Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У МАЛОМУ БІЗНЕСІ

Л. Д. БУРЯК

Дисципліна «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» вивчається слухачами магістерських програм після засвоєн­ня дисципліни «Фінансовий менеджмент». Її вивчення пе­редбачає розгляд таких питань: основи фінансового мене­джменту в малому бізнесі; формування та використання ста­тутного капіталу; управління змінними та постійними витра­тами малого підприємства; бюджетування — як метод пла­нування та використання доходів малих підприємств; управ­ління рухом грошових коштів; розроблення фінансової стра­тегії малого підприємства; напрями державної фінансової підтримки розвитку малого бізнесу в Україні.

Мета вивчення дисципліни — сформувати в студентів уяв­лення особливостей управління формуванням фінансових ресур­сів, основних засобів, оборотних активів малих підприємств, спрощеної системи оподаткування, кредитування та фінансового планування малих підприємств.

Основні завдання дисципліни:

• ознайомити студентів з основами організації управління фі­нансами малих підприємств;

• навчити студентів правильно визначати оптимальний розмір первісного капіталу на день відкриття малого підприємства;

• виробити навички щодо управління основним та оборотним капіталом малих підприємств;

• сформувати вміння застосовувати системний підхід до управ­ління прибутком, інвестиціями;

• дати уявлення про особливості оподаткування доходів ма­лих підприємств.

Вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» базується на підготовці студентів з таких дисциплін: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Фінансова діяльність суб’єктів госпо­дарювання», «Страхування».

Для досягнення поставленої мети і завдань важливе значення має самостійна робота студента. Підготовлений навчально - методичний посібник призначений допомогти студентам самос­тійно опанувати дисципліну. Посібник містить: програму дисци­пліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі»; термінологіч­ний словник основних понять; навчальні завдання; тести для са­моперевірки знань; методичні поради до вивчення курсу; перелік програмних питань, які необхідно вивчити студенту; список ре­комендованої літератури.