Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки до вивчення теми

Вихідним положенням для визначення поняття фінансо­вої стратегії є розуміння того, що фінансова стратегія малого підприємства має розглядатися в комплексі з питаннями ін­вестиційного розвитку малого підприємства і фінансування найприйнятнішого для малого підприємства інвестиційного проекту, тобто фінансові рішення, звичайно, виділяються у дві групи: інвестиційні та рішення щодо фінансування. Інве­стиційні рішення дають змогу визначити фінансові ресурси, які необхідні для здійснення накреслених планів. Розроблен­ня рішення передбачає фінансове оці­нювання і вибір найприйнятнішого інвестиційного проекту. Слід зазначити, що інвестиційні рішення спрямовані на те, щоб визначити, які проекти прийнятні для малого підприєм­ства і які фінансові ресурси необхідні для його фінансуван­ня. Рішення щодо фінансування інвестиційного проекту пов’язані з вибором оптимального співвідношення між внут­рішніми і зовнішніми джерелами коштів. Внутрішнім дже­релом фінансування інвестиційного проекту є нерозподіле­ний прибуток. Якщо нерозподіленого прибутку недостатньо, тоді необхідно вишукувати грошові кошти ззовні. Для мало­го підприємства зовнішні надходження грошових коштів значно обмежені порівняно з великим виробництвом. Зазви­чай малі підприємства забезпечують розвиток виробництва за рахунок власних коштів. Розмір власних коштів залежа­тиме від рівня очікуваного прибутку та частки прибутку, який буде спрямований на сплату дивідендів.

Фінансова стратегія малого підприємства охоплює:

1) формування фінансових ресурсів та стратегічне управління ними;

2) розроблення пріоритетних напрямів та зосередження зусиль на їх виконанні, маневрування та використання резервів у проце­сі виробництва;

3) створення та підготовку стратегічних резервів;

4) відповідність фінансових дій економічному стану та мате­ріальним можливостям підприємства;

5) визначення головної загрози з боку конкурентів та розроб­лення заходів щодо усунення цієї загрози.

Завданнями фінансової стратегії малого підприємства є:

1) дослідження характеру та закономірностей формування фі­нансових відносин у ринкових умовах господарювання;

2) розроблення умов для підготовки можливих варіантів фор­мування фінансових ресурсів малого підприємства та дій фінан­сового менеджера у випадку нестійкого фінансового стану підп­риємства;

3) забезпечення малого підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для господарської діяльності в майбутньому;

4) забезпечення ефективного вкладання тимчасово вільних грошових коштів малого підприємства з метою одержання мак­симального прибутку;

5) розроблення заходів, спрямованих на виведення малого пі­дприємства з кризової ситуації.

Важливою частиною фінансової стратегії малого підприємст­ва є розроблення внутрішніх нормативів з застосуванням практи­ки зарубіжних компаній.

Фінансова стратегія малого підприємства розроблюється з урахуванням ризику неплатежів, коливань інфляції та інших не­передбачених обставин. Фінансова стратегія малого підприємст­ва має відповідати виробничим завданням і в разі необхідності коригуватися та змінюватися.

Для обґрунтування правильної фінансової стратегії малого пі­дприємства необхідно визначити ряд показників.

У господарській практиці значного поширення набув коефі­цієнт віддачі на власний капітал, який визначається за фор - мулою:

Чистийприбуток

КВВК = ” *

Обсяг реалізаціїпродукції Обсяг реалізації продукції^ Активи

Активи Власний капітал

= Норма чистогоприбуткух Показник оборотуактивів х Фінансовий важіль.

З цього відношення видно, що мале підприємство може збільшу­вати віддачу на власний капітал шляхом збільшення норми при­бутку від реалізації продукції, покращення використання основ­них засобів і оборотних активів та збільшення фінансового важе­ля. Застосовуючи метод абстракції фінансовий менеджер може визначити вплив кожного чинника на показник віддачі на влас­ний капітал.

Інший показник, який використовується в розробці фінансової стратегії малого підприємства — коефіцієнт ефективності вико­ристання нерозподіленого прибутку, який визначається за фор­мулою:

Нер о зпо даений пр ибуто к

К = --------------------------------------- ;---------------- =

Е Власний капітал

Чистий прибуток Нерозподоений прибуток

Власний капітал Ч истий пр ибуто к

= Віддача на власний капіталх Коефщієнтрешвестицй.

З цієї формули видно, що нарощування власного капіталу за­лежить від рівня віддачі на власний капітал та коефіцієнта реін - вестицій.

Віддача на власний капітал, у свою чергу, залежить від ефектив­ності використання активів та рентабельності. При цьому один і той самий кінцевий результат може бути досягнутий за різних сполу­чень рентабельності. Водночас високий ступінь ефективності вико­ристання активів може супроводжуватися низьким рівнем рентабель­ності і навпаки, високий рівень рентабельності може бути досягну­тий за відносно невисокої швидкості обороту активів.

Третій показник являє собою фінансовий важіль, який показує залежність власного капіталу від залученого капіталу і визнача­ється за формулою:

^ ЗК

ФВ =—,

В Вк ’

Де Фв -фінансовий важіль;

Зк — залучений капітал;

Вк -власний капітал.

З формули видно, що чим більше залученого капіталу, тим вищий ефект фінансового важеля. Але ефект фінансового важеля значною мірою залежить від диференціала фінансового лівери - джу, який визначається у вигляді різниці між рентабельністю ак­тивів і процентними ставками за користування запозиченими кош­тами. Якщо мале підприємство не використовує залучений капі­тал, то ефекту фінансового важеля не буде. Відсутність ефекту фінансового важеля або низький його рівень на практиці компен­сується за рахунок підвищення коефіцієнта реінвестицій.

Під час вивчення даної теми необхідно звернути увагу на роз­роблення пропозицій щодо формування фінансової стратегії ма­лого підприємства.

Пропозиції щодо формування внутрішньої фінансової страте­гії малого підприємства розроблюються по об’єктах та складових внутрішньої фінансової стратегії в трьох варіантах з кількісною оцінкою пропозицій і їхнього впливу на структуру балансу мало­го підприємства.

Мета пропозицій — вивести мале підприємство з кризового фінансового стану. Кількісна оцінка фінансового стану підприєм­ства при виконанні пропозицій щодо фінансової стратегії за всіма варіантами вказує на можливість виходу підприємства з кризово­го фінансового стану.

Під час розроблення пропозицій насамперед слід з’ясувати, чи сталися за аналізований період зміни, що стосуються основ­них засобів і вкладень, грошових коштів, дебіторської заборго­ваності в активі балансу та джерел власних коштів, кредитор­ської заборгованості в пасиві балансу. Після цього визначаєть­ся фінансова стійкість малого підприємства відношенням вла­сного капіталу до валюти балансу. Якщо коефіцієнт фінансової стійкості 0,3 і менше, то фінансова стійкість підприємства ви­значається як кризова.

Основними складовими елементами фінансової стратегії ма­лого підприємства є:

1) оптимізація основних засобів та оборотних активів;

2) зважена політика у сфері цінних паперів;

3) оптимізація готівкових та безготівкових розрахунків;

4) оптимізація розподілу прибутку;

5) оптимізація податкових платежів;

6) ефективна зовнішньоекономічна діяльність малого підпри­ємства.

Для реалізації наведених пропозицій щодо фінансової страте­гії малого підприємства вишукуються джерела доходів.

Найреальнішим джерелом доходів малого підприємства для здійснення інвестицій є прибуток, отриманий від збільшення об­сягу реалізації продукції. При цьому інвестиції будуть виправда­ні в тому випадку, якщо величина очікуваного прибутку переви­щуватиме величину інвестицій.

Другим джерелом доходу для здійснення інвестицій є знижен­ня витрат у разі заміни одного виробництва на інше, ефективніше. При цьому слід ураховувати кон’юнктуру ринку збуту вироблю­ваної продукції.

Третє джерело фінансування інвестицій — це кошти, які мале підприємство може отримати після реалізації устаткування, строк експлуатації якого закінчився.

Таким чином, мале підприємство може мати кілька джерел фі­нансування інвестицій. Завдання фінансового менеджера полягає в тому, щоб визначити приблизно час надходження і розмір грошо­вих коштів, порівняти їх з витратами та часом їх здійснення.

Витрати, пов’язані з будь-яким інвестиційним проектом, мож­на поділити на три групи:

1. Початкова вартість проекту.

2. Витрати на модернізацію устаткування в період дії даного проекту.

3. Витрати на експлуатацію обладнання.

З метою визначення розміру витрат, фінансовому менеджеру необхідно залучити спеціалістів з технології виробництва, марке­тингу для складання необхідних прогнозів.

Існують різні способи оцінювання відносної привабливості ін­вестиційних проектів. Найпоширеніший спосіб — це зіставлення коефіцієнтів ефективності. Коефіцієнт визначається за формулою:

Ч X ґ

К. =-

I

Де Ке — коефіцієнт ефективності інвестиційного проекту;

Чп — чистий прибуток за період експлуатації проекту;

Ґ — строк експлуатації устаткування;

І — сума інвестицій.

Слід зазначити, що при визначенні коефіцієнта ефективності сума амортизаційних відрахувань включається в суму чистого прибутку. Коли прибуток від інвестицій за час дії проекту пере­вищує витрати, то проект вважається прийнятним. Якщо фінан­совому менеджеру треба вибрати один з кількох проектів, то пе­ревагу має той проект, у якого найвищий показник коефіцієнта ефективності.

Термінологічний словник основних понять

Активи — матеріальні ресурси, які використовуються у виробницт­ві з метою одержання прибутку.

Генеральна фінансова стратегія — це процес формування та ви­користання доходів малого підприємства на плановий період.

Нерозподілений прибуток — прибуток, одержаний за певний пері­од і спрямований не на споживання шляхом розподілу між учасниками виробництва, а на капіталізацію, тобто для реінвестування у виробниц­тво і є одним з видів резерву власних коштів, за рахунок яких забезпе­чується виробничий розвиток підприємства в майбутньому періоді.

Оптимізація грошових потоків — процес вибору найкращих форм руху грошових коштів з урахуванням умов і особливостей здійснення господарської діяльності.

Оптимізація активів — визначення співвідношення окремих видів активів, які забезпечують найкращі умови виробничо-комерційної діяль­ності підприємств з високим рівнем ліквідності.

Оптимізація структури капіталу — визначення співвідношення власного і залученого капіталів, за якого забезпечуються оптимальні пропорції між рівнем рентабельності власного капіталу і рівнем фінан­сової стійкості підприємства.

Оперативна фінансова стратегія — це процес формування вало­вих доходів і надходжень коштів та валових витрат малого підприємст­ва на короткостроковий період.

Фінансовий ліверидж — фінансовий механізм управління рентабель­ністю власного капіталу за рахунок оптимізації співвідношення ви­користовуваних власних та залучених коштів.

Фінансова стратегія — це генеральний план дій щодо забезпечен­ня малого підприємства грошовими коштами.

Чистий прибуток — сума прибутку, яка залишається в розпоряджен­ні малого підприємства після сплати податків, штрафів, пені та неустойок.

Структурно-логічні схеми


ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 6.1. Основні складові елементи фінансової стратегії малого підприємства

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 6.2. Взаємзв’язок різних інвестиційних рішень з фінансовими рішеннями

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Рис. 6.3. Рух грошових коштів

Навчальні завдання

Задачі

Задача 1. Мале підприємство розробило два інвестиційні про­екти — проект «А» і проект «Б». Проект «А» передбачає обсяг інвестиційних коштів — 2 млн грн, строк експлуатації — 5 років, щорічний чистий прибуток — 800 тис. грн. За проектом «Б» пла­нується обсяг інвестиційних коштів — 1 млн грн, щорічний чис­тий прибуток — 320 тис. грн, строк експлуатації 5 років.

Необхідно вибрати найприйнятніший для малого підприємст­ва проект.

Задача 2. На підставі наведених даних необхідно обґрунтува­ти оптимальний варіант пропозиції щодо формування фінансової стратегії малого підприємства.

За минулий рік на малому підприємстві зменшилася вартість основних засобів на 15 %, у 6,3 рази зменшилися залишки гро­шових коштів у національній валюті, а в іноземній валюті — у 1,9 рази, в активі балансу на 9 % зменшилася доля власних кош­тів, на 30 % збільшилася доля кредиторської заборгованості за товари. Баланс малого підприємства має такий вигляд:

БАЛАНС МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

На кінець року

На початок року

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Зміна за рік

 

АКТИВ

 

І. Необоротні активи

Основні засоби

Довгострокові фінансові інвестиції Інші необоротні активи

2463,1

7,6

2216,8

11,3

- 246,3 + 3,7

Усього за розділом І

2470,7

2228,1

- 242,6

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

191,5

220,2

+ 28,7

Г отова продукція

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

• чиста реалізаційна вартість

411,0

367,7

- 34,3

• первісна вартість

• резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахун­

153,0

178,4

+ 25,4

Ками з бюджетом

Інша поточна дебіторська заборгованість

5,0

+ 5,0

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти та їхні еквіваленти: • у національній валюті

50,6

8,0

- 42,6

• в іноземній валюті

16,6

8,7

- 7,9

Інші оборотні активи

0,3

3,7

+ 3,4

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

29,2

+ 29,2

Баланс

3293,7

3058,0

- 235,7

Закінчення таблиці

ПАСИВ

На початок року

На кінець року

Зміна за рік

І. Власний капітал Статутний капітал Додатковий капітал Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокри­тий збиток)

448.8

2456.8 0,7

(131,3)

448,8

1965,4

0,7

115,7

- 491,4 + 250,0

Усього за розділом І

2772,0

2529,9

- 242,1

ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

Поточна заборгованість за довгостро­ковими зобов’язаннями

Кредиторська заборгованість за това­ри, роботи, послуги

281,2

365,6

+ 84,4

Поточні зобов’язання за розрахунка­ми:

• з бюджетом

• зі страхування

• з оплати праці

19,7

51,9

123,0

107.8 21,9

31.8

+ 88,1

- 30,0

- 91,2

Інші поточні зобов’язання

45,9

1,0

- 44,9

Усього за розділом ІУ

521,7

528,1

+ 6,4

V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

3293,7

3058,0

- 235,7

Задача 3. З урахуванням наведених даних необхідно вибрати найоптимальніші пропозиції щодо формування внутрішньої ге­неральної фінансової стратегії малого підприємства.

(тис. грн)

Показники

Варіанти

№ 1

№ 2

№ 3

1.

Джерела власних коштів

180,7

420,5

340,2

2.

Основні засоби та інші необоротні активи

150,8

545,3

260,2

3.

Наявність власних оборотних коштів

Визначити

4.

Довгострокові кредити банку

150,0

5.

Наявність власних і довгострокових джерел фо­рмування запасів і витрат

Визначити

6.

Короткострокові кредити

40,0

40,0

40,0

7.

Загальна сума джерел формування запасів і витрат

Визначити

8.

Запаси і витрати

45,5 45,5 39,9

9.

Надлишок або нестача власних оборотних коштів

Визначити

10.

Надлишок або нестача власних і довгострокових джерел формування запасів і витрат

Визначити

11.

Надлишок або нестача загальної суми джерел формування запасів і витрат

Визначити

Відповіді на задачі

Задача 1. Найприйнятніший для малого підприємства — інвес­тиційний проект «А».

Задача 2. Найоптимальніший для формування фінансової стра­тегії малого підприємства є варіант, коли сума валюти на балансі становить 3436,9 тис. грн

Задача 3. Найоптимальніші пропозиції щодо формування внут­рішньої генеральної фінансової стратегії малого підприємства ві­дображає третій варіант.