Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Фіксований сільськогосподарський податок

Розділ 10

подпись: розділ 10Фіксований сільськогосподарський податок запроваджено За­коном України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 р. № 320-ХГУ. Цей податок справляється з одиниці земельної площі і не змінюватиметься до 31 грудня 2009 р. Він є прямим податком, різновидом майнового податку. Фіксований сільськогосподарський податку включає такі податки і збори: по­даток на прибуток підприємств, земельний податок, податок з власників транспортних засобів, комунальний податок, збір за ге­ологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок бюджету, плату за

* придбання торгового патенту торгівельної діяльності, збір за єпе-

* ціальне водокористування.

Інші податкові платежі сплачують на загальних підставах. До таких податків належать: податок на додану вартість, акцизний збір, прибутковий податок з громадян, мито, державне мито, рен­тні платежі, податок на промисел, збір за забруднення навколиш­нього середовища.

Суб’єктами оподаткування є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм за умови, що сума, отримана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробницт­ва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75 % загальної суми валового доходу підприємства.

Об’єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому в користування, в тому числі на умовах оренди, а також земель водного фонду, які використовуються рибницьки­ми, рибальськими та риболовецькими господарствами для розве­дення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озе - щ рах, ставках та водосховищах). ^

Ставки фіксованого сільськогосподарського податку встановле - ^ ні з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь у відсотках до | їх грошової оцінки: для ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,15 %, для. й багаторічних насаджень — 0,09 %, для земель водного фонду, які 0 використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецьки - о ми господарствами для розведення, вирощування та вилову риби % у внутрішніх водоймах, — 0,45 % грошової оцінки одиниці площі а. ріллі по областях та Автономній Республіці Крим. "

Платники податку, що здійснюють свою господарську діяль - о ність у гірських зонах та поліських територіях, сплачують ФСП за ® такими ставками: для ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,09 %, для | багаторічних насаджень — 0,03 %. ‘а

Платники фіксованого сільськогосподарського податку спла - & чують податок лише в грошовій формі впродовж податкового пері - ^

TOC o "1-5" h z ОДУ. _ _ І

Належну до сплати суму фіксованого сільськогосподарського » податку платником податку визначає, виходячи із ставок податку, * площі сільськогосподарських угідь та їх грошової оцінки. «

ФСП = ЯрГрХр/100+ПСГСХС/100 + +ЯпГпХп/і00+ЯблІГб. яХб. н/100 + + А*.ф^в. ф^в. ф/100>

подпись: фсп = яргрхр/100+псгсхс/100 + +япгпхп/і00+яблігб.яхб.н/100 + + а*.ф^в.ф^в.ф/100>Платники фіксованого сільськогосподарського податку належ - £ ний до сплати податок розраховують за такою формулою: 5

*■

(Т5 О

(10.4) І

О

Де Яр, Яс, Яп, Щл, Пп ф — площа ріллі, сіножатей, пасовищ, багато - с: річних насаджень та водного фонду; Гр, Гс, Гп, 7д. н, Гв. ф — грошова * оцінка ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень та вод - *

•>

Ного фонду; Хр, Хс, Хп, Хб у, Х„ ф — ставка податку для ріллі, сіножа­тей, пасовищ, багаторічних насаджень та водного фонду.

Сплата податку проводиться помісячно впродовж ЗО календар­них днів, що настають за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця.

Фіксований сільськогосподарський податок сплачується у роз­мірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річ­ної суми податку, у таких розмірах: І квартал — 10 %, II квар­тал — 10, III квартал — 50 і IV квартал — ЗО %.

Платники податку перераховують у визначений термін загаль­ну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за міс­цем розташування земельної ділянки.