Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Економіко-статистичний аналіз рівня кредитоспроможності

У світовій практиці виділяють чотири групи фінансових коефіцієнтів, що характеризують кредитоспроможність підприємства [10]:

1) ліквідності;

2) ефективності;

3) фінансового левериджу;

4) прибутковості.

1. Коефіцієнти ліквідності:

Поточні активи

Ліквідніст ь поточних активів =------------------------------------- . (4 6)

Поточні зобов' язання

За умов визначення ступеня мобільності різних активів клієнта, які забезпечать своєчасну оплату ним власної заборгованості, під час розра­хунку коефіцієнта ліквідності враховують, що:

Оборотний капітал = Поточні активи - Дебіторська заборгованість;

Оборотний капітал = Гроші + Товарно-матеріальні запаси,

То можна отримати:

1) Поточні активи = Оборотний капітал + Дебіторська заборгованість;

2) Поточні активи = Гроші + Товарно-матеріальні запаси +Коротко - термінова поточна дебіторська заборгованість;

3) Високоліквідні активи = Поточні активи - ТМЗ.

Тобто, в чисельник формули можуть бути поставлені: поточні активи; оборотний капітал; високоліквідні активи.

Суть підстановки різних активів полягає в з'ясуванні залежності ліквідності підприємства від певного виду активу. Це робиться шляхом або простого порівняння отриманих значень показників ліквідності, або розрахунку дисперсії чи середньоквадратичного відхилення цих значень.

Але за використання даного показника в аналізі можна зіткнутися із багатьма проблемами: кожен з активів (навіть якщо вони належать до однієї групи) має різний рівень ліквідності, тобто вони з різною швидкістю та ефективністю можуть бути конвертовані на гроші. Вирішити цю проблему можна наступним чином:

^ л (Вартість активу — N)

Ліквідніст ь поточних активів = ---------------------------------------------------- , (4 7)

Поточні зобов' язання

Де N - частка вартості активу, яку можна отримати в разі негайної реалізації активу на ринку.

Цей показник залежить, в першу чергу, від попиту на даний вид активу на ринку.

2. Коефіцієнти ефективності управління активами.

1) обіговість товарно-матеріальних запасів:

(4.8)

подпись: (4.8)^ Обсяг продажу

КОТМЗ _ ^ ! ! Г" •

Вартість товарно — матеріальних запасів

За визначення та аналізу даного коефіцієнта виникають дві проблеми.

По-перше, коли продаж відбувається за ринковими цінами, запаси зберігаються обчисленими за ціною собівартості. Доцільно використову­вати або вартість проданих товарів у чисельнику, або, відповідно, ринкову вартість запасів у знаменнику.

По-друге, коли збут відбувається протягом року, а запаси фіксуються на певну дату, за умов сезонного характеру або наявності суттєвих коливань в обсязі запасів, доцільно використовувати середні показники;

2) кількість днів до отримання заборгованості:

77* _

К ДОЗ ~ '

подпись: 77* _
к доз ~ '

(4.9)

подпись: (4.9)Дебіторська заборгованість Величина річного збуту360 днів

Цей показник показує середню кількість днів, яка проходить між реалізацією товару та отриманням за нього грошей. Необхідність у розрахунку, є суттєвою, коли підприємство має значний асортимент товарів і неможливо точно визначити проміжок, за який надходять гроші за товари. Якщо підприємство має обмежений асортимент, можна порівняти цей показник з нормативним;

3) обіг основного капіталу:

К

подпись: кОбсяг продажів

Вартість основних виробничих фондів

Даний коефіцієнт показує ефективність використання основних ви­робничих фондів. Основними проблемами аналізу цього показника є:

1) зміна вартості фондів у часі (необхідно використовувати систему індексів для порівняння вартостей майна, придбаного в різні часові періоди);

2) вибір вартості майна, що буде використовуватися для під­ставляння в коефіцієнт (первісна, залишкова чи відновлювана).

4) обіг загальної вартості майна:

К

подпись: к

(4.11)

подпись: (4.11)Обсяг продажів

Загальна вартість активів

Для аналізу використання ресурсів підприємства показника обігу основного капіталу замало, бо він не враховує активи, що не входять до його складу. А через те, що питома частка даних активів на багатьох підприємствах дуже значна, доцільно використовувати показник обігу загальної вартості майна, що дасть можливість побачити ефективність використання майнового комплексу підприємства в цілому.

5) товарно-матеріальні запаси в днях обороту:

(4.12)

подпись: (4.12)Вартість товарно - матеріальних запасів

Величина річного збуту/365 днів

Дохід до вирахування відсотків та податків

подпись: дохід до вирахування відсотків та податків
 
Даний показник відображає середню кількість днів, протягом яких запаси перебувають в обігу. Фактично він є аналітичним доповненням до показника обігу товарно-матеріальних запасів:

(4.13)

Цей коефіцієнт показує спроможність активів фірми давати дохід без урахування впливу на суму доходів податків та левериджу;

6) коефіцієнт прибутковості майна після відрахування відсот­ків та податків має такий вигляд:

Чистий прибуток

Кпм =~ : : . (4.14)

Вартість майна

Даний показник є кінцевим показником ефективності ведення бізнесу. Він показує, скільки одна грошова одиниця, вкладена в діло, принесла чистого прибутку, яким фірма може вільно користуватися.

3. Показник фінансового левериджу.

Ступінь залежності від кредитора:

К

подпись: кЗагальна сума заборгованості

ЗВК

подпись: звк(4.15)

Загальна вартість активів

Показник відображає ступінь залежності фірми від фінансування з боку кредиторів. На відміну від показників ліквідності в даному випадку враховується загальна сума боргу, яка включає крім поточної заборго­ваності ще і довгострокові зобов'язання фірми.

4. Показник прибутковості.

Коефіцієнт дохідності щодо збуту:

Чистий прибуток ДПЗ Величина збуту ' (416)

Вимірюється дохід, який принесла реалізація товару на одну грошову одиницю.