбанк

5477,96

1,413

503,25

2665,43

2235,83

73,45

19.

Південний

5243,46

1,352

143,41

4420,23

616,68

63,14

20.

ВТБ Банк

4872,63

1,256

443,37

3756,54

572,42

100,30

П/п

Банк

Капітал

% до

Капітал

(млн.

ЄВРО)

Питома вага (%)

Статутний

Капітал

(млн.

ЄВРО)

(попередній

Період)

Разом

58000,591

8099,623

100,000

4930,755

1.

Приватбанк

5002,573

102,76

698,596

8,625

378,898

2.

Райффайзен банк Аваль

3722,098

104,64

519,781

6,417

293,250

3.

Укрсиббанк

3656,376

102,24

510,603

6,304

359,592

4.

Укрсоцбанк

2861,751

96,49

399,636

4,934

142,440

5.

Укрексімбанк

2825,300

102,01

394,545

4,871

179,586

6.

Альфа-Банк

1870,127

154,85

261,158

3,224

191,317

7.

Надра

1682,939

102,32

235,018

2,902

54,443

8.

Ощадбанк

1470,086

100,02

205,293

2,535

100,965

9.

ПУМБ

1433,596

99,85

200,198

2,472

105,472

10.

ОТП Банк

1366,313

97,94

190,802

2,356

91,411

11.

Форум

1337,569

100,29

186,788

2,306

156,545

12.

Фінансова

Ініціатива

1243,714

99,94

173,681

2,144

167,577

13.

Брокбізнес-

Банк

1182,477

100,45

165,130

2,039

111,718

14.

Родовід Банк

1166,203

180,88

162,857

2,011

60,747

15.

Фінанси та кредит

1161,196

99,73

162,158

2,002

72,477

16.

Укрпромбанк

1081,346

110,83

151,007

1,864

131,548

17.

Кредитпром-

Банк

1068,882

108,46

149,266

1,843

90,771

18.

Унікредит

Банк

915,030

183,92

127,781

1,578

91,261

19.

Правекс-Банк

766,897

117,01

107,095

1,322

51,879

20.

Укргазбанк

694,298

100,94

96,957

1,197

55,859

[8] Роздрібні банки — комерційні банки, які здійснюють депозитні операції з широ - ким колом фізичних та юридичних осіб.

[2] Материнська група показників — це група основних показників, що аналізують - ся, які мають цільові для дослідження або близькі до них значення.

5* — розрахунок здійснений за формулою = Р, / Р&, оскільки збільшення одинич­ного показника призводить до збільшення загального рівня конкурентоспроможності операцій із платіжними картками;

[4] — розрахунок здійснений за формулою = Р^/Рі, оскільки збільшення одинич­ного показника призводить до зниження загального рівня конкурентоспроможності опе­рацій із платіжними картками

[5] Невизначеність — це етан незнання того, що діється, або вид загрози про яку ні - чого не відомо і яку неможливо оцінити й кількісно виміряти.

[6] Ф’ючерс — вид угоди на фондовій або товарній біржі, що проводиться на ще не виготовлений товар. Фінансовий ф’ючерс — довготермінова строкова біржова угода, пов’язана з купівлею та продажем валюти, цінних паперів.

[7] Опціон — стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту. Продавець опціону (емітент) несе безумовне та безвідкличне зобов’язання щодо прид­бання/продажу цінних паперів (товарів, коштів) на умовах укладеного опціонного конт­ракту. Будь-який покупець опціону має право відмовитися у будь-який момент від прид­бання/продажу таких цінних паперів (товарів, коштів). Претензії стосовно неналежного виконання або невиконання зобов’язань опціонного контракту можуть пред’являтися виключно емітенту опціону. Опціон може бути проданий без обмежень іншим особам протягом строку ЙОГО дії.

[8] Транш (від фр. la tranche — черга, серія) — частка кредиту, надана на різних умовах через визначений проміжок часу протягом терміну дії кредитної угоди. Наприк­лад, кредит Міжнародного валютного фонду, зазвичай, поділяється на чотири транші, по 25% кожний. Використання першого траншу здійснюється у формі надання валютного кредиту негайно після укладання кредитної угоди. Кожен наступний транш видається, якщо виконані умови надання попереднього. У практиці міжнародного кредитування (проектного фінансування) механізм кредитних траншів застосовується кредитором для контролю за допомогою спеціальних цільових орієнтирів за використанням кредитів по­зичальником.

[9] Рейтинги ПФТС відображають позицію компаній-учасників фондової біржі «Першої Торговельної Фондової Системи». Рейтинги ПАРД відображають позицію компаній-учасників Професійної Асоціації Реєстраторів і Депозитаріїв (зберігачів цін­них паперів)

[10] Маркет-мейкер (від англ. market maker) — менеджер фондової біржі, що стежить за ходом торгів, інформує учасників ринку про ціни, курс, дивіденди. Обов’язком мар - кет-мейкера є оцінка тенденцій очікуваної прибутковості і надійності цінних паперів

[11] Доміциляція векселів — призначення особливого місця платежу за векселем, що відрізняється від місцезнаходження особи, яка визначена як платник за векселем, шляхом надання доміциляційної формули. При складанні векселя векселедавець може визначити не тільки місце платежу, але й особу, що сплатить цей вексель у місці доміциляції

[12] «Best efforts» андеррайтинг (від англ. best efforts — максимальні зусилля) — ан­деррайтинг за принципом максимальних позицій — андеррайтинг, за яким андеррайтери погоджуються прикласти «максимальні зусилля» для розміщення акцій за дорученням емітента. У цьому випадку андеррайтери не беруть на себе зобов’язань викупити нереа­лізовані акції. «Best efforts» андеррайтинг є протилежністю більш розповсюджених угод типу «повна покупка» або «тверді зобов’язання». Синонім — Best-efforts sale

[13] Перелік послуг окремих банків може відрізнятися

[14] Імітатор позик — програма, яка моделює реальну ситуацію надання позики і пе - редбачає виконання експериментів з метою передбачення можливої зміни цієї ситуації

[15] Спам (англ. spam) — повідомлення, що розсилаються людям, які не очікують на їх одержання. Зазвичай, термін «спам» належить до електронних листів. Найбільш роз­повсюджені види спаму: реклама; реклама незаконної продукції; антиреклама; фітинг. Інші види спаму: листи щастя; поширення політичної пропаганди; масові розсилки від імені іншої особи з метою викликати до неї негативне ставлення; масові розсилки листів, що містять комп’ютерні віруси тощо

[16] ІТ-ризики управління — втрати, пов’язані зі зниженням ефективності управлін­ня філійною мережею банку внаслідок її розширення та використання недосконалої ІТ - архітектури

[17] Реплікація даних — процес копіювання/резервування/відзеркалення даних з од­нієї бази даних до іншої. Master Server — головний сервер, з якого відбувається копію­вання (реплікація) даних. Slave Server — допоміжний сервер, на який відбувається ко­піювання (реплікація) даних

[18] Банер — рекламний плакат; рекламна картинка на уеЬ-сторінці, за допомогою якої користувач може потрапити на уеЬ-сайт рекламодавця.

Крос-продаж — продаж додаткових товарів і послуг покупцеві основного товару; є популярним і ефективним способом збільшення обсягів продажів, що досягається за рахунок командної роботи з клієнтом, метою якої є максимально повне задоволення йо­го потреб

[20] Глобалізація — процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтегра - ції, основними характеристиками якого є світовий поділ праці, міграція у світових мас­штабах грошових, людських і виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, еко­номічних і технологічних процесів, а також зближення культур різних країн. Для економічних аспектів глобалізації характерні вільна торгівля, вільний рух капіталу, зни­ження податків на прибуток підприємств, простота переміщення галузей промисловості між різними державами в інтересах зменшення витрат на працю і природні ресурси тощо

[21] Інтернаціоналізація (англ. internationalization) — процес адаптації продукту (програмного або апаратного забезпечення) до мовних і культурних особливостей регіо­ну (регіонів), відмінного від того, де розроблявся продукт. В англійській мові для слова «internationalization» прийняте скорочення «І18п». При цьому число 18 означає кількість пропущених між «і» і «п» букв. Існує суттєва різниця між інтернаціоналізацією і локалізацією. Інтернаціоналізація — це адаптація продукту для потенційного викори­стання, майже будь-де, тоді як локалізація — це додавання спеціальних функцій для використання в певному визначеному регіоні.

Інституціоналізація — упорядкований процес із визначеною структурою відно­син, ієрархією влади, дисципліною, правилами поведінки.

[23] Дезінтермідація (від англ. desintermidation — вимивання посередництва) — від­мовлення від посередників (брокерів, банків, спеціалізованих фінансово-кредитних ін­ститутів) — наслідок розвитку фінансових технологій і лібералізації міжнародного фі­нансового ринку загалом. Дезінтермідація дозволяє обом сторонам фінансової угоди зменшити свої витрати, відмовившись від платежів комісій та інших зборів фінансовим посередникам. Процеси відмовлення від посередників супроводжуються активним про­никненням небанківських установ у сферу фінансово-кредитних відносин. Дезінтермі­дація посилюється, коли держава намагається ввести прямий контроль над банківською системою. У відповідь на такі державні заходи ринок провокує створення нових інститу­тів, що не підпадають під її прямий контроль.

[24] Конвергенція (від лат. convergo — наближатись) — зближення убік злиття, стій­кої рівноваги і розвитку. Цей термін використовується при аналізі процесів інтеграції для позначення зближення різних економічних систем, економічної і соціальної політи­ки різних країн. Основою світового інтеграційного розвитку є загальні тенденції й імпе­ративи науково-технічного і соціально-економічного прогресу. Вони обумовлюють зближення, тобто конвергенцію, економік усе більшої кількості країн при одночасному збереженні їхніх національних особливостей

[25] Експансія (економічна) — розширення в економічному просторі діяльності та го­сподарських зв’язків суб’єктів господарювання

[26] Тратта — переказний вексель, що є розпорядженням однієї особи — трасанту, адре­сованим іншій особі — трасатові, сплатити в призначений термін визначену суму третій осо­бі — ремітентові. Іншими словами, тратта — це письмовий наказ кредитора позичальникові про сплату останнім визначеної суми грошей третій особі. Це означає, що трасант є одночас­но кредитором стосовно трасату і боржником стосовно ремітенту. Зобов’язання трасата за цим наказом починає діяти тільки з того моменту, коли він підтверджує свою згоду про спла­ту на самому документі. Видача переказного векселя передбачає врегулювання обох борго­вих вимог. Тратта широко застосовується в практиці міжнародної торгівлі.

Вексель — письмове боргове зобов’язання, надане позичальником грошей (векселеда­вцем) своєму кредиторові (векселедержателеві) і право останнього вимагати після закін­чення визначеного терміну сплати векселедавцем грошової суми, зазначеної у векселі. Ве­ксель є грошовим зобов’язанням; як борг можуть виступати тільки національні гроші або іноземна валюта. Вексель має суворо встановлену законом форму; виписується на спеціа­льному бланку і містить визначений набір реквізитів. Невідповідність установленій формі позбавляє вексель юридичної чинності. Важливими особливостями векселя є його абстрак­тність (у векселі не вказуються обставини, що викликали його появу) і безперечність (наказ про сплату не може оскаржуватися боржником, навіть якщо кредитор не виконав своїх до­говірних зобов’язань). Якщо боржник за векселем не може або не бажає здійснити платіж у зазначений термін, векселедержатель повинен протягом декількох днів оформити протест, офіційно завіривши його в нотаріальній конторі, що дозволить йому висунути позов кож­ній з осіб, зобов’язаних за векселем. Існує кілька видів векселів: простий вексель (найчас­тіше застосовується при прямому одержанні грошової позички або як комерційний папір без спеціального забезпечення в товарних угодах на термін); перекладний вексель — трат­та; фінансовий вексель (не відображає товарні угоди, а оформляє боргові відносини між банками); казначейський вексель (короткостроковий державний цінний папір, що випуска­ється державою для покриття своїх витрат); комерційний вексель (знаряддя комерційного кредиту). Вексель є цінним папером, тобто об’єктом купівлі - продажу і формою застави при одержанні банківської позички. Під заставу комерційних і казначейських векселів (як найбільш надійних видів боргових зобов’язань) банки можуть одержувати короткостроко­вий кредит у центральному банку країни

[27] Авізування — офіційне повідомлення банку про відкриття, зміну або анулювання акредитива, надіслане на паперовому носії або за допомогою електронних засобів зв’язку. Акредитив — це грошове зобов’язання банку, за дорученням і за рахунок його клієнта - імпортера, здійснити оплату на користь експортера, або забезпечити платіж іншим банком, у межах певної суми та у визначений строк проти документів, що супроводжують акреди­тив.

[28] Рамбурсування (від фр. гетЬоиеэег — сплата, відшкодування, повернення боргу) — спосіб відшкодування боргів, що застосовується щодо банку експортера, з яким банк ім­портера не підтримує кореспондентських відносин. У таких випадках імпортер стає бо­ржником рамбурсованого банку, в якому банк імпортера має кореспондентський раху­нок. Рамбурсований банк — банк-кореспондент, який робить розрахунки з банком імпортера, якщо останній не має кореспондентських рахунків у банку експортера

[29] Роздрібні банки — комерційні банки, які здійснюють депозитні операції з широ - ким колом фізичних та юридичних осіб

[30] Інформація надання Департаментом маркетингу «Альфа-Банку».

[31] Інформація надана Департаментом маркетингу «Альфа-Банку»

[32] Установи — будь-які суб’єкти підприємницької діяльності, що є юридичними особами (підприємства, організації, компанії, фірми, тощо).

[33] Ризики в банківській діяльності випливають із специфіки банківських операцій, що здійснюються в умовах ринкових відносин, та означають імовірність одержання до­ходів, менших від очікуваних, зниження вартості активів. Підвищені банківські ризики призводять до значних фінансових утрат і, як наслідок, до банкрутства банків

[34] Контрагент — будь-яка особа (фізична чи юридична), яка має з банком відносини фінансового характеру (банк надає кошти у вигляді безстрокових або строкових депози­тів; надає кредит; продає цінні папери власної емісії; має дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку та банками, у тому числі за нарахованими та простроче­ними доходами). При цьому контрагент може одночасно мати з банком відносини іншо­го характеру (зокрема трудові).

Емісійні різниці (емісійний дохід) — сума перевищення доходів, отриманих під­приємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав)

[35] До негативно класифікованих активів належать: кредитні операції, класифіко­вані за мірою ризику як «сумнівні», «безнадійні», дебіторська заборгованість, що нале­жить до III та IV груп ризику; цінні папери, які підлягають перегляду на зменшення ко­рисності і сума очікуваного відшкодування за якими становить менше 50 % їх балансової вартості, прострочені понад 31 день та сумнівні до отримання нараховані до­ходи; кошти, розміщені на кореспондентських рахунках у банках (резидентах і нерези­дентах), які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, або які зареєстровані в офшорних зонах, а також в банках, розташованих в країнах, рей­тинг яких не підтверджений однією з світових рейтингових компаній

[36] Пільговими кредитами вважаються кредити, надані позичальникам на більш сприятливих умовах, аніж це встановлено внутрішніми документами банку, що визна­чають його кредитну та облікову політику

[37] Кредитоспроможність — наявність передумов для одержання кредиту і здатність повернути його. Кредитоспроможність позичальника визначається за показниками, що характеризують його здатність своєчасно розраховуватися за раніше одержаними креди­тами, його поточне фінансове становище, спроможність за потреби, мобілізувати кошти з різних джерел і забезпечити оперативну конверсію активів у ліквідні кошти

[38] Перелік країн, що входять до категорії А: Австралія, Австрія, Бельгія, Греція, Да - нія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, Німеччина, Норвегія, Нова Зеландія, Нідерланди, Сполучене Королівство Великобританії та Північ­ної Ірландії, Польща, Португалія, СІЛА, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Че­ська Республіка, Швейцарія, Швеція та Японія.

ВВІ/ (Strategic Ви8Іпе88 ІІпії) — (англ.) стратегічна бізнес-однннця — об’єкт інвес­тування

[40] Estimation — (англ.) оцінка.

[41] Weight — (англ.) вага.

[42] The weighed estimation — (англ.) зважена оцінка