Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ

Попит показує кількість продукту (послуги), яку споживачі будуть купувати за різними можливими цінами. Ціна попиту — це максимальна ціна, за якою споживач готовий купити цей про­дукт (послугу).

Розмір попиту повинен мати конкретне значення і належа­ти до визначеного відрізку часу. Закон попиту полягає в такому: при незмінності всіх інших параметрів зниження ціни веде до відповідного зростання розміру попиту, і навпаки.

Ціна (ціновий фактор попиту) є основним фактором, який впливає на попит на продукт (послугу), але існують й інші (не - цінові фактори попиту) фактори, які впливають на покупки.

Нецінові фактори попиту такі:

— споживчі смаки: сприятлива для певного продукту (пос­луги) зміна споживчих смаків або переваг, викликана рекламою або іншими стимулюючими діями, буде означати, що попит зріс за кожною ціною. Несприятливі зміни в перевагах споживачів викликають зменшення попиту і зсув кривої попиту вліво. Тех­нологічні зміни у вигляді появи нового продукту (послуги) здатні призвести до зміни споживчих смаків;

— кількість споживачів: збільшення на ринку кількості спо­живачів обумовлює підвищення попиту, зменшення — скорочує попит;

— дохід споживачів: щодо більшості продуктів (послуг) під­вищення доходу призводить до збільшення попиту. Продукти (послуги), попит на які змінюється в прямій залежності від зміни грошового доходу, належать до вищої категорії, або до категорії нормальних продуктів (послуг). Продукти (послуги), попит на які змінюється в протилежному напрямку, тобто зростає при зни­женні доходів, називаються продуктами (послугами) нижчої ка­тегорії.

— споживчі очікування щодо майбутніх цін на продукти (послуги), наявність товарів і майбутнього доходу здатні змі­нити попит. Очікування падіння цін і зниження доходів призво­дить до скорочення поточного попиту. Зворотне твердження та­кож вірне.

Еластичність попиту — це зміна попиту на певний продукт (послугу) під впливом економічних і соціальних факторів, пов’я­заних зі зміною цін. Попит може бути еластичним, якщо про­центна зміна його обсягу перевищує зниження рівня цін, і неела - стичним, якщо міра зниження цін вища за приріст попиту.

Відповідно до закону попиту, споживачі при зниженні ціни будуть купувати більшу кількість продуктів (послуг). Однак міра реакції споживачів на зміну ціни може значно варіюватися від продукту (послуги) до продукту (послуги).

Економісти використовують концепцію цінової еластичності для визначення чутливості споживачів до зміни ціни.

Якщо невеликі зміни в ціні призводять до значних змін у кіль­кості продукту (послуги), що купується, то такий попит назива­ють відносно еластичним або просто еластичним:

Якщо істотна зміна в ціні призводить до невеликої зміни в кіль­кості покупок, то такий попит відносно нееластичний або просто нееластичний:

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ

Коли процентна зміна ціни і подальша зміна кількості запиту­ваного продукту (послуги) рівні за розміром, то такий випадок називають одиничною еластичністю:

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ

Якщо зміна ціни не призводить до зміни розміру попиту, то такий попит є абсолютно нееластичним:

£>

О

подпись: оКількість, Q

Якщо найменше зниження ціни спонукує покупців збільшува­ти покупки від нуля до межі своїх можливостей, то такий попит є абсолютно еластичним:

Ціна, Р 1

<

О

КІЛЬКІСТЬ, <2

Види еластичності:

— цінова еластичність попиту;

— перехресна еластичність попиту;

— еластичність попиту по доходу.

Цінова еластичність показує міру впливу на розмір попиту показника ціни.

Міру цінової еластичності або нееластичності визначають за допомогою коефіцієнта еластичності (Еа):

Процентна зміна кількості продукту (послуги), який купується а Процентна зміна ціни

Ціновий коефіцієнт еластичності завжди від’ємний (закон по­питу є зворотною залежністю кількості продукту (послуги) від ціни), тому розглядається тільки абсолютне значення цього кое­фіцієнта еластичності.

Фактори цінової еластичності попиту.

— замінність: чим більше замінників цього продукту (послу­ги) пропонується споживачу, тим більш еластичний попит на нього;

— питома вага в доході споживача: чим більш вагомий продукт (послуга) у бюджеті споживача, за інших рівних умов, тим вища еластичність попиту на нього;

— предмети розкоші і предмети необхідності: попит на предмети необхідності, зазвичай, є нееластичним, попит на пре­дмети розкоші, зазвичай, еластичний;

— фактор часу: попит на продукт (послугу) більш еластич­ний, чим триваліше час для прийняття рішень.

Перехресна еластичність показує міру впливу на розмір по­питу певного продукту (послуги) показника ціни іншого продук­ту (послуги).

Концепція перехресної еластичності дозволяє вимірювати, на­скільки чуттєвий споживчий попит на один продукт (послугу) (X) до зміни ціни іншого продукту (послуги) (7):

Процентна зміна кількості продукту (послуги) X

Х¥ —

Процентна зміна ціни продукту (послуги) 7

Ця концепція дозволяє зрозуміти явища взаємозамінності і вза - ємодоповнюваності продуктів (послуг).

Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту має пози­тивне значення, тобто кількість X перебуває в прямій залежності від зміни ціни У, то продукти (послуги) Хі У є взаємозамінними. Чим більше позитивний коефіцієнт, тим більша ступінь замінно­сті двох продуктів (послуг).

Якщо коефіцієнт перехресної еластичності має від’ємне зна­чення, то продукти (послуги) Хі У є взаємодоповнюваними. Чим більша величина від’ємного коефіцієнту, тим більша взаємодо - повнюваність двох продуктів (послуг).

Нульовий або майже нульовий коефіцієнт свідчить про те, що продукти не пов’язані між собою, тобто є незалежними.

Еластичність попиту за доходом показує міру впливу на розмір попиту показника доходу споживача.

Еластичність попиту за доходом дозволяє виміряти процентну зміну кількості запитуваного продукту (послуги), обумовлену зміною доходу споживача:

Процентна зміна кількості запитуваного продукту (послуги)

І -

Процентна зміна доходу споживача

Для більшості продуктів (послуг) цей коефіцієнт має по­зитивне значення (для продуктів (послуг) вищої категорії і нормальних). Від’ємне значення коефіцієнта еластичності попиту за доходом свідчить про продукти (послуги) нижчої категорії.