Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Еволюція теорії малого й середнього бізнесу

Роль і значення малого та середнього бізнесу в ринковій економіці

подпись: роль і значення малого та середнього бізнесу в ринковій економіціДосвід розвинутих країн показує, що малий бізнес грає велику роль в економіці - його розвиток впливає на економічне зростання, на насичення ринку товарами необхідної якості, на створення нових робочих місць, тобто сприяє вирішенню як економічних, так і соціальних проблем (табл. 1.1).

Визначення

Малий та середній бізнес

Це:

Провідний сектор ринкової економіки; основа дрібнотоварного виробництва

Визначає:

Темпи економічного розвитку;

Структуру та якісну характеристику внутрішнього валового продукту;

Ступінь демократизації суспільства

Здійснює:

Структурну перебудову економіки

Характеризується:

Швидкою окупністю витрат; свободою ринкового досвіду

Забезпечує:

Насичення ринку товарами та послугами; реалізацію інновацій; додаткові робочі місця

Характеризується:

Високою мобільністю; раціональними формами управління

Формує:

Соціальний прошарок підприємців-власників; основу середнього класу

Сприяє:

Послабленню монополізму; розвитку конкуренції

Таблиця 1.1

Еволюція теорії розвитку малого бізнесу включає три періоди: Перший період бере свій початок в XVIII ст. і є періодом виник­нення наукового інтересу до функціонування малого підприємництва. Р. Кантильон одним з перших сформулював тезу про те, що окремі суб’єкти ринкових відносин можуть купувати товари дешевше і прода­вати їх дорожче завдяки різниці між попитом і пропозицією ринку. Цих суб’єктів ринку він назвав підприємцями.

Другий період (перша половина XX століття) характерний виокре­мленням малого бізнесу як чинника економічного прогресу і суспільного розвитку. У цей період виділяється така характерна риса підпри­ємництва, як інноваційність. Акценти із сфери торгівлі, кустарного виробництва та надання посередницьких послуг зміщуються у сферу інтелектуальної діяльності.

Третій період, який припадає на другу половину XX століття, можна назвати періодом формування методичних основ розвитку МСБ. З 70-х років XX століття увага вчених була звернена на зростання масштабів підприємницької діяльності, збільшення кількості малих підприємств, що пов'язувалось з цілою низкою чинників: посилення технологічної конкуренції і розширення можливостей використання нововведень, зміни стилю життя і ціннісних орієнтацій різних соціальних груп і, насамперед, молоді в на­прямку самореалізації та особистої свободи, підвищення рівня освіти та професійної підготовки робочої сили, зростання платоспроможності населення.

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин економісти пов'язують підприємництво насамперед з інноваціями, з пошуком та використанням нових можливостей бізнесу, а питання розвитку малого та середнього бізнесу часто ототожнюють [1].

В практиці аналітичної роботи [2] виділяють кількісний, якісний та комбінований підходи до визначення малого та середнього бізнесу (підприємства) (МСП).

Кількісний підхід. У визначенні малих та/або середніх підприємств здебільшого використовують такі доступні для аналізу критерії, як: кількість зайнятих, обсяг продаж; балансова вартість активів.

У практиці відомі визначення, що ґрунтуються тільки на використанні одного з цих критеріїв.

В межах сектора МСП Європейська комісія по визначенню малих та середніх підприємств рекомендує [3] виділяти наступні категорії:

Мікропідприємства - до 10 осіб (з річним доходом не більше 2 млн €); малі підприємства - 10 - 49 осіб (з річним доходом не більше 10 млн €); середні підприємства - 50 - 249 осіб (з річним доходом не більше 50 млн €). В межах названих груп з аналітичною метою можливим є виділення підгруп: до 10 осіб, 10 - 20; 20 - 49; 50 - 100; 100 - 249.

В Україні зроблено спробу наближення до загальноєвропейської класифікації підприємств за розміром.

Якісний підхід. Основою якісного підходу є використання якісних критеріїв: "система менеджменту", "система контролю продуктивності", "система мотивації продуктивності", тощо. Важливим доповненням якіс­ного визначення виступають кількісні показники. Такий підхід базується, в основному, на суб'єктивних міркуваннях і досвіді.

Перевагами якісного підходу є досягнення його теоретичного обґрунтування та облік широкого спектра "інтуїтивно" властивих різним підприємствам якісних критеріїв, що дає змогу комплексно оцінити їх діяльність. Основним недоліком цього підходу є складність практичного використання, зумовлена важким доступом до внутрішньофірмової інформації щодо визначення ряду характеристик, наприклад, "система менеджменту", а також достатньо широкий спектр самих критеріїв.

Основою якісного підходу є методика, розроблена Х. Велу, на підставі якої досліджуються процеси розвитку підприємств. Х. Велу ідентифікує ряд характеристик, властивих підприємствам різного розміру - від малих до великих (табл. 1.2).

Комбінований підхід. Характерним прикладом комбінованого підходу є визначення малої фірми, запропоноване ще в 1971 році в доповіді Болтонського комітету (Великобританія), яке стало першим прикладом серйозного розгляду проблеми розвитку малого бізнесу.

Таблиця 1.2

Варіант якісного визначення розміру фірми за Х. Велу [2]

Характе

Ристика

Вид бізнесу

Малий

Малий-середній

Середній-великий

Великий

Мета

Визначається

Ринком,

Інтуїтивно,

Імпровізовано

Коригується ринком і спеціальною стратегією, інтуїтивно

Коригується ринком, стратегією, винахід­ливістю

Стратегічна та систематична ді­яльність на ринку

Менеджмент

Особистий,

Авторитарний

Особистий, консультації із ключовими партнерами, спеціалістами

Особистий, невелика команда спеціалістів, що використовують зовнішніх експертів

Командний, вели­ка команда спеці­алістів, функціо­нальна структура, консультаційна структура

Продукт

Не має плану, відсутні маркетин­гові дослідження

Короткострокове планування, без маркетингових досліджень

Коротке і нерегуляр­не довгострокове планування, несис­тематичні маркети­нгові дослідження

Довгострокове

Планування;

Регулярні

Маркетингові

Дослідження

Персонал

Особисті стосунки "шеф-співробіт - ник" за принципом "велика сім'я"; великий ступінь мотивації і залу - ченості, слабкий вплив профспілок і РТК

Особисті стосун­ки "підприємець - колектив співро­бітників", деяка міра залученос - ті, незначний вплив профспі­лок, РТК

Відношення співробітництва, організаційне "середовище", деяка міра мотива­ції, посилення впливу профспілок, РТК

Чітка ієрархія відносин, співро­бітництво в колек­тивах, відсутність замученості (тіль­ки у топ-менед - жерів), важко під­вищити мотива­цію, сильна проф­спілка, РТК

Фінанси

Сім'я, банк

Сім'я, банк

Сім'я, банк, акції

Банк, акції

Болтонський комітет [2] пропонує так зване "економічне" і "статистичне" визначення малої фірми (рис. 1.1).

Еволюція теорії малого й середнього бізнесу

Галузевий розподіл

Наявність умов

Еволюція теорії малого й середнього бізнесу

Число зайнятих не більше 200

Промисловість—

Число зайнятих не більше 25

Будівництво,

Добування

Корисних

Копалин

Оборот не більше 50 000 ф. ст.

Роздрібна

Торгівля,

Послуги

Оборот не більше 100 000 ф. ст.

Продаж

Автомобілів

Оборот не більше 200 000 ф. ст.

Оптова

Торгівля

У власності фірми не більше п’яти транспортних засобів

Транспорт

Всі самостійні підприємства, виключаючи будь - які відділення

Г ромадське харчування

Еволюція теорії малого й середнього бізнесуРис. 1.1. Комбінований підхід щодо визначення малої фірми

Поєднання класифікацій малого та середнього бізнесу й методів статистичного дослідження дає змогу провести порівняльну оцінку й визначити проблеми розвитку по окремим країнам (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Обстеження сектора МСБ у окремих країнах [2]

Класифікація підприємств за розміром; критерій віднесення підприємств до МП

Категорія

МП

Категорія

Малого

Підприєм­

Ництва

Методи

Дослідження

Джерело

Інформації

Проблеми

1

2

3

4

5

6

Німеччина

Мікропідприємства - до 9 осіб зайня­тих;

Малі підприємства (МП) - 10 - 49 осіб;

Середні підприєм­ства (СП) - 50 - 249 осіб; крупні підприєм­ства (КП) - 250 і більше осіб

Включає юридичні і фізичні особи

Співпадає з МП

МСП обстежуються в рамках галузевих вибіркових спосте­режень; спеціальне обстеження дрібних закладів промисло­вості і будівництва (до 20 осіб зайнятих).

1 раз на рік

Регістр підприємців і підприємств за галузями економіки; дані опитів (анкет) підприємств

Обробка даних у разі появи нових підприємств, відповідей, злиття під­приємств, форму­вання малих розшарованих совокупностей

Франція

Мікропідприємст­ва (індивідуальні або сімейні) - до 9 осіб зайнятих; МСП - 10 - 249 осіб;

КП - 250 - 2000

Осіб;

Дуже великі - понад 2000 осіб

Включає юридичні і фізичні особи

Співпадає з МП

МСП обстежуються в рамках галузевих вибіркових спосте­режень; стратифіка­ція підприємств за видами діяльності, розміром, регіоном; оптимальне розміщення і змінна оптимізація у вибірці

Регістр підприємств і установ SIRENE за галузями економіки; дані опитів (анкет) підприємств

Збереження однорідності оновлюваних вибіркових сово­купностей, акту­алізація бази даних, узгоджен­ня вибірок, помилки вимірю­вання і реєстра­ції, повні і частко­ві невідповіді

Польща

Мікропідприємст­ва - до 9 осіб зайнятих;

МП - 10 - 49 осіб; СП і КП - більше 49 осіб

Включає юридичні і фізичні особи

Співпадає з МП

Галузеві вибіркові обстеження, включаючи МСП; річні вибіркові спостереження МП, включаючи фізичних осіб з чисельності тих, що працюють, що не перевищує встановленого цензу (до 5, до 9 осіб)

Інструментарі й вибірки - регістр господарю­ючих одиниць - REGION; адміністратив­ні джерела воєводств; дані

Статобстежен

Ня

Актуалізація основи вибірки; поява нових підсукупностей; локалізація вибірки; оцінка показників в малих підвибірках; репрезентативна оцінка декількох вибіркових показників

1

2

3

4

5

6

США

Критерій

Включає

Співпадає

Частка МСП з

Дані

Невибіркові

Віднесення до МСП

Юридичні

З МП

Числом зайнятих

Економічного

Помилки,

- до 500 осіб

І фізичні

Більше 5 осіб -

Перепису (1

Невідповіді

Зайнятих

Особи;

Вибіркові обстежен­

Раз в 5 років);

Респондентів;

Фізичні

Ня; для дрібних

Адміністратив

Якість заповнення

Особи -

Підприємств (5 осіб

Ний регістр,

Опитних листів

Індивіду­

Зайнятих і менше) і

База

Альні під­

Індивідуальних

Податкових

Приємці,

Підприємців, що не

Органів; дані

Що вико­

Використовують

Обстежень

Ристову­

Найману працю, -

Ють

Непрямі оцінки за

Найману

Податковими

Працю

Даними

Росія

До 2007 р.:

Включає

МП,

Щоквартальне

Регістр

Нетипові одиниці

До МП відносяться

Юридичні

Селянські

Вибіркове

Підприємств і

Вибірки,

Комерційні підпри­

Особи

Господар­

Обстеження МП

Організацій -

Невідповіді,

Ємства з чисель­

Ства,

(МСП);

ЄДРПО, база

Адекватна

Ністю зайнятих в

Фізичні

Розшарована

Даних

Екстраполяція і

Промисловості,

Особи,

Випадкова вибірка

Бухгалтерсь­

Облік сезонності,

Будівництві,

Зайняті

(оптимальне

Кої звітності,

Малі області

Транспорті, яка не

Підприєм­

Розміщення);

База даних

Оцінювання,

Перевищує 100

Ницькою

З 2000 р. -

"Індивідуальні

Регіональні

Осіб; у сільському

Діяльні­

Вибіркові

Підприємці",

Вибірки

Господарстві і

Стю; з

Обстеження

Дані

Науково-технічній

06.072007 р.

Індивідуальних

Обстежень

Сфері - 60 осіб; у

Введена

Підприємців в

Роздрібній торгівлі

Категорія

Роздрібній торгівлі:

- 30 осіб; решті

МСП

Дві основи вибірки,

Видів діяльності -

Механічний і

50 осіб.

Випадковий відбір;

Згідно із законом

Суцільне

Про розвиток

Обстеження МП - 1

Малого підприєм-

Раз на 2-3 роки

Ництва в РФ (06.07.2007 р.):

МП - до 100 осіб, зокрема до 15 осіб - мікропідприємств; 100 - 250 осіб - СП

1

2

3

4

5

6

Україна

МП - чисельність зайнятих не пере­вищує 50 осіб, виручка - 500 тис. євро;

КП - чисельність зайнятих понад 1000 осіб, виручка

- понад 5 млн євро; решта підприємств

- СП

Включає

Юридичні

Особи

Включає юридичні і фізичні особи

Суцільна річна статзвітність; піврічне вибіркове обстеження МП (окрім банків, сільгосппідпри­ємств, суспільних об'єднань)

Регістр

Підприємств

ЄДРПОУ;

Дані річних і

Піврічних

Обстежень;

Дані

Податкової

Адміністрації

Коректування ви­біркової сукупності на створені і ліквідовані підприємства; формування показників діяльності індивідуальних підприємців

Казахстан

МП - до 50 осіб зайнятих;

СП - 51 - 250 осіб; КП - понад 250 осіб

Включає

Юридичні

Особи

Включає юридичні і фізичні особи

Щоквартальні

Вибіркові

Спостереження;

Суцільне

Обстеження - 1 раз на 2 - 3 роки

Державний статистичний регістр; дані статобстежень

Адекватна екстраполяція, використання різних видів відбору, неви - біркові помилки

Білорусь

До МП відносяться підприємства (ко­мерційні організа­ції) з чисельністю зайнятих: у проми­словості і транс­порті - до 100 осіб; у сільському господарстві, включаючи селянські госпо­дарства, у науково-виробни­чій сфері - до 60 осіб; у будівництві і оптовій торгівлі - до 50 осіб; у інших галузях виробни­чої сфери, громад­ського харчування, побутового обслу­говування насе­лення і роздрібній торгівлі - до 30 осіб; у інших галузях невироб­ничої сфери - до 25 осіб

Включає

Юридичні

Особи

Включає юридичні і фізичні особи

Річне суцільне обстеження формою № 1-МП (річна),

Щоквартальне вибіркове обстеження за спрощеною формою звітності № 1-МП (квартальна); комбінація одновимірного і багатовимірного відбору; галузеві вибірки в територіальному розрізі

Дані річних і квартальних форм

Статзвітності (№ 1 - МП)

Невідповіді

Респондентів,

Нетипові одиниці,

Вибірки малого

Об'єму,

Дроблення

Вибірок на групи,

Адекватна

Екстраполяція;

Складність

Вибору

Оптимального

Методу

Багатовимірного відбору; побудова багатовимірної вибірки великого об'єму (понад 400 - 500 одиниць)

Мобілізація фінансових і матеріальних ресурсів

Еволюція теорії малого й середнього бізнесу

Рис. 1.2. Структура малого бізнесу за елементами

подпись: рис. 1.2. структура малого бізнесу за елементамиЗабезпечення податкових надходжень

Формування конкурентного середовища

Рис.1.3. Основні функції малого бізнесу

подпись: рис.1.3. основні функції малого бізнесуСтворення робочих місць з низькими капітальними затратами

Підвищення рівня використання місцевих ресурсів

Насичення ринку споживчими товарами і послугами

Піднесення депресивних територій Розвиток інновацій

Соціальний захист населення

Розвиток зайнятості за наймом

Створення робочих місць для соціально незахищених груп населення

Створення умов для набуття і закріплення навиків підприємництва

Зменшення диспропорцій в доходах різних соціальних груп

Ріст доходів, заощаджень і капіталовкладень населення

Забезпечення задоволення споживчого попиту населення

Еволюція теорії малого й середнього бізнесу

Базовим підґрунтям у визначенні теорії розвитку МСБ виступає його структура за елементами (рис. 1.2) у поєднанні з функціями (рис. 1.3):

Основна економічна функція малого бізнесу - інтегральна роль в ринковій економічній системі.

Основна соціальна функція - можливість для широких верств населення реалізувати свої організаторські, підприємницькі і творчі здібності, а також забезпечити себе роботою не за наймом.