Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ

У сучасних економічних умовах, які характеризуються запрова­дженням у господарську систему України ринкових відносин, акціо­нерні товариства стають провідною організаційно-правовою формою господарських організацій. Це обумовлено численними перевагами цієї форми господарювання в порівнянні з іншими, а саме: можливістю за­стосування в різних сферах народного господарства, а також в усіх сек­торах економіки - державному, приватному, колективному; викорис­танням форм акціонерних товариств у процесі роздержавлення і приватизації; можливістю залучення до участі в акціонерному товарис­тві широкого кола населення і відповідно розподілу прибутку акціоне­рного товариства між ними; легкістю створення значного за розмірами капіталу; стабільністю майнової бази акціонерного товариства; обме­женістю ризику акціонера розміром сплачених за акції коштів; безпе­рервністю існування; легкістю продажу акцій одних осіб іншим.

Основним законодавчим актом, що регламентує діяльність акціо­нерних товариств, є Закон України “Про акціонерні товариства”. Ак­ціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Акціонерні товариства можна класифікувати за основними озна­ками, які подані в табл. 6.1. Акціонерами товариства визнаються фізи­чні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі ор­гану, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власни­ками акцій товариства. Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства.

Акціонерні товариства поділяються на публічні акціонерні това­риства та приватні акціонерні товариства. Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акці­онерів. Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

Таблиця 6.1

Класифікаційні ознаки акціонерних товариств

Класифікаційна ознака

Характеристика

За типом

- публічні акціонерні товариства;

- приватні акціонерні товариства

За формою власності

- державні;

- комунальні;

- колективні;

- змішані

За характером здійснюваної ними діяльності

- здійснення господарської діяльності (підприємства у формі акціонерного товариства);

- управління господарською діяльністю інших суб’єктів господарювання (холдингова компанія)

За видом діяльності акціонерних товариств

- виробничі підприємства у формі акціонерного товариства;

- банки;

- страхові організації;

- інвестиційні фонди та інвестиційні компанії тощо

За процесом реформування економіки, з яким пов’язане створення акціонерного товариства

- корпоратизація;

- приватизація;

- започаткування підприємницької справи

Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Акціонери публічного акціонерного това­риства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціоне­рів та товариства.

Для створення акціонерного товариства засновники повинні про­вести закрите (приватне) розміщення його акцій, установчі збори та здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.

У разі заснування акціонерного товариства його акції підлягають розміщенню виключно серед його засновників шляхом приватного ро­зміщення. Публічне розміщення акцій товариства може здійснюватися після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.

Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

1) прийняття зборами засновників рішення про створення акціонер­ного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій;

2) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстра­цію випуску акцій;

4) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

5) укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслугову­вання емісії акцій або з реєстратором іменних цінних паперів дого­вору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

6) закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства;

7) оплата засновниками повної номінальної вартості акцій;

8) затвердження установчими зборами товариства результатів закри­того (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом;

9) реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєст­рації;

10) подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

11) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;

12) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;

13) видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.

Кожний засновник акціонерного товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розмі­щення першого випуску акцій акціонерне товариство вважається не заснованим.

Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками. На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються такі питання:

1) заснування товариства;

2) затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства;

3) затвердження статуту товариства;

4) утворення органів товариства;

5) уповноваження представника (представників) для здійснення по­дальшої діяльності з утворення товариства;

6) обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства), членів ревізійної комісії (ревізора);

7) затвердження результатів розміщення акцій;

8) вчинення інших дій, необхідних для створення товариства.

Установчим документом акціонерного товариства є його статут.

Створення акціонерного товариства шляхом реорганізації може відбуватися у різних формах: поділ (створення на базі одного акціоне­рного товариствам, що припиняє свою діяльність, двох і більше акціо­нерних товариств); виділення (зі складу акціонерного товариства, що продовжує свою діяльність, виділяється нова юридична особа - акціо­нерне товариство, до якого переходить частина прав та обов’язків, ак­тивів та пасивів материнського акціонерного товариства); злиття (два і більше акціонерних товариств припиняють свою діяльність і об’єднуються у нове); приєднання (одне акціонерне товариство, при­пиняючи свою діяльність, входить до складу іншого, яке продовжує функціонувати як суб’єкт підприємницької діяльності); перетворення (на основі господарської організації іншої, ніж акціонерне товариство, організаційно-правової форми створюється акціонерне товариство як новий суб’єкт господарювання, що водночас перебирає на себе усі ак­тиви і пасиви свого попередника).

Основними принципами створення нових акціонерних товариств у процесі реорганізації є:

• сумарний розмір статутних фондів господарських товариств до їх реорганізації має дорівнювати сумарному розміру їх статутних фондів після реорганізації;

• при емісії акцій під час реорганізації продаж акцій не здійснюється, а відбувається обмін акцій або часток у статутному фонді товарис­тва, що реорганізується, на акції товариства, що створюються в процесі реорганізації шляхом злиття, поділу, виділення, перетво­рення або на акції акціонерного товариства, у якого збільшується розмір статутного фонду внаслідок реорганізації шляхом приєд­нання;

• з метою захисту прав акціонерів акціонерне товариство, що прий­няло рішення про реорганізацію, зобов’язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, за умови, що вони не голосували за прийняття загальними зборами рішення про реорга­нізацію, і звернутися до товариства з письмовою заявою. При цьо­му викуп здійснюється за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою ніж номінальна вартість акцій;

• оскільки майбутні акціонерні товариства, що створюються в проце­сі реорганізації, беруть участь у цьому процесі, то здійснення пуб­лікацій про емісію акцій новостворюваного акціонерного товарист­ва не вимагається.

Кожна форма реорганізації передбачає певний порядок дій з боку товариств, які беруть участь в реорганізації.

Вищим органом управління акціонерного товариства є загальні збори товариства, які скликаються не менше одного разу на рік. Цей орган визначає стратегію діяльності самого товариства, а також під­порядкованих йому підприємств.

До компетенції загальних зборів акціонерів входить розгляд та­ких фінансово-господарських питань.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

2) внесення змін до статуту товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, вико­навчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

10)затвердження іНшиХ внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства;

11)затвердження річного звіту товариства;

12)розподіл прибутку і збитків товариства;

13)прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;

14)прийняття рішення про форму існування акцій;

15)затвердження розміру річних дивідендів;

16)прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів та ін.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не меНш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність вико­навчого органу.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулю­ються питання, пов’язані з діяльністю товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денно­го, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових зага­льних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше вику­плених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних па­перів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

8) обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які ук­ладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу та ін.

Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточ­ною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіаль­ним (правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор). Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої вла­ди, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, органів внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують фун­кції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів товариства, що здійс­нюють цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не мо­жуть бути посадовими особами органів товариства.

Обов’язковим контролюючим органом акціонерного товариства є ревізійна комісія. Основне призначення ревізійної комісії акціонер­ного товариства - контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства і його підрозділів.

Перевірки фінансово-господарської діяльності правління прово­дяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, ради ак­ціонерного товариства, з її власної ініціативи або на вимогу акціоне­рів, які володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів. Ревізійній комісії повинні подаватися всі матеріали акціонерного товариства, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб на її вимогу.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею пере­вірок загальним зборам акціонерного товариства або раді акціонерно­го товариства. Вона складає висновок за річними звітами та баланса­ми. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.

Діяльність акціонерного товариства припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємни­цьким товариствам-правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації.