Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Фіксований сільськогосподарський податок

ФСП — податок, який не змінюється протягом року, його справ­ляють з одиниці земельної площі (ст. 1 Закону про ФСП). ФСП платять замість:

- податку на прибуток ;

- земельного податку ;

- комунального податку ;

- збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держ­бюджету;

- плати за придбання торгового патенту;

- збору за спеціальне водокористування.

Крім того, сплата ФСП дає змогу економити і на деяких інших податках:

- вони не платять транспортного податку за колісні трактори та вантажівки (пп. "г" ст. 4 Закону про транспортний податок);

- ставка пенсійного збору для платників ФСП дорівнює 60% від загальної ставки у 2008 р., тобто 19,92% (33,2%х60%) (абз. 7п. 1 ст. 4 Закону про пенсійний збір). Щоправда, така "знижка" не ді­ятиме при виплаті винагород за договорами цивільно-правового характеру. Для них ставка пенсійного збору залишається 33,2%. Решту податків та зборів платникам ФСП доводиться вносити

У повному обсязі.

Платниками ФСП можуть бути (ст. 2 Закону про ФСП):

1) сільгосппідприємства різних організаційно-правових форм, се­лянські та інші господарства, які займаються виробництвом (ви­рощуванням), переробкою та збутом сільгосппродукції;

2) рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які роз­водять, вирощують та виловлюють рибу у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах).

З цього випливає, що не зможуть стати платниками ФСП фізич­ні особи підприємці та особисті селянські господарства. Крім того, не можуть стати самостійними платниками ФСП філії юридичних осіб — тільки головне підприємство може сплачувати цей податок повністю за всі філії (лист Комітету ВР з питань фінансів і банків­ської діяльності "Щодо сплати філіями підприємств фіксованого сільськогосподарського податку" від 30.11.04 р. № 06-10/10-1296).

Статус сільськогосподарського (рибницького, риболовецького) підприємства, на думку податківців (лист ДПАУ "Про окремі питан­ня взяття на податковий облік платника фіксованого сільськогоспо­дарського податку" від 18.11.04 р. № 22521/7/15-3417, далі - лист № 22521), підтверджує довідка управління статистики, у якій сіль­ськогосподарське (коди КВЕД 01.1 —01.4) або рибне (коди КВЕД 05.01—05.02) виробництво назване основним видом діяльності.

Такі підприємства, щоб перейти на сплату ФСП, повинні відпо­відати двом умовам (нормативна картка №1 ) :

1. Для сплати ФСП потрібно, щоб сума, одержана від реалізації сіль­госппродукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищувала 75% за­гальної суми валового доходу.

Сам Закон про ФСП не розшифровує терміна «сільгосппродук­ція». Зате його наведено у п. 2.15 Закону про сільськогосподарську підтримку [ 6 ]. За ним сільськогосподарською продукцією вважа­ють товари, які підпадають під визначення 1 —24 груп УКТ ЗЕД, Тобто сільгосппродукція — це (див. Закон про митний тариф) [ 10 ]:

- живі тварини;

- м'ясо та харчові нутрощі (субпродукти);

- риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні;

- молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед;

- інші продукти тваринного походження;

- живі рослини та продукти квітництва;

- овочі, рослини, корені та харчові коренеплоди;

- їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь;

Нормативна картка № 1 Фіксований сільськогосподарський податок (ФСП)

П/п

Ознаки

Характеристики

1.

Код податку

16040100

2.

Платники

Податку

Сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, які займаються виробни­цтвом, переробкою, збутом сільськогосподарської про­дукції власного виробництва та мають землю сільсько­господарського призначення. При цьому виручка від реалізації продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній рік повинна перевищувати 75% загальної суми валового доходу підприємства.

3.

База

Оподаткування

Площа земельних угідь, яка знаходиться у постійному користуванні або в оренді, виражена у грошовій оцінці.

4.

Ставки

Податку

З 01.01.05 р. : для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,15%; для багаторічних насаджень - 0,09%. До 01.01.05 р.: для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,5%; для багаторічних насаджень - 0,3%.

5.

Податковий

Період

Рік

6.

Дата та форма декларування податку

Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку до 1 лютого року, наступного за звітним

7.

Дата сплати податку

Протягом 30 календарних днів після звітного місяця. Щомісячно сплачується 1/3 відповідної квартальної суми. При цьому в І кварталі сплачується 10% річної суми ФСП, в ІІ кв. - 10%; в ІІІ кв. - 50%; в IV кв. - 30%.

8.

Джерело по­криття податку

Витрати виробництва

9.

Пільги

-

10.

Нормативне

Забезпечення

1. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98р. № 320/ХІУ, зі змінами та доповненнями.

2. Лист ДПА України «Щодо справляння фіксованого сільськогосподарського податку з 01.01.05 р. в умовах дії Закону України від 23.12.04 № 2287-ІУ.

- кава, чай, мате (парагвайський чай) та прянощі;

- зернові культури;

- продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмаль-інулін; пшенична клейковина;

- насіння і плоди олійних рослин; насіння інше, плоди і зерна; тех­нічні або лікарські рослини; солома і корми;

- камеді, смоли та інші рослинні соки та екстракти;

- рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження;

- жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові ; жири; воски тваринного або рос­линного походження;

- готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюс­ків або інших водяних безхребетних;

- цукор і кондитерські вироби з нього;

- какао та продукти з нього;

- готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби;

- продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин;

- різні харчові продукти;

- алкогольні і безалкогольні напої та оцет;

- залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин;

- тютюн та його промислові замінники.

Виняток із наведеного переліку — підакцизні товари. Вони сіль­госппродукцією не будуть (п. 2.15 Закону про сільськогосподарську підтримку).

До доходу від реалізації сільгосппродукції власного виробни­цтва включають (п. 4 Положення про ФСП) доходи від реалізації продукції [38 ]:

- рослинництва і тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на правах власності або надані йому в користування, та продук­тів її переробки на власних підприємствах;

- рибницьких, рибальських та риболовецьких господарств, які за­ймаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у вну­трішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) і продуктів її переробки на власних підприємствах;

— що вироблена із сировини власного виробництва на давальниць­ких умовах, незалежно від територіального розміщення пере­робного підприємства.

Новостворені фермерські господарства стати платниками ФСП не зможуть. Таким підприємствам доведеться пропрацювати до кінця року, в якому їх створено, і тільки по його завершенні їм вдасться оці­нити частку сільськогосподарського доходу в загальних доходах.

Окремий порядок застосування "доходного правила" встановле­но для підприємства, яке створюється шляхом злиття, приєднання, поділу (виділу), перетворення або виділу.

По-перше, норма щодо дотримання не менш як 75% загальної суми валового доходу від реалізації сільгосппродукції (супутніх по­слуг) протягом останнього податкового періоду поширюється на (ст. 2 Закону про ФСП):

— усіх осіб солідарно, які зливаються або приєднуються;

— кожну окрему особу, створену за допомогою поділу або виділу;

— особу, створену шляхом перетворення.

По-друге, для таких підприємств до сільськогосподарського доходу включають ще й доходи, отримані протягом останнього по­даткового періоду від надання супутніх послуг за переліком, затвер­дженим Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном і ДПА (п. 4 Положення про ФСП).

До супутніх послуг згідно з Переліком належать послуги:

1. Зі збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та підготовка продукції до збуту (сушіння, обрізування, сорту­вання, очистка, розмелювання, дезінфекція, силосування, охоло­дження тощо), які сільськогосподарське підприємство-виробник надає покупцю такої продукції (з дати передачі права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).

2. З догляду за худобою і птицею, які сільгосппідприємство - виробник надає її покупцю (з дати передачі права власності на таку продукцію до дати її фактичної передач покупцю).

3. Зі зберігання сільгосппродукції, які сільгосппідприємство - виробник надає її покупцю (з дати передачі права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).

4. З відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які сільгосппідприємство-виробник надає її покупцю (з дати пере­дачі права власності на таку продукцію до дати її фактичної пе­редачі покупцю).

Стежити за часткою сільськогосподарських доходів протягом року не потрібно навіть якщо у будь-якому періоді питома вага сіль­госппродукції становитиме менше 75%, ви продовжите сплачувати ФСП до грудня. Адже за п. 8 ст. 2 Закону про ФСП змінювати поря­док сплати податків та зборів протягом року не можна. Податківці мають право зняти підприємство з податкової реєстрації як платни­ка ФСП тільки удвох випадках (п. 3 ст. 2 Закону про ФСП):

— якщо підприємство визнано банкрутом;

— у разі ліквідації господарства.

Звичайно, не набравши за рік 75% сільськогосподарських дохо­дів, наступного року про ФСП годі й мріяти.

Другою умовою є наявність сільгоспугідь. Об'єктом обкладення ФСП — площа сільгоспугідь, переданих сільгосптоваровиробнику у власність або наданих йому у користування (ст. З Закону про ФСП), а для рибницьких, рибальських та риболовецьких господарств — площа земель водного фонду.

Якщо земля відсутня, то і податок сплатити неможливо. Тобто мати сільгоспугіддя обов'язково, коли прагнеш перейти на ФСП.

Які ж землі підійдуть для сплати податку? У сільгосппідпри­ємств це може бути (ст. З Закону про ФСП):

— рілля;

— сіножаті;

— пасовища;

— багаторічні насадження.

У рибницьких, рибальських та риболовецьких господарств, які розводять, вирощують та виловлюють рибу у внутрішніх водоймах, — землі водного фонду.

Земля може належати підприємству на праві власності або бути у постійному користуванні або в оренді. Виняток — земельні ді­лянки, орендовані у платників ФСП: за п. 13 Положення про ФСП орендар не вправі включити їх до свого розрахунку. Тому для спла­ти названого податку необхідно, щоб крім угідь, орендованих у ін­шого платника ФСП, у підприємства були землі, які до розрахунку потраплять.

Закон про ФСП не встановлює мінімальної площі земель— дозволено мати навіть 1 га чи 0,1 га сільгоспугідь.

Зрозуміло, не переведуть на ФСП підприємства, які не викона­ли згаданих вище умов. Але також не зможуть стати його платника­ми господарства, які (ст. 2 Закону про ФСП):

1) реалізують інвестиційні або інноваційні проекти:

- у спеціальних (вільних) економічних зонах;

- на територіях пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності;

- в умовах технологічних парків;

2) реалізують інноваційні проекти відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.02 р. № 40-1У;

3) зареєстровані платниками єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва.

Останнє не означає, що єдинникам треба взагалі забути про пер­спективу стати платниками ФСП. Просто в рік, коли вони бажають це зробити, їм слід позбутися статусу єдинника. Тобто не пізніше ніж за 15 днів до закінчення IV кварталу (ст. 4 Указу про єдиний по­даток) необхідно подати до податкової заяву про відмову від сплати єдиного податку. [ 13 ]

Аби стати платником ФСП (або підтвердити цей статус), сіль­госппідприємство має обчислити суму податку і до 1 лютого поточ­ного року подати (п. 5 Положення про ФСП):

1) загальний розрахунок ФСП на поточний рік щодо всієї площі земель, з якої справляють податок, до податкової за своїм міс­цезнаходженням;

2) звітний розрахунок ФСП окремо за кожною земельною ділян­кою до податкової за місцем розташування такої ділянки;

3) витяг з державного земельного кадастру про склад сільгоспугідь та їх грошову оцінку до податкових за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок;

4) Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогоспо­дарської продукції власного виробництва та продуктів її пере­робки в загальній сумі валового доходу. Остання редакція цього розрахунку затверджена наказом Мінагрополітики від 22.11.07 р. №818. Методичні рекомендації по його складанню наведені у листі Мінагрополітики від 26.11.07 р. № 37-27-2-7/18792 . Його подають до податкових за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування землі.

Підприємство, що з’явилось протягом року в результаті злиття, приєднання або перетворення платників ФСП, аби залишитись на цьому податку, повинно подати заяви та розрахунок протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення, до податкової за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування

Земель розрахунок ФСП за період від дати утворення до кінця по­точного року (п. 10 Положення про ФСП).

Протягом 10 робочих днів після подання розрахунку ФСП по­даткова за місцезнаходженням платника має видати довідку про присвоєння або підтвердження статусу платника ФСП (п. 11 По­ложення про ФСП).

ФСП сплачують щомісячно протягом 30 календарних днів, на­ступних за останнім календарним днем базового звітного (подат­кового) місяця, у розмірі 1/3 суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми, у таких частинах (ст. 5 Закону про ФСП):

- у І кварталі - 10%;

- у II кварталі - 10%;

- у III кварталі - 50%;

- у IV кварталі - 30%.

До бюджету податок перераховують за місцем розташування зе­мельної ділянки.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку (визна­чають суму фіксованого сільськогосподарського податку на поточ­ний рік у порядку і розмірах, передбачених Законом України «Про фіксований сільсько-господарський податок», виходячи з площі земельних ділянок та її грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 року, відповідно до Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвер­дженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 (далі — Методика).

Розрахунок суми фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється платниками податку за формулою:

Е податку = П ріл. х Г ріп. х С под. для ріл. + П гін. х Г гін. х х С под. для сіл. + П пас. х Г пас. х С под. для пас. + П б/нас. х (3.1)

Х Г б/нас. х Спод. для б/нас. + Пзем. в/фон. х Гріл. х х С под. для зем. в/фон.,

Де: Е податку — загальна сума фіксованого сільськогосподар­ського податку;

П ріл. — площа ріллі;

П сін. — площа сіножатей;

П пас — площа пасовищ;

П б/нас. — площа багаторічних насаджень;

П зем. в/фон. — площа земель водного фонду, які використо­вуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господар­ствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищ), що перебувають у влас­ності платника-податку або надані йому у користування, утому чис­лі на умовах оренди;

Г ріл. — грошова оцінка ріллі, проведена за станом на 01.07.95 і розрахована за Методикою;

Гсін. — грошова оцінка сіножатей, проведена за станом на 01.07.95 і розрахована за Методикою;

Гпас. — грошова оцінка пасовищ, проведена за станом на 01.07,95 і розрахована за Методикою;

Г б/нас. — грошова оцінка багаторічних насаджень, проведена за станом на 01.07,95 і розрахована за Методикою;

С под. для ріл. — ставка податку у відсотках до грошової оцінки 1 га ріллі;

С под. для сін. — ставка податку у відсотках до грошової оцінки 1 га сіножатей;

С под. для пас. — ставка податку у відсотках до грошової оцінки 1 га пасовищ;

С под. для б/нас. — ставка податку у відсотках до грошевої оцін­ки 1 га багаторічних насаджень;

С под. для зем. в/фон, —ставка податку у відсотках до грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та. Автономній Республіці Крим для земель водного фонду, які використовуються рибницьки­ми, рибальськими та риболовецькими господарствами для розве­дення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах);

Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку може бути поданий до податкового органу за добровільним рішенням платника податку в електронній формі за умови дотри­мання вимог чинного законодавства, що регулює ці питання.

У податковому розрахунку ФСП заокруглення суми нарахова­ного фіксованого сільськогосподарського податку за базові подат­кові (звітні) місяці року, крім суми за останній базовий податковий (звітний) місяць року, здійснюється за загальними правилами за­округлення. Сума фіксованого сільськогосподарського податку за останній базовий податковий (звітний) місяць року визначається як різниця річної суми фіксованого сільськогосподарського податку і суми фіксованого сільськогосподарського податку за базові подат­кові (звітні) місяці року, крім останнього.

Приклад заповнення Податкового розрахунку фіксованого сільськогос-подарського податку наведено (додаток У ).

Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку під­писується керівником підприємства і головним бухгалтером {вка­зуються їх прізвища, ініціали, проставляється дата заповнення роз­рахунку), скріплюється печаткою підприємства.

Визначення критерію, відповідно до якого сума, одержана від ре­алізації продукції сільського та рибницького господарства власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (по­датковий) рік, що перевищує 75% загальної суми валового доходу підприємства, є однією з вимог переходу на сплату ФСП відповідно до Закону України від 17.12.98 р. № 320-ХІУ «Про фіксований сіль­ськогосподарський податок» (за текстом — Закон № 320-ХІ/).

Такий критерій визначався юридичними особами відповідно до Методичних рекомендацій для визначення питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового до­ходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік, затвер­джених наказом Мінагрополітики України від 12.01.2007 р. № 6.

5) Враховуючи те, що останнім часом істотно змінено організацію і ведення бухгалтерського обліку на сільськогосподарських під­приємствах, а також запроваджено з 1 січня 2007 року Положен­ня (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790, виникла потреба внести відповідні зміни до існуючого Розра­хунку питомої ваги.

Так, наказом Мінагрополітики України від 22.11.2007 р. № 818 затверджено новий Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продук­тів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (за текстом — Розрахунок). Відповідно наказ Мінагрополітики України від 12.01.2007 р. № 6 втратив чинність. Водночас розроблено нові Методичні рекоменда­ції щодо складання Розрахунку (лист Мінагрополітики України від

26.11.2007 р. № 37-27-2-7/18792).

Нова форма Розрахунку відрізняється від попередньої тим, що у рядку 1 «Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва і тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування» зазначаються дані окремими рядками по рослинництву і тваринництву. При цьому у колонці 3 «Джере­ло інформації» відображаються дані аналітичних рахунків реаліза­ції довгострокових біологічних активів (без ПДВ), а не форми № 50-СГ, як було раніше (табл.3.1).

Слід зазначити, що біологічний актив — це тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогоспо­дарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також при­носити в інший спосіб економічні вигоди. Біологічний актив та/ або сільськогосподарська продукція визнаються активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством у майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням, та їх вартість може бути до­стовірно визначена.

Наприклад, основне стадо овець є довгостроковим біологічним активом. Молоко, каракулеві смужки, вовна, гній — сільськогоспо­дарська продукція, на яку поширюється ПБО 30, приплід вважаєть­ся додатковим біологічним активом, на який також поширюється ПБО 30, а пряжа, бринза, м'ясопродукти є продуктами переробки, на які не поширюється ПБО 30.

Взагалі Розрахунок має складатися виключно на підставі даних бухгалтерського обліку. Операції в бухгалтерському обліку відо­бражаються відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291, а якщо підприємство веде облік за спрощеною формою — відповідно до спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Мінфіну України від 19.04.2001 р. № 186.

Норма рядка 7.2 Розрахунку, в якому зазначається сума дохо­ду, отримана від реалізації іноземної валюти, отриманої у вигляді кредитів та спрямованої на розвиток сільськогосподарського вироб­ництва (закупівлю насіння, поголів'я худоби, сільськогосподарської техніки тощо), є нововведенням, оскільки раніше такі доходи не включалися до Розрахунку.

Щодо форс-мажорних обставин (стихійне лихо, дія обставин не­переборної сили тощо), то слід зазначити, що підприємства подають цей Розрахунок разом із документом, який підтверджує наявність форс-мажорних обставин у попередньому звітному (податковому) році, до органу, уповноваженого згідно із законодавством засвід­чувати обставини форс-мажору. В такому разі до підприємств не застосовується вимога Закону № 320-Х^ щодо перевищення 75% питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва і продуктів її переробки в за­гальній сумі валового доходу підприємства.

Новими Методичними рекомендаціями збільшено перелік ор­ганів, що видають документ, який підтверджує факт непереборної сили. Зазначеним документом можуть бути висновки Торгово - промислової палати України про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України, рішення Президен­та України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, а також рішення Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха.

Отже, для вирішення питань, пов’язаних з переходом на спла­ту фіксованого сільськогосподарського податку у наступному році, Розрахунок складають сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, утворених відповідно до чинного законодавства, селянські та інші господарства, які займаються ви­робництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогоспо­дарської продукції, а також рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та вило­вом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасо­вищ, багаторічних насаджень) та/ або земель водного фонду.

Якщо після проведення Розрахунку сума доходу підприємств сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік перевищує 75% від загальної суми валового доходу підприємства, то такі підприєм­ства згідно зі ст. 2 Закону № 320-ХІ/ за наявності сільськогоспо­дарських угідь та земель водного фонду можуть бути зареєстровані платниками фіксованого сільськогосподарського податку.

У разі коли сума доходу підприємств сільського та рибного гос­подарства, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звіт­ний (податковий) рік становить менш як 75% від загальної суми ва­лового доходу підприємства, такі підприємства сплачують податки у наступному звітному періоді на загальних підставах.

Якщо фермерське господарство перебуває на загальній сис­темі оподаткування, воно повинно сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), визначені Законом № 1251-ХІІ [11].

Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогоспо­дарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звіт­ний (податковий) рік затверджений наказом Мінагрополітики від

22.11.2007 р. № 818 та погоджений Державною податковою адміні­страцією наведено нижче (табл.3.1 )

Таблиця 3.1

РОЗРАХУНОК Питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік (за 200_рік)

З/п

Назва показника

Джерело інформації

Сума

1

2

3

4

1.

Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва і тварин­ництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільсько­господарському това­ровиробнику на праві власності або надані йому у користування:

Розрахунково: р. 1.1 + р. 1.2

1.1

- рослинництво

Сума кредитових оборотів по су­брахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні ра­хунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 742 «Дохід від реаліза­ції необоротних активів» аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів (без ПДВ)

Продовження табл. 3.1

1.2

- тваринництво

Сума кредитових оборотів по су­брахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні ра­хунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 742 «Дохід від реаліза­ції необоротних активів» аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів (без ПДВ

2

Доходи, отримані від реалізації продукції рибництва, що ви­рощена у внутрішніх водоймах (озерах, став­ках, водосховищах), які належать товаро­виробнику на праві власності або надані йому у користування

Кредитові обороти по субрахунку 701 «Доходи від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки про­дукції рибництва (без ПДВ)

3

Доходи, отримані від реалізації продукції, що вироблена із сиро­вини власного вироб­ництва та продуктів її переробки на власних підприємствах та на давальницьких умовах, незалежно від терито­ріального розміщення переробного підпри­ємства

Кредитові обороти по субрахунку 701 «Доходи від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки ре­алізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів) без ПДВ

4

Доходи, отримані протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг *

Кредитові обороти по субрахунку 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг (відповідно до Переліку супутніх послуг, затвердженого на­казом Мінагрополітики України від 29.01.2007 р. №55)» без ПДВ

Продовження табл. 3.1

5

Сума доходу, отри­мана сільсько­господарським підпри­ємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного ви­робництва та продукції її переробки

Розрахунково : р. 1 + р.2 + р.3 + р.4

6

Загальна сума валового доходу підприємства

Кредитові обороти по субрахунках: 791 «Результат операційної діяль­ності», 792 «Результат фінансових операцій», 793 «Результат іншої звичайної діяльності», 794 «Резуль­тат надзвичайних подій»

7

Сума, на яку змен­шують загальну суму валового доходу під­приємства

Розрахунково : р. 7.1 + р.7.2 + р. 7.3

7.1

Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової під­тримки

Кредитові обороти по рахунках 48 «цільове фінансування і цільові надходження»(відповідні субра­хунки) або, якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, то кредитові обороти по рахун­ку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (відповідні субрахунки)

7.2

Сума доходу, отримана від реалізованої іно­земної валюти, яка на­правлена на розвиток сільськогосподарського виробництва

Кредитові обороти по субра­хунку 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» в частині реалізації іноземної валюти, що отримана у вигляді кредитів та спрямовується на розвиток сіль­ськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів’я худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

Продовження табл. 3.1

7.3

Сума доходу від первісного визначення та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліко­вуються за справедли­вою вартістю

Кредитові обороти по субрахунку 710 «Дохід від первісного визна­ння та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю»

8

Скоригований валовий дохід

Розрахунково: р. 6 - р. 7

9

Питома вага доходу від реалізації сільськогоспо­дарської продукції влас­ного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (по­датковий) рік

Розрахунково: р.5 / р. 8 х 100%