Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Коди

01

подпись: коди
01
Дата_______________________________ (рік, місяць, число)

Підприємство_______________________ за ЄДРПОУ

Територія __________________________ за КОАТУУ

Форма власності ____________________ за КФВ

Орган державного управління__________ за СПОДУ

Галузь_____________________________ за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності____________ за КВЕД

Середньооблікова чисельність_________ Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса______________________________________________

1. Баланс на________________ 20_ р.

Форма №1-м Код за ДКУД 1801006

Актив

Р

Я ^

55 Із 01

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

- первісна вартість

031

- знос

032

Довгострокові фінансові інвестиції

040

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

Готова продукція

130

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

- первісна вартість

161

- резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти: - в національній валюті

230

- в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

Пасив

Код

Рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

Додатковий капітал

320

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Усього за розділом І

380

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

III. Довгострокові зобов’язання

480

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобов’язання за розрахунками: - з бюджетом

550

- зі страхування

570

- з оплати праці

580

Інші поточні зобов’язання

610

Усього за розділом IV

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640