Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОКАЗНИКИ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

М. І. Сухотеріна Одеський Національний політехнічний університет

Основна мета моніторингу діяльності машинобудівних підп­риємств у післяприватизаційний період дати об'єктивну оцінку фі­нансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства з тим щоби дійти висновку наскільки ефе­ктивним засобом оздоровлення економіки була зміна форми влас­ності. Відомо, що методика фінансового аналізу включає три бло­ки: аналіз фінансового стану, аналіз фінансових результатів та ана­ліз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Основними джерелами інформації для визначення фінансового стану підприємства та його фінансових результатів є фінансова зві­тність підприємства, а саме: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал. До ос­новних методів фінансового аналізу відносять горизонтальний, ве­ртикальний, порівняльний, факторний, аналіз відносних показників та трендовий. Для проведення ефективного зовнішнього монітори­нгу підприємств Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Фонд Державного майна України та Державний комітету статистики України 24.09.1999 видали Наказ «Про прове­дення аналізу ефективності діяльності приватизованих підприємств у післяприватизаційний період», в якому зазначалося що аналіз со­ціально-економічних наслідків приватизації проводиться з метою вдосконалення законодавства з питань приватизації [1 ]. У методи­ці проведення моніторингу були визначає основні показники, які характеризують фінансово-господарський стан підприємств, уста­новлює порядок їх розрахунку за даними фінансової та податкової звітності, напрями перевірки діяльності підприємств з метою вияв­лення об'єктивних і суб'єктивних причин збитковості, а також кри­терії оцінки ефективності управління підприємствами. Аналізуван­ня діяльності підприємств у післяприватизаційний період передба­чалося проводити за наступними складовими: середньооблікова чисельність працівників; основні фонди; обігові кошти; обсяг ви­робництва продукції; питома вага в обсягах випуску промислової продукції регіону; витрати на виробництво у тому числі заробітна

49

Плата; обсяг реалізованої продукції, у тому числі бартерних опера­цій; Обсяг експорту, у тому числі бартерних операцій; прибуток від реалізації; балансовий прибуток; заборгованість дебіторська; забо­ргованість кредиторська; у тому числі перед бюджетом, перед Пен­сійним фондом, з заробітної плати; інвестиції у виробництво, у то­му числі за рахунок прибутку амортизації позичкових коштів ін­ших джерел. Запропонована Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Фондом Державного майна Укра­їни та Державний комітету статистики України методика моніто­рингу ефективності діяльності приватизованих підприємств у піс - ляприватизаційний період була не досконалою. В ній поза увагою лишалося багато важливих економічних показників діяльності під­приємств. Тому виникла необхідність удосконалення показників моніторингу діяльності машинобудівних підприємств у післяпри - ватизаційний період.