Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Добровільні об‘єднання підприємницьких структур

Підприємницькі структури мають право на загальних засадах добровільності об‘єднувати інноваційну, маркетингову, виробничу, постачальницько-збутову, фінансову і соціальну діяльність. Компанії об‘єднують ресурси та капітал для досягання максимального прибутку або соціальних переваг.

В Україні існують об‘єднання юридичних осіб:

Концерн – (від англ. concern, підприємство, інтерес) – організаційна форма статутного об‘єднання підприємницьких структур, що характеризується органічним поєднанням власності та контролю; одна з форм монополій промислових, фінансових і торгових підприємств, що формально зберігають самостійність, фактично підпорядковані фінансовому контролю і керівництву групи підприємців.

Створення концерну має за мету протистояти конкурентній боротьбі, одержувати максимальні доходи шляхом використання спільних фінансових зв‘язків, патентно-ліцензійних угод.

Концерн може створюватися на основі використання принципів диверсифікації виробництва, коли організаційне утворення інтегрує підприємства і установи в галузях промисловості, транспорту, торгівлі, організації наук і наукового обслуговування, фінансово-кредитної системи.

Переваги створення концерну:

- налагодження оптимальних внутрішніх структур;

- оперативність горизонтальних зв‘зків;

- досягнення принципу саморозвитку;

- концентрація ресурсів дозволяє маневрувати і забезпечувати інформаційне, інженерне, маркетингове обсуговування.

Консорціум – (лат. Concortium – співучасть, співтовариство)- одна з форм монополій, тимчасова угода між кількома промисловими підприємствами заради спільного розміщення позик, науково-технічних розробок, комерційних операцій великого масштабу;

-тимчасове статутне об‘єднання промислового і банківського капіталу для реалізації певної підприємницької ідеї. Членами консорціуму можуть бути державні і приватні фірми, керівний орган – монополія, яка вибирає учасників угоди, консортів.

Асоціація – (союз, спілка) – найпростіша форма договірного об‘єднання з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатись у виробничу і комерційно-фінансову діяльність учасників, які зберігають ознаки юридичної особи, мають право входити в інші господарські об‘єднання.

Холдинг – спецефічна організаційна форма об‘єднання інвестиційних ресурсів.

Становлення і активний розвиток інтегрованих підприємницьких структур сприятимуть зростанню ефективності сучасної системи господарювання.