Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ — СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні” від 16.07.99 (ст. 11) для суб’єктів малого підприємни­цтва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності встановлена скорочена за показниками квартальна і річна фінансова звітність у складі Балансу (форма № 1-м) та Звіту про фінансові ре­зультати (форма № 2-м).

ЯКщО за результатами діяльності року підприємство не відповідає критеріям суб’єкта малого підприємництва, воно повинно подавати фінансову звітність, передбачену для інших господарюючих суб’єктів у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух гро­шових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток до річної фінан­сової звітності.

Форми та зміст статей фінансової звітності суб’єктів малого під­приємництва (СМП) та представництв іноземних суб’єктів господар­ської діяльності регламентуються Положенням (стандартом) бухгал­терського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 зі змінами і доповненнями від 24.02.2001 № 101.

Фінансова звітність зазначених суб’єктів господарювання склада­ється у тисячах гривень з одним десятковим знаком і подається орга­нам, визначеним у Порядку подання фінансової звітності, затвердже­ному постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, не пізніше:

• квартальна - 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

• річна - 20 лютого наступного за звітним року.

Єдиною відмінністю від форми № 1 є укрупнення окремих статей Балансу. У Звіті про фінансові результати розглядається фінансовий стан підприємства з позицій, які відрізняються від прийнятих при складанні Балансу. Якщо в Балансі відображається стан підприємств на певний момент часу, то у Звіті про фінансові результати надаються підсумки виробничої діяльності за певний проміжок часу.

Порядок заповнення Звіту про фінансові результати для суб’єктів малого підприємництва (форма № 2-м) регламентовано П(С)БО 25.

Норми П(С)БО 25 поширюються на суб’єкти малого підприємництва, які визнані чинним законодавством.

Порядок складання Звіту про фінансові результати у суб’єктів малого підприємництва дещо відрізняється. Відмінність полягає в то­му, що платник єдиного податку не є платником податку на прибуток. Тому він не заповнює рядок 170 форми № 2-м, а витрати з нарахуван­ня і сплати єдиного податку відображає в рядку 130 форми № 2-м у складі інших операційних витрат, що відносяться до операційної дія­льності.

Витрати, що відносяться до інвестиційної і фінансової діяльності, зазначаються у рядку 150 форми № 2-м “Інші звичайні витрати”. До витрат від інвестиційної діяльності відносяться: собівартість реалізо­ваних фінансових інвестицій, необоротних активів; втрати від неопе - раційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій тощо.

До складу витрат фінансової діяльності включаються: витрати на сплату відсотків з фінансових кредитів; інші витрати підприємства із залучення позикового капіталу.

Доходи від інвестиційної і фінансової діяльності відображаються у рядку 050 форми № 2-м “Інші звичайні доходи”. До складу доходів від інвестиційної діяльності включаються доходи від реалізації фінан­сових інвестицій, необоротних активів тощо. До доходів від фінансо­вої діяльності відносяться дивіденди, відсотки, доходи від участі у ка­піталі, інші доходи від фінансових операцій.

У статті “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” відображається загальний дохід (виручка) від реалізації про­дукції, товарів, робіт і послуг.

У статті “Непрямі податки та інші вирахування з доходу” відо­бражається сума податку на додану вартість, акцизного збору та ін­ших вирахувань з доходу (надані знижки, вартість повернутих товарів та інші обов’язкові збори).

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реа­лізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших вирахувань з доходу. Показники про непрямі податки та інші вираху­вання з доходу, податок на прибуток, витрати і збитки наводяться в дужках.

У статті “Інші операційні доходи” відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (вируч­ки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць;

Відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборот­них активів, крім фінансових інвестицій тощо.

У статті “Інші операційні витрати” відображаються: адміністра­тивні витрати, витрати на збут; собівартість реалізованих оборотних активів, крім фінансових інвестицій; відрахування на створення резе­рву сумнівних боргів; списання безнадійних боргів; втрати від знеці­нення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані еко­номічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних витрат; інші витрати, що пов’язані з операційною діяльніс­тю підприємства, крім витрат, що включаються до собівартості про­дукції (товарів, робіт, послуг). У цій статті також відображаються на­лежна відповідно до чинного законодавства до сплати за звітний період сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент і сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських това­ровиробників з конкретизованими назвою та сумою кожного податку (плати) у рядку 131.

У статті “Інші звичайні доходи” відображаються: дивіденди, від­сотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінан­сових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоро­тних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі звичайної ді­яльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

У статті “Інші звичайні витрати” відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із залучен­ням позикового капіталу; втрати від участі в капіталі; собівартість ре­алізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових ком­плексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які ви­никають у процесі звичайної діяльності, крім фінансових витрат, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

У статтях “Надзвичайні витрати” і “Надзвичайні доходи” відо­бражаються відповідно: втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобі­гання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій; суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи або втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

У статті “Податок на прибуток” відображається сума податку на прибуток. У статті “Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції” показується збільшення або зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції підприємст­ва. Показник про зменшення залишків наводиться в дужках.

У статті “Чистий прибуток (збиток)” відображається чистий при­буток або чистий збиток - різниця між сумою чистого доходу (вируч­ки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і сумою всіх ви­трат. Сума всіх витрат збільшується на суму зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції або зменшується на суму збільшення залишків незавершеного виробництва і готової про­дукції.