Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ЕНЕРГЕТИКА І ДОВКІЛЛЯ

2.1 ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ

2.1 Л Загальні відомості

Усі технічні засоби, в яких використовується паливо, щороку викидають у повітряний басейн [ 1 ] двооксиду сірки - 150 млн т; вуглецю - понад 5000 млн т; оксидів азоту - 50 млн т; твердих частинок - понад 20 млн т.

В результаті діяльності людини в атмосферу щороку потрапляє 350— 400 млн т пилу, а внаслідок стихійних явищ (ураганів, землетрусів, вивержень вулканів тощо) - приблизно в 10 разів більше [2].

Запиленість повітря в містах в 9-10 разів більша, ніж у сільській місцевості. Запиленість повітря над океаном дорівнює 500 пилинок в

3*5 З

1 см, а в містах - 10 пилинок в 1 см.

В результаті розвитку енергетики забруднюється також поверхня Землі. ТЕС і котельні, що працюють на кам'яному вугіллі, утворюють величезні золовідвали.

Нині щороку в моря та океани потрапляє значна кількість нафти за рахунок втрат у морських нафтових свердловинах, аварій танкерів та їх очищення. Одна тонна нафти покриває плівкою до 12 км2 акваторії. Нафтовою плівкою уже нині покрито майже 1/5 поверхні Світового океану, що обмежує взаємозв'язок його з атмосферою.

Основні забруднювачі навколишнього середовища в найбільш розвинених країнах світу наведено в таблиці 2.1.1 [3].

Таблиця 2.1.1 - Структура загального забруднення атмосфери _____________ різними джерелами___________________________

Джерело забруднення

Загальне забруднення атмосфери,

%

Автомобільний транспорт

60

Електростанції та опалення

22

Промисловість

15

Сміттєспалювання

3

Частка шкідливих викидів у процесі промислового виробництва для країн СНД за окремими типами виробництва становить: ТЕС -

30,7 %, автотранспорт - 22,8 %, чорна металургія - 15,7 %,

промисловість будівельних матеріалів - 30,3 %, кольорова металургія

- 7,4 %, нафтова промисловість - 6,3 %, хімічна - 3,8 %.

На здоров'я людей впливають меншою чи більшою мірою всі види забруднень навколишнього середовища, але найнебезпечнішими з них є:

- свинець у повітрі і ґрунті, що особливо впливає на дітей, - їхній розумовий розвиток може бути уповільненим (до джерел забруднення належать свинцеві і цинкові плавильні виробництва, викиди транспортних засобів тощо);

- пил, що зависає у повітрі, може викликати гострі й хронічні захворювання органів дихання (до джерел належать вугільні печі, особливо домашні, енергетичні та теплові установки, металургійна промисловість тощо);

- поява отруйних туманів (смогів) завдає великої шкоди всьому живому. Так, у Лондоні в 1952 р. смог за умов сильного забруднення повітря сірчаними сполуками викликав смертельне отруєння близько 4 тис. людей.

- двооксид сірки та інші гази й токсичні речовини, особливо в поєднанні з пилом (до джерел належать енергетичні й промислові установки, домашні господарства, що використовують високосірчане вугілля або нафтове паливо з високим вмістом сірки та ін.);

- радіоактивне забруднення, особливо при аваріях на АЕС або при випробуванні ядерної зброї (до джерел належать АЕС і ТЕС, гірничодобувна промисловість, будівельні матеріали тощо).

Викиди продуктів горіння твердого палива, нафти й газу стаціонарними та мобільними енергетичними установками стали причиною появи кислотних дощів. Підкислення ґрунту, водоймищ і рік призводить до порушення біоценозу - сукупності різних видів рослинності, тварин, мікроорганізмів і ґрунтових ферментів. Кислотні дощі захоплюють і розчиняють або переводять у засвоювані для біоценозу викиди ТЕС і ТЕЦ, які містять у собі велику кількість шкідливих речовин (свинцю, ртуті, хрому, кадмію, ванадію, молібдену тощо), а також оксидів металоїдів (вуглецю, сірки, азоту, хлору тощо). При взаємодії з компонентами довкілля має місце перетворення викидів шкідливих речовин у біоциди - речовини та сполуки, які здатні знешкоджувати рослини и живі організми. Біоциди замикають кругообіг речовин у природі, стимулюючи переведення живої органічної речовини шляхом “змертвіння” і розкладу рослин і тваринного світу на прості органічні й неорганічні сполуки.