Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В.

В умовах ринкових відносин, які характеризуються різноманіт­тям форм власності, в тому числі приватною конкуренцією товаро­виробників, підприємництвом і відсутністю державного контролю за виробництвом та розподілом виготовленої продукції, зростає значення основної ланки промисловості й народного господарства в цілому — підприємства (фірми).

Економіка підприємства (від грец. оі&с« - господарство, потоз - закон) вивчає об’єктивні економічні закони й закономірності ведення господарювання, включає широкий спектр управлінських, організацій­них, техніко-економічних та інформаційних проблем, форм, методів і правил раціонального використання ресурсів з метою створення й розподілу матеріальних і духовних благ, без яких не може обходитися ні окремий індивідум, ні суспільство в цілому.

Якщо економіка є фундаментом, на якому лежать усі без винятку компоненти системи життєзабезпечення людей, то її основною лан­кою або ядром є підприємства (фірми), де виробляються всі матері­альні блага. Питанням практичної діяльності підприємства, проце­сам, які протікають у ньому щодо виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних благ, і присвячений цей посібник.

Структуру і зміст навчального посібника розроблено відповідно до державного освітнього стандарту вищої освіти. Посібник є про­довженням комплексу навчальних видань.

Колектив авторів використовував поняття «підприємство», «фірма» і «організація» як рівнозначні.

Цей навчальний посібник задуманий як самовчитель з економі­ки підприємства. В кожній темі в доступній формі стисло подано конкретний теоретичний та ілюстративний матеріал у вигляді та­блиць, схем, рисунків, розрахунків, формул тощо, даються питання для самоперевірки, використана та рекомендована література.

Навчальний посібник написано і побудовано так, щоб студент самостійно міг розібратися в економічних термінах, поняттях, теорії питання та інших нюансах економіки. Теми навчального посібника розміщені згідно з програмою курсу. Колектив авторів вважає, що такий виклад і розміщення матеріалу сприятиме кращому його за­своєнню та розумінню економічних процесів, які відбуваються на підприємстві. Під час підготовки посібника було використано до­свід зарубіжного менеджменту і виробничого підприємництва, офі­ційні матеріали державних органів, літературні джерела.

Навчальний посібник призначений головним чином для студен­тів вузів і осіб, які самостійно вивчають економіку підприємства і підприємництво. Він буде також корисним викладачам, керівникам підприємств і фахівцям незалежно від роду їхньої діяльності.

Колектив авторів буде вдячний читачам за зауваження й про­позиції як щодо пліпшення змісту навчального посібника, так і за формою викладу матеріалу.