Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Фінанси різних форм бізнесу

Трансформація фінансової системи України в умовах формуван­ня ринкових відносин зумовлює розширення можливостей щодо орга­нізації фінансових відносин суб’єктів різних форм бізнесу, посилює необхідність врахування особливостей їх діяльності і специфіки різ­них форм власності та організаційно-правових форм. Тому в сучасних умовах в економіці України особливої актуальності набуває питання розвитку та ефективної діяльності різних організаційних форм бізне­су. Формування системи знань з практичних питань реалізації фінан­сових відносин різними формами бізнесу в сучасних економічних умовах є головним завданням при вивченні дисципліни “Фінанси різ­них форм бізнесу” студентами напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”.

Дана навчальна дисципліна дає студентам теоретичні знання та практичні навички з організації фінансових відносин суб’єктів госпо­дарювання різних форм бізнесу.

Предметом дисципліни є система фінансово-економічних відно­син, що виникають в процесі мобілізації та використання фінансових ресурсів різними організаційними структурами бізнесу.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фінанси різних форм бізнесу” є формування у студентів знань з таких питань:

• теоретичні основи організації фінансів різних форм бізнесу;

• основні напрямки державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах;

• особливості функціонування суб’єктів господарювання приватної форми власності;

• фінансова діяльність кооперативів;

• специфіка фінансової діяльності спільних підприємств;

• фінансовий механізм діяльності господарських товариств;

• особливості фінансової діяльності акціонерних товариств у сучас­них умовах;

• фінансовий механізм діяльності державних підприємств;

• організаційні форми інтеграції підприємств.

Дисципліна “Фінанси різних форм бізнесу” безпосередньо пов’язана з навчальними дисциплінами “Мікроекономіка”, “Фінанси”, “Економічний аналіз”, “Фінанси підприємств”, “Інвестиційна діяль­ність”, “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва”, “Фінансовий менеджмент” та ін.

У результаті вивчення дисципліни “Фінанси різних форм бізнесу” студент повинен знати:

• сутність, суб’єкти і види організаційних структур бізнесу;

• основні напрямки державного регулювання діяльності суб’єктів го­сподарювання в сучасних економічних умовах;

• особливості створення та функціонування суб’єктів господарюван­ня приватної форми власності;

• поняття та види кооперативів, порядок їх створення та особливості функціонування;

• особливості фінансово-господарської діяльності спільних підпри­ємств;

• специфіку організації фінансової діяльності в господарських това­риствах;

• економіко-правові основи фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств в Україні;

• фінансовий механізм діяльності державних підприємств;

• організаційні форми інтеграції підприємств.

На основі отриманих у процесі навчання знань студент повинен уміти:

• застосовувати теоретичні основи організації фінансів різних форм бізнесу в процесі створення та функціонування суб’єктів господа­рювання;

• здійснювати процедуру реєстрації та ліцензування діяльності суб’єктів господарювання;

• застосовувати методичні підходи до визначення напрямків і форм фінансової діяльності підприємства залежно від його організацій­но-правової форми і стратегії економічного розвитку;

• обґрунтовувати фінансові рішення і критерії оцінки їх ефективності для різних видів організаційних структур бізнесу;

• аналізувати ефективність фінансової діяльності суб’єктів господа­рювання за системою основних показників;

• готувати пропозиції керівництву суб’єктів господарювання про удосконалення механізму реалізації фінансових відносин суб’єктів господарювання.

У навчальному посібнику всебічно розкриті актуальні питання, пов’язані з організацією фінансових відносин суб’єктів господарюван­ня різних форм бізнесу, а саме: теоретичні основи організації фінансів різних форм бізнесу; напрямки державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах; особливості функціону­вання суб’єктів господарювання приватної форми власності; фінансова

Діяльність кооперативів; специфіка фінансової діяльності спільних підприємств; фінансовий механізм діяльності господарських това­риств; особливості фінансової діяльності акціонерних товариств у сучасних умовах; фінансовий механізм діяльності державних під­приємств; організаційні форми інтеграції підприємств. Посібник під­готовлений на основі концептуальних положень, а також з урахуван­ням вимог нормативно-правових актів України.