Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Фінансовий план підприємства на

Рік

СО

00

подпись: со
00

Код

Рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

Витрати на збут

015

Інші операційні витрати

016

Фінансові витрати

017

Втрати від участі в капіталі

018

Інші витрати

019

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

Надзвичайні витрати

021

Усього витрати

022

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)

023

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

Частка меншості

026

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

Прибуток

027/1

Збиток

027/2

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

Державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

028/1

Господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 % акцій належать державі

028/2

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Код

Рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

Господарським товариствам, у статутному фонді яких більше 50 % акцій належать державі

029

У тому числі на державну частку

029/1

Довідково: Відрахування до фонду на випалу дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 % акцій належать державі

030

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

Розвиток виробництва

032

У тому числі за основними видами діяльності

032/1

Резервний фонд

033

Інші фонди

034

Інші цілі

035

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

III. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до Державного бюджету, у тому числі:

037

Податок на прибуток

037/1

Акцизний збір

037/2

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

143

О

О

подпись: 143
о
о

Код

Рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

Рентні платежі

037/6

Інші податки, у тому числі

037/7

Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

Відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

Погашення реструктуризован их та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету

038/1

До державних цільових фондів

038/2

Неустойки (штрафи, пені)

038/3

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

Внески до Пенсійного фонду України

039/1

Внески до фондів соціального страхування

039/2

Інші обов’язкові платежі, у тому числі:

040

Місцеві податки та збори

040/1

Інші платежі

040/2

Керівник

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

подпись: двнз “українська академія банківської справи нбу”

ІЧЗ

О

подпись: ічз
о