Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї

Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності визна­чено П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Бухгал­терську звітність складають на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить ін­формацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух гро­шових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інфор­мації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний ка­пітал і приміток до річної фінансової звітності.

Звітним періодом для подання фінансової звітності є календар­ний рік. У новоствореному підприємстві перший звітний період становить менше ніж 12 місяців, але не більш як 15 місяців.

Приклад. Підприємство зареєстроване 1 травня 2005 р. Річна фінансова звітність його становить 8 місяців (травень-грудень 2005 р.). Оскільки підприємство зареєстроване 1 листопада 2005 р., то показни­ки за листопад, грудень 2005 р. будуть включені у звіт станом на 31 грудня 2006 р., який охоплюватиме діяльність за 14 місяців (листо­пад 2005 р. — грудень 2006 р.).

У підприємства, що ліквідується, звітним є період з початку ро­ку до дати прийняття рішення про його ліквідацію. Проміжну (мі­сячну, квартальну) звітність, яка охоплює певний період, склада­ють наростаючим підсумком з початку звітного року. Вона вклю­чає баланс і звіт про фінансові результати, складається станом на кінець останнього дня кварталу.

Інформація, яка надається у фінансових звітах, має бути до­хідлива, розрахована на однозначне тлумачення її користувача­ми, містити лише достовірну доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу об’єктивно оці­нити події.

Фінансова звітність повинна надавати можливість користува­чам порівнювати:

♦фінансові звіти підприємства за різні періоди;

♦фінансові звіти різних підприємств.

П(С)БО 1 виділяє чотири якісні характеристики фінансової звіт­ності:

1) дохідливість — однозначне тлумачення ЇЇ користувачами;

2) достовірність — відсутність помилок, які можуть мати істот­ний вплив на рішення, що приймають на підставі звітності;

3) зіставність — можливість порівнювати фінансові звіти за різ­ні періоди та різних підприємств;

4) доречність — забезпечення можливості своєчасно і правиль­но оцінити минулі, теперішні і майбутні події.

Для того щоб звітність відповідала чинним вимогам, її потрібно готувати відповідно до встановлених принципів, суть яких доклад­но викладено у восьмому розділі посібника.

Принципи бухгалтерського обліку — правила його ведення. Принципи обліку і звітності визначені Законом України «Про бух­галтерський облік та фінансову звітність в Україні» і П(С)БО 1.

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні» встановлено десять основних принципів бухгал­терського обліку.

1. Обачність — застосування в бухгалтерському обліку ме­тодів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зо­бов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів під­приємства.

2. Повне висвітлення — фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні результати господар­ських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що прий­мають на її основі.

3. Автономність — кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відобража­тися у фінансовій звітності підприємства.

4. Послідовність — постійне (із року в рік) застосування під­приємством вибраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними поло­женнями (стандартами) бухгалтерського обліку, і має бути обґрун­тована та розкрита у фінансовій звітності.

5. Безперервність — оцінка активів та зобов’язань підприєм­ства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі.

6. Нарахування та відповідність доходів і витрат — для

Визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відобра­жують у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати гро­шових коштів.

1. Превалювання змісту над формою — операції облікову­ють ВІДПОВІДНО ДО ЇХ сутності, а не лише ВИХОДЯЧИ 3 юридичної ф форми. *

8. Історична (фактична) собівартість — пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

9. Єдиний грошовий вимірник — вимірювання та узагаль­нення всіх господарських операцій підприємства у його фінансо­вій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці.

10.Періодичність — можливість розподілу діяльності під­приємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Цей принцип передбачає, що фінансовий результат на підпри­ємстві обчислюють за певні періоди часу (місяць, квартал, рік), а не з моменту його створення.

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансо­вих звітів про власні господарські операції, зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність.

Податкова звітність подається податковим органам для роз­рахунку і контролю сплати податків. Окремо складають звітність про використання коштів на соціальні заходи. Платежі до соці­альних фондів для підприємства подібні до податків, тому звіт­ність до соціальних фондів часто ототожнюють із податковою звітністю.

Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством — іншим органам та користува­чам, зокрема органам державної статистики, та щодо використан­ня бюджетних асигнувань, отриманих з державного бюджету, — органам Державного казначейства, а щодо використання асигну­вань, отриманих з місцевих бюджетів, — відповідно фінансовим відділам райдержадміністрації, міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних держадміністрацій.

Квартальну фінансову звітність підприємства подають не піз­ніше від 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річ­ну — не пізніше від 20 лютого наступного за звітним року.

Податкову звітність (податкові декларації) подають за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює:

Розділ 11

подпись: розділ 11А) календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) — упродовж 20 календарних днів, що на­стають за останнім календарним днем звітного (податкового) мі­сяця;

Б) календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) — упродовж 40 календарних днів, що настають за

' останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу *, (півріччя);

В) календарному року — впродовж 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Форми фінансової звітності і порядок їх заповнення встанов­люються для:

♦ підприємств (крім банків) — Міністерством фінансів України за погодження з Державним комітетом статистики України;

♦ банків — Національним банком України;

♦ бюджетних установ — Державним казначейством України.

Суб’єкти малого підприємництва фінансову звітність склада­ють за скороченою формою.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади по­дають зведену фінансову звітність про фінансовий стан, результа­ти діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління, Міністерству економіки і Мініс­терству фінансів України.

Перед складанням річної звітності проводять відповідну підго­товчу роботу: завершують облікові записи за рік, уточнюють роз­поділення витрат і доходів між суміжними звітними періодами, визначають фактичну собівартість продукції і фінансовий резуль­тат, списують калькуляційні різниці, закривають рахунки тощо. Перед складанням річної фінансової звітності обов’язково прово­дять повну інвентаризацію активів та зобов’язань підприємства і її результати відображують в обліку.

Внесення змін до фінансової звітність називають реформацією.

Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, за­твердженого постановою Кабінету Міністрів України № 419 від

28.02.2000 р., проведення інвентаризації є обов’язковим:

А) у разі передавання майна державного підприємства в орен­ду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, а також в ін­ших випадках, передбачених законодавством;

Б) перед складанням річної фінансової звітності, крім майна, цін­ностей, коштів і зобов’язань, інвентаризація яких проводиться не ра­ніше від 1 жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів основних засобів може проводитися один раз на три роки, а бібліотечних фондів — один раз на п’ять років;

В) у разі зміни матеріально відповідальних осіб (на день прий - мання-передавання справ);

Г) у разі встановлення фактів розкрадання або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів);

Д) за приписом судово-слідчих органів;

Е) у разі техногенних аварій, пожеж чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ);

Є) у разі передавання підприємств та їхніх структурних підроз - *’* ділів (на дату передавання). Інвентаризація може не проводитися

У разі передавання підприємств та їхніх структурних підрозділів у межах одного органу, до сфери управління якого входять ці під­приємства;

Ж) у разі ліквідації підприємства;

З) за колективної (бригадної) матеріальної відповідності прове­дення інвентаризації обов’язкове у разі зміни керівника колекти­ву (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше від полови­ни його членів, а також за вимогою хоча б одного члена колективу (бригади).

Склад і порядок складання фінансової звітності для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів гос­подарської діяльності встановлено Положенням (стандартом) бух­галтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підпри­ємництва».

Фінансовий звіт заповнюють у тисячах гривень з одним десят­ковим знаком у складі двох форм: N2 1-м «Баланс» і № 2-м «Звіт про фінансові результати». Форми фінансового звіту наведено нижче.

Баланс відображує на певну дату активи, зобов’язання і влас­ний капітал підприємства і складається із двох частин: актив і пасив. В активі показують ресурси, використання яких, як очі­кується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньо­му — основні засоби, виробничі запаси, готова продукція, гроші, тощо. Тут необхідно дати відповідь на запитання: що є в госпо­дарстві? В пасиві показують власний капітал та зобов’язання, тобто має бути дана відповідь на запитання: чиє воно? Підсумки за активом і пасивом балансу підприємства завжди між собою рівні.

Залишки по бухгалтерських рахунках використовують для за­повнення балансу: дебетові — записують в актив, а кредитові — в пасив.

Звіт про фінансові результати складається з двох розділів:

1. Фінансові результати; 2. Елементи операційних витрат. У пер­шому розділі відображують дохід, витрати та визначають чистий фінансовий результат (прибуток або збиток).

Дохід показують у момент надходження активу або погашення зобов’язання, що приводить до збільшення власного капіталу під­приємства.

:• Розділ 11

подпись: :• розділ 11У статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, ро­біт, послуг)» (рядок 010) відображують загальний дохід (виручку) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, включаючи ПДВ, акциз, знижки, повернення бракованого товару тощо.

У статті «Непрямі податки та інші нарахування з доходу» (ря - док 020) показують ПДВ, акциз, надані знижки, повернення това-

* рів тощо.

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

1 04 01

Підприємство кооператив «Зоря»....................................... за ЄДРПОУ

Територія с. Келеберда, Канівський район......................... за КОАТУУ

Форма власності приватна........................................................ за КФВ

Орган державного управління.............................................. за СПОДУ

Галузь сільське господарство.................................................. за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності виробництво................................ за КВЕД

Середньо облікова чисельність.......... 4................... Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: с. Келеберда, Канівський район. Черкаська область

1400032651

80652

10

08561

87210

24160

В

А

<8

А

И

Я

«

Форма № 1-м КодзаДКУД

1801006

Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї

ۥ

И

 

БАЛАНС на 7 квітня 2006 р.

 

Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї

АКТИВ

Код

Рядка

На поча­ток звіт­ного року

На кі - 1 нець звітного 1 року 1

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

Основні засоби: залишкова вартість

030

7,0

6,2 1

, первісна вартість

031

0,9

9,9 1

Знос

032

2,9

3,7

Довгострокові фінансові інвестиції

040

«Інші необоротні активи

070

І Усього за розділом І

080

7,0

6,2

II. Оборотні активи Виробничі запаси

100

3,8

І,2

Готова продукція

130

|

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Чиста реалізаційна вартість

160

Первісна вартість

161

Резерв СУМНІВНИХ боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті

230

1,0

3,2

І в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

4,8

4,4

ПІ. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

11.8

10,6 і

О

З

Я

•5

О

Н

И

О

Я

Д

<

.5

“еС

ЭЯ

‘2

&

Яі

Я

Я

Я

А

И

*5

Д

.5

Я

’З

подпись: н
и
о
я
д
<
.5
“ес
эя
‘2
&
яі
я
я
я
а
и
*5
д
.5
я
.ё
’з

!е 1 - м

ПАСИВ

Код

Рядка

На поча­ток звіт­ного року

На кі­нець звітного року

1

2

3

4

II. Власний капітал

Статутний капітал

300

7,7

7,7

[Додатковий капітал

320

Резервний капітал

340

| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

0,8

1 Неоплачений капітал

360

Усього за розділом І

380

7,7

8,5.

II. Забезпечення наступних витрат і ці - льопе фінансування

430

III. Довгострокові зобов’язання

480

[ІIV. Поточні зобов’язання

1 Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Кредиторська заборгованість за товари, робо­ти, послуги

530

4,1

Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом

550

Зі страхування

570

З оплати праці

580

Інші поточні зобов’язання

610

Усього за розділом IV

620

4,1

2,1

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

11,8

10,6 |

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за І квартал 200б р.

1801007

подпись: 1801007Форма № 2-м Код за ДКУД

|

Стаття

Код ряд­ка

За звіт­ний пері­од

За анало­гічний період попе­реднього року

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

6,0

7,2

Непрямі податки та інші нарахування з доходу

020

1,2

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)

035

6,0

6,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

5,2

5,1

Інші операційні доходи

060

___ J

Розділ 11

Інші операційні витрати

090

0,2 І

Інші звичайні доходи

130

Інші звичайні витрати

160

Надзвичайні:

Доходи

200

Витрати

205

(Податок на прибуток

210

Чистий фінансовий результат (035-040+060-090+130-160+200-205-210): прибуток

220

0,8

0,7

Збиток

225

Найменування показника

Код

Рядка

За звіт­ний період

За ана - 1 логіч­ний період попе­реднього року

Матеріальні затрати

230

3,0

3,0

Витрати на оплату праці

240

1,0

1,1

Відрахування на соціальні заходи

250

0,4

0,4

І Амортизація

260

0,8

0,8

Інші операційні витрати

270

| Разом

280

5,2

5,3

Керівник

Головний бухгалтер

Дерева О. В. Омельченко О. М.

Чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначають відніманням від доходу непрямих податків (рядок 010 - рядок 020 = рядок 035).

У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, по­слуг) показують виробничу собівартість реалізованої продукції.

Інші операційні, звичайні та надзвичайні доходи і витрати по­казують у відповідних рядках звіту.

У статті «Податок на прибуток» (рядок 210) відображують суму податку на прибуток, єдиного податку, плату за торговий патент, фіксований податок.

Чистий фінансовий результат розраховують як різницю між доходами і витратами арифметичними діями за даними рядків, як показано в формі звіту.

У другому розділі Звіту про фінансові результати показують елементи операційних витрат, понесених у процесі діяльності впродовж звітного періоду.