Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Екологічні та економічні аспекти малої ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

При будівництві водосховищ малих ГЕС утворюється берегова абразія. Найбільш активно процеси обвалювання і переформування берегів відбуваються в приплотинній частині, інтенсивність їх залежить від літологічного складу порід і морфометрії водосховища. Становлення берегів малих водосховищ в основному завершується через 15-20 років.

Активність берегової абразії малих водосховищ може суттєво впливати на інтенсивність їх замулення, а окремі ділянки берегів можуть потребувати проведення спеціальних заходів щодо їх стабілізації та закріплення.

В зоні водосховищ у результаті підтоплення відбуваються підвищення рівня ґрунтових вод, зміни їх режиму, хімічного складу, характеру живлення і складу ґрунту, мікроорганізмів, рослинності.

З будівництвом водосховищ у прибережній зоні відбувається зміна радіаційного балансу, температури і вологості повітря, вітрового режиму й опадів, що залежить від розмірів водосховищ та особливостей навколишньої природи. Втрати на випарювання з водосховищ змінюють природний водяний баланс водостоку.

Вартість будівництва малої гідроелектростанції не є однозначною, а залежить від багатьох факторів, таких, як:

- місце будівництва і трудові витрати на будівництво;

- параметри водяного потоку (напір, швидкість води, витрата води за одиницю часу тощо);

- багатофункціональність інженерних споруд (гребля та інші гідротехнічні споруди можуть бути головними об’єктами для зрошення, водопостачання району і тільки в другу чергу для малої

ГЕС);

- вплив на довкілля і соціальні умови;

- потужність турбіни тощо.

Згідно з розрахунками Світового банку, первинні капіталовкладення в будівництво малих ГЕС коливаються від 1800 до 8800 дол. США за 1 кВт встановленої потужності для водяних напорів від 2,3 до 13,5 м і від 1000 до 3000 дол. США за 1 кВт для напорів від 27 до 350 м.

В більшості випадків вартість обладнання, яке використовується при невеликому водяному напорі і при низькому виробленні електроенергії, становить 40-50 % загальних капіталовкладень. Зі збільшенням потужності станції і висоти напору ця величина зменшується. Так, у Німеччині загальна вартість нових малих руслових ГЕС дорівнює 5-9 євро за 1 Вт встановленої потужності. Витрати, пов’язані безпосередньо з будівництвом ГЕС, становлять приблизно 35 % цієї суми, вартість же обладнання для виробництва електроенергії - 50 %.

За даними фірми “Елімс-Чалмерс” (СІЛА), питомі капіталовкладення для будівництва нових ГЕС потужністю 10 МВт становлять 1100-1400 дол. СІЛА за 1 кВт потужності, для станції потужністю до 1 МВт - 6800-8700 дол. СІЛА за 1 кВт. Будівництво малої ГЕС потужністю 1 МВт коштує від 0,5 до 2 млн дол. СІЛА, прибуток від неї становить 300 тис. дол. СІЛА за рік, а термін окупності капіталовкладень - 2-6 років.

Нижче наведено деякі технічні та фінансово-економічні показники діючих малих ГЕС держав ЄС (таблиця 4.7.3) [1].

Таблиця 4.7.3 - Техніко-економічні показники малих ГЕС держав

ЄС

Держава

Потужні

сть,

МВт

Перепад

висоти,

м

Витрати

води,

м3/с

Вартість проекту, дол. СЛІА

Період

окупно

сті,

років

Великоб ританія

0,6

102

50

100 тис.

10

Г реція

3,75 х 3

15

80

41 млн

9,5

Німеччи

на

3,1

2,6

140

16 млн

10,4

Франція

0,2

58

0,4

50 тис.

10

В різних країнах вартість турбіни різна, так, наприклад, турбіна потужністю 8 кВт (тип Банки з регулюванням) у Чехії становить 3500 євро, або 0,45 євро за 1 Вт.

Через наведені причини вартість електроенергії змінюється в кожній місцевості. Однак слід зазначити, що вартість електроенергії, виробленої на малих ГЕС, майже в 4-6 разів вища, ніж вироблена на гідротурбінах великої потужності, і становить в Європі від 1,8 до 2,4 цента США за 1 кВттод (на ТЕС - 3,2-5,5 цента; на АЕС - 2,8-3,9 цента); термін окупності малих ГЕС - 3-6 років.

Відносно високі капітальні витрати - це найскладніший бар’єр на шляху широкомасштабного впровадження малої гідроенергетики. Однак, незважаючи на цей факт і термін окупності приблизно 5-7 років, малі ГЕС є рентабельними з погляду на значний термін служби (більше 70 років) і низькі витрати на технічне обслуговування. Як правило, вартість обслуговування та ремонту, не включаючи заміну дорогого обладнання, становить приблизно 3-4 % капіталовкладень.

Чиста технологія вироблення електроенергії є основою зниження викидів СО2 та інших техногенних сполук.

Терміни окупності капітальних вкладень в енергетиці становлять 8-10 років, при цьому на будівництво ТЕС іде 6-8 років, великих ГЕС та АЕС - 10-12 років. Мала ж ГЕС у Європі споруджується за 8- 10 місяців, починаючи із дати підписання контракту, термін її окупності - 3-4 роки.