Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Етапи та складові підприємницької діяльності

Як і продукт підприємництва, будь-яка підприємницька діяль­ність та підприємницькі структури передбачають у своєму розвит­ку певні етапи, які формують історичний розвиток суб’єкта під­приємництва. Сукупність етапів розвитку суб’єкта підприємницт­ва називають «життєвим циклом» підприємництва (рис. 8.5).

Етапи та складові підприємницької діяльності

Рис. 8.5. «Життєвий цикл» підприємництва

Основними етапами підприємницької діяльності є:

•організаційно-підготовчий (І);

♦ зародження та становлення (II);

•розвиток та поглиблення діяльності (III);

* стагнація (відсутність зростання) (IV);

♦ занепад підприємства (V);

♦ ліквідація і припинення існування (VI).

Не всі етапи «життєвого циклу» для конкретного суб’єкта під­приємництва є обов’язковими, деяких вдається уникати (наприк­лад, стагнації або занепаду), певні етапи можуть періодично по­вторюватися (наприклад, стагнація та період розвитку). За харак­тером і періодичністю проходження етапів визначають схему ево­люції підприємства.

Виділяють такі різновиди схем еволюції:

♦ повний цикл (І - VI);

♦ неповний замкнений (І - II - III - V);

* періодичний (І - II - III - IV - III...);

* інші (різні варіанти).

Розділ 8

подпись: розділ 8Кожний етап розвитку підприємництва потребує своєї тактики, господарської і маркетингової поведінки, залучення виробничих та фінансових ресурсів тощо. Тому під час діагностики та евалюа - ції бізнесів важливо чітко визначити етап його розвитку та про - .;. стежити попередній «життєвий цикл».

❖ Суб’єкт підприємництва може обрати одну з трьох базових

❖ стратегій розвитку, зокрема, стратегію:

♦ виживання;

♦ стійкого розвитку;

♦ зростання.

Усі етапи життєвого циклу підприємства однаково важливі

І потребують специфічних підходів. Нехтування будь-яким ета­пом, або його особливостями може спричинити значні матеріа­льні втрати і дестабілізацію підприємницької діяльності.