Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТА ФОНДИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Фінансовими ресурсами слід вважати грошові кошти, що є в роз­порядженні акціонерного товариства, тобто усі грошові фонди, а та­кож частина грошових коштів, які використовуються у нефондовій формі.

До грошових фондів належить частина грошових коштів, які ма­ють цільове спрямування, а саме: статутний фонд, дивідендний фонд, фонд оплати праці, резервний фонд тощо.

Основними джерелами формування фінансових ресурсів акціоне­рного товариства є власні, залучені та позикові кошти (рис. 6.2 ). До власних належать: статутний фонд, амортизаційні відрахування, при­буток. До залучених належать: емісійний дохід від випуску корпора­тивних прав, благодійні внески, кошти, залучені від галузевих та вищестоящих організацій, бюджетні асигнування та ін.

Банківські кредити, емісійний дохід від випуску боргових зо­бов’язань, комерційний кредит являють собою позикові кошти акціо­нерного товариства.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Ж

 

Ж

 

Ж

 

Ж

 

Формуються під час заснування підприємств

У*

Внески засновників у статутний фонд

Надходження

Амортизаційні

Відрахування

Формуються за рахунок власних та прирівняних до них ресурсів

>

І

- Доходи

Валовий і чистий дохід, прибуток від основної діяльності

Мобілізуються

На

Фінансовому

Ринку

Надходження коштів від емісії акцій, облігацій та інших видів цінних паперів

Кредитні

Інвестиції

Поступають у порядку розподілу грошових надходжень

Фінансові ресурси, які надішли від галузевих структур, концернів, асоціацій

Страхові

Відшкодування

Бюджетні

Субсидії

подпись: бюджетні
субсидії

Цільові

Надходження

подпись: цільові
надходження
Прибуток від іншої операційної діяльності

Інші види ресурсів

подпись: інші види ресурсів

Стійкі пасиви

Цільові внески членів трудового колективу

Інші види надходжень

Прибуток від фінансових операцій

Прибуток від іншої звичайної діяльності та надзвичайних подій

Рис. 6.2. Фінансові ресурси акціонерних товариств

Основним джерелом формування фінансових ресурсів у власному капіталі є чистий прибуток, який визначається як сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку за мінусом надзви­чайного збитку та податків з надзвичайного прибутку. Особливість розподілу прибутку в акціонерному товаристві полягає у формуванні резервного фонду, що створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за при­вілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації то­вариства тощо. Згідно із Законом України “Про акціонерні товарист­ва” розмір резервного фонду повинен становити не менше ніж 15 % від статутного фонду і формуватися за рахунок щорічних відрахувань

У розмірі, передбаченому установчими документами товариства, але не менше 5 % суми чистого прибутку.

Крім резервного фонду, акціонерні товариства можуть створюва­ти інші фонди, що фіксуються в установчих документах товариства, а саме:

• фонд прибутку, що розподіляється (фонд дивідендів);

• фонд виробничого розвитку, кошти якого спрямовуються на технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих виробництв та освоєння нових; проведення науково-дослідницьких, дослідно - конструкторських і проектних робіт, придбання устаткування, прила­дів та інших товарно-матеріальних цінностей для цих робіт; компе­нсацію підвищених витрат на виробництво нової продукції (робіт, послуг) у період їх освоєння; природоохоронні заходи; будівництво чи придбання будівель, юридичних і фізичних осіб, споруд чи ін­шого майна виробничо-технічного призначення;

• фонд розвитку персоналу, цільовим призначенням якого є фінансу­вання заходів, передбачених програмою розвитку персоналу і коле­ктивним договором, що укладається в акціонерному товаристві. Використання коштів цього фонду повинно забезпечити зацікавле­ність працівників акціонерного товариства у належному виконанні своїх обов’язків за трудовим договором, підвищення їхньої квалі­фікації, а також реалізацію прав працівників акціонерного товарис­тва на гарантії і компенсації, встановлені чинним законодавством чи додатково передбачені внутрішніми нормативними актами това­риства, а також колективним договором та індивідуальними трудо­вими договорами (контрактами);

• фонд участі персоналу в прибутках акціонерного товариства, кош­ти якого спрямовуються на преміювання та інші види матеріально­го заохочування працівників акціонерного товариства за підсумка­ми господарської діяльності за рік;

• фонд соціального забезпечення, кошти якого можуть спрямовува­

Тися на додаткові, понад передбачені законодавством виплати пра­цівникам товариства у разі їх тимчасової непрацездатності; заходи, пов’язані із забезпеченням гарантованої зайнятості персоналу; до­даткові виплати працівникам товариств у випадку заподіяння шко­ди здоров’ю при виконанні ними своїх трудових обов’язків; оплату путівок працівникам із шкідливими умовами праці чи напруженим режимом робочого часу в санаторії та інші оздоровчі заклади, а також членам їх сімей; страхування життя і здоров’я персоналу акціонерного товариства, крім передбачених чинним законодавст­вом випадків обов’язкового страхування життя і здоров’я окремих Категорій працівників.

Порядок формування цих фондів має визначатися внутрішніми нормативними актами акціонерного товариства, наприклад, Положен­ням про фонди акціонерного товариства.