Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Форми бухгалтерського обліку, Що застосовують суб’єкти малого бізнесу

Форма обліку визначається побудовою облікових регістрів, їх­нім взаємозв’язком і послідовністю запису в них. Є різні форми бухгалтерського обліку. Вибір їх залежить від того, які вимоги по­ставлені перед обліком у системі управління підприємницькою діяльністю. Форми обліку бувають ручні, тобто без використання персональних комп’ютерів, і автоматизовані — з використанням персональних комп’ютерів. У малому бізнесі вибирають ту форму обліку, яка задовольняє потреби бізнесмена. Розглянемо форми обліку, починаючи з найпростіших.

Облік у приватного підприємця. Світове визнання здобув метод обліку «витрати — випуск». Основою його є порівняння ви­пуску продукції господарської одиниці з її витратами з постачан­ня, виробництва і реалізації. Це дає змогу визначити фінансовий результат діяльності підприємства за відповідний період з ураху­ванням змін залишків матеріальних запасів, незавершеного ви­робництва і готової продукції. При цьому не обов’язково обчис­лювати собівартість продукції, що спрощує облік і зменшує його обсяг.

Фінансовий результат розраховують за формулою

Р = Д - Б-А, (11.1)

Де Р — результат періоду (прибуток, збиток); Д — доходи; Б — ви­трати; А — амортизаційні відрахування.

Доходи складаються з виручки від реалізації, сум безповорот­ної фінансової допомоги, штрафів, неустойки, пені тощо. Витрати включають платежі за придбані матеріальні цінності, надані по­слуги, оплату праці, внески на соціальні заходи тощо. Склад ва­лових доходів і валових витрат визначено чинним законодавством про оподаткування.

Фермер або інший підприємець в основу обліку бере метод «ви­трати — випуск», що ліквідує потребу в окремому податковому об­ліку. Підприємець вибирає форму обліку залежно від обсягу і виду своєї діяльності.

Фізичні особи сплачують податок згідно із Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-ІУ. Фізична особа — суб’єкт господарювання сплачує податок із опо­датковуваного доходу.

Загальним оподатковуваним доходом вважають сукупний чис­тий дохід, тобто різницю між валовим доходом (виручкою у грошо­вій та натуральній формі) і документально підтвердженими ви­тратами, безпосередньо пов’язаними з отриманням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони

Враховуються податковими органами під час проведення остаточ­них розрахунків за нормами у відсотках до валового доходу.

8

А

«5

Аи

А

подпись: 8
а
«5
аи
(ч
а
Громадяни, які отримують доходи від здійснення будь-якої під­приємницької діяльності, пов’язаної з виробництвом, реалізацією товарів, наданням послуг, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат за формою № 10 (табл. 11.1).

Період

Обліку

(день,

Тиж­

День,

Місяць,

Рік)

Кіль­кість вигото­вленої продук­ції (на­даних послуг)

Витрати на ви­робниц­тво про­дукції (послуг)

Кіль­кість прода­ної про­дукції (нада­них по­слуг)

Ціна продажу продук­ції (по­слуг)

Сума

Виручки

(доходу)

Чистий

Дохід

1

2

3

4

5

6

7

[ Січень

400

3000

400

10

4000

1000

Таблиця 11.1. Книга обліку доходів і витрат

О.

4>

*в-

О

У графах 2 та 4 книги наводять кількісні показники у натура­льних одиницях вимірювання (штук, центнерів, кубічних метрів тощо). У графі З показують витрати в гривнях, у графі б — суму виручки, а в графі 7 — чистий дохід (графа 6 мінус графа 3).

Підсумкові дані книги за квартал (рік) є підставою для запов­нення громадянами декларацій про доходи. За потреби, з ураху­ванням специфіки окремих видів діяльності, до Книги обліку до­ходів і витрат, за погодженням з податковою інспекцією, можуть бути внесені зміни і доповнення. Книгу нумерують, прошивають, засвідчують підписом начальника або заступника начальника податкової інспекції та печаткою.

Фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право перейти на фіксований податок придбанням патенту за умови, якщо:

5

А

С

’5

подпись: 5
а
с
’5
Кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з такою особою — платником податку, включаючи членів його сім’ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, не перевищує п’яти;

♦ валовий дохід такої фізичної особи від самостійного здійснен­ня підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за останніх 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

♦ фізична особа здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є платником ринкового збору згідно з законодавством.

357

подпись: 357Розміри фіксованого податку встановлюються відповідною міс­цевою радою залежно від територіального розташування місця торгівлі і не можуть бути менше ніж 20 грн та більше ніж 100 грн

•'■у-* •'■у* •"у* •'■у* ♦"у * •'■у* •"■у* •'"У41 •"■у"* *

За календарний місяць для фізичних осіб, які здійснюють підпри­ємницьку діяльність самостійно.

Для отримання патенту на здійснення підприємницької діяль­ності на всій території України фіксований податок установлюють у розмірі 100 грн.

Для сплати авансових платежів податку встановлюють такі тер­міни впродовж року: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада.

У разі сплати фіксованого податку платника такого податку вивільняють від ведення обов’язкового обліку доходів і витрат.

Фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю, надають податковому органу податкові декларації наростаючим підсумком з початку року (за квартал, півріччя, три квартали, рік) у терміни, визначені законом (упродовж 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, тобто не пізніше від: 10 травня — за І квартал, 9 серп­ня — за перше півріччя, 9 листопада — за 9 місяців, 9 лютого на­ступного року — за звітний рік). У декларації зазначають загальні суми отриманого доходу, витрат і сплаченого податку за звітний податковий період, за який здійснюється оподаткування.

Нарахування авансових та остаточних сум податку провадить­ся податковими органами у 15-денний термін з дня отримання податкової декларації.

Отже, фізичні особи-суб’єкти господарювання ведуть облік витрат і доходів заі методом <<витрати — випуск», не викорис­товуючи бухгалтерських раху нків.

Облік у малих підприємствах. Відповідно до ст. 63 глави 7 Господарського кодексу України малими (незалежно від форми власності) визнають підприємства, в яких середньооблікова чисе­льність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи облік ве­дуть на бухгалтерських рахунках. Міністерство фінансів України наказом від № 186 19.04.2001 р. для них затвердило спрощений план рахунків (табл. 11.2).

Розділ 11

подпись: розділ 11Спрощений План рахунків можуть застосовувати суб’єкти під­приємницької діяльності — юридичні особи, які відповідно до чинного законодавства визнані суб’єктами малого підприємницт­ва, юридичні особи, що не займаються підприємницькою діяльніс­тю (крім бюджетних установ), незалежно від форм власності, ор­ганізаційно-правових форм і видів діяльності, а також представ - ництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі — під - ^ приємства). Суб’єкти підприємницької діяльності спрощений

План рахунків застосовують у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», за­твердженого наказом Міністерства фінансів України № 39 від

25.02.2000 р. і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

15.3. 2000 р. за № 161/4382.

1 Синтетичний рахунок

Призначення

......................

1 Код

Назва

І 10

Основні засоби

Облік та узагальнення інформації про основні [ засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи

13

Знос (амортиза­ція) необоротних активів

Облік та узагальнення інформації про знос основних засобів, інших необоротних матері­альних активів і нематеріальних активів

14

Довгострокові фінансові інвес­тиції

Облік та узагальнення інформації про довго­строкові фінансові інвестиції

15

Капітальні інвес­тиції

Облік та узагальнення інформації про капі­тальні інвестиції

18

Інші необоротні активи

Облік та узагальнення інформащї про довго­строкову дебіторську заборгованість, інші не­оборотні активи

20

Виробничі запаси

Облік та узагальнення інформації про сирови­ну й матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару й тарні матеріали, будівельні матеріали та матеріали, передані в переробку, запасні частини, матері; али сільськогосподарського призначення, інші матеріали, тварини на вирощуванні і відгодів­лі, малоцінні та швидкозношувані предмети і транспортно-заготівельні витрати

23

Виробництво

Облік та узагальнення інформації про витрати на основне і допоміжні виробництва, виробни­чий брак

Готова продукція

Облік та узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати і торгову націнку

30

Каса

Облік та узагальнення інформації про грошову готівку та грошові документи

31

Рахунки в банках

Облік та узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти гро­шових коштів та грошові кошти в дорозі

1 35

Поточні фінансо­ві інвестиції

Облік та узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції

37

Розрахунки з різними дебіто­рами

Облік та узагальнення інформації про розра­хунки з покупцями та замовниками, з підзвіт­ними особами, з іншими дебіторами, про коро­ткострокові векселі одержані, про резерв сум­нівних боргів

39

Витрати майбут­ніх періодів

Облік та узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів

Таблиця 11.2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва

> Облік і звітність у підприємницькій діяльності та особливості їх в аграрній сфері

1 Синтетичний рахунок

Код

Назва

40

Власний капітал

44

Нерозподілені прибутки (непо­криті збитки)

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

55

Інші довгостроко­

Ві зобов’язання

64

Розрахунки за податками й пла­тежами

66

Розрахунки з оплати праці

Розрахунки за іншими операці­ями

69

Доходи майбутніх періодів

70

Доходи

79

Фінансові ре­зультати

84

Витрати опера­ційної діяльності

І 85

Інші витрати

Призначення

Облік та узагальнення інформації про статут­ний, пайовий, додатковий, резервний, неопла - чений і вилучений капітали Облік та узагальнення інформації про нероз­поділені прибутки (непокриті збитки), про ви­користання прибутку

Облік та узагальнення інформації про забезпе­чення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження Облік та узагальнення інформації про довго­строкові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов’язання за облігаціями, дов­гострокові зобов’язання з оренди та інші довго­строкові зобов’язання

Облік та узагальнення інформації про розра­хунки за податками, обов’язковими платежа­ми, про податкові зобов’язання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпечен­ням, соціальним страхуванням, страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страху­ванням та страхуванням майна Облік та узагальнення інформації про розра­хунки з оплати праці

Облік та узагальнення інформації про розра­хунки з постачальниками та підрядниками, з учасниками, про короткострокові позики, ко­роткострокові векселі видані, поточну заборго­ваність за довгостроковими зобов’язаннями і розрахунки за іншими операціями Облік та узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів

Облік та узагальнення інформації про доходи від реалізації, інші операційні, інші звичайні і і надзвичайні доходи, вирахування з доходу Облік та узагальнення інформації про фінан­сові результати

Облік та узагальнення інформації про елемен­ти витрат операційної діяльності: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахуван­ня на соціальні заходи, амортизацію, інші опе­раційні витрати

Облік та узагальнення інформації про неопе - 1 раційиі витрати звичайної діяльності, податок на прибуток і надзвичайні витрати _________________________________________ |

Розділ 11

подпись: розділ 11Облік та узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов’язання підприємства здійснюють з використанням позаба­лансових рахунків класу 0 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підпри­ємств і організацій, затвердясеного наказом Міністерства фінансів

* України N0 291 від 30.11.99 р. і зареєстрованого в Міністерстві юс-

* тиції України 21.12.99 р. за № 892/4185.

•""ЗР* 4*'*5Ґ'# •'"І4* •‘ТР* •''ЗР* •'ІГ* •'ТГ* •'ТР* •''іГ*- •“‘ЗР* •'ТР* *ТР* •“Тр* •'7Р* "ОТ* *ТР* •"'ЗР* »-у*

Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного Плану рахунків і на позабалансових рахунках для узагальнення інфор­мації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань, про дохо­ди і витрати, факти фінансово-господарської діяльності здійсню­ються відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господар­ських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р. і зареєстро­ваної в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за N2 893/4186.

З метою забезпечення необхідної деталізації та аналітичності обліково-економічної інформації підприємства вводять до спроще­ного Плану рахунків субрахунки, виходячи з призначення рахун­ків, потреб управління підприємством.

Суб’єкти малого підприємництва на рахунку 10 «Основні засоби» обліковують основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи. Всі виробничі запаси обліковують на одному рахунку 20 «Виробничі запаси». З метою деталізації облікової інфо­рмації до нього у разі потреби вводять відповідні субрахунки.

Витрати на основне і допоміжне виробництво обліковують за дебетом рахунку 23 «Виробництво», а за кредитом — відображують вихід продукції та списання витрат. Аналітичний облік ведуть по об’єктах з метою контролю і калькуляції собівартості продукції та отримання інформації для управління.

Облік та узагальнення інформації про елементи витрат опера­ційної діяльності ведуть на рахунку 84 «Витрати операційної дія­льності», через який транзитом пропускають матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амор­тизацію, інші операційні витрати. Якщо підприємство не викорис­товуватиме рахунок 84, то витрати відноситимуть у дебет рахунку 23 з кредиту відповідних рахунків активів і зобов’язань (рахунки

13, 20, 26, 64, 66, 68). З цих самих рахунках братиметься інформа­ція про розмір витрат за елементами для складання фінансового звіту за формою № 2-м.

Коротко кореспонденцію рахунків спрощеного плану з відобра­ження господарських операцій без використання рахунку 84 «Ви­трати операційної діяльності» наведено у табл. 11.3.

Таблиця, 11.3. Облік господарських операцій за спрощеним Планом рахунків (бел використання рахунку 84)

------------------- ■

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

1

Ма, 1 грн І

Надійшли матеріальні запа­си від постачальників

Надійшли від постачальни­ків основні засоби

20 «Виробничі запаси»

15 «Капітальні інвестиції»

68 «Розрахунки за іншими опе­раціями»

68 «Розрахунки за іншими опе­раціями»

500 1 1000

Кореспонденція рахунків

подпись: кореспонденція рахунків

Розділ 11

подпись: розділ 11

Проста форма бухгалтерського обліку. Міністерство фі - ... нансів України наказом № 422 від 25.04.2003 р. затвердило Мето-

* дичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського

* обліку малими підприємствами (далі — рекомендації). Рекомен-

подпись: проста форма бухгалтерського обліку. міністерство фі- ... нансів україни наказом № 422 від 25.04.2003 р. затвердило мето-
* дичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського
* обліку малими підприємствами (далі — рекомендації). рекомен-
Форми бухгалтерського обліку, Що застосовують суб’єкти малого бізнесу

31«Рахунки в банках»

подпись: 31«рахунки в банках»

31«Рахунки в банках»

ЗО «Каса:

подпись: 31«рахунки в банках»
зо «каса:
Форми бухгалтерського обліку, Що застосовують суб’єкти малого бізнесу

500

600

222

150

1622

1622

2000

подпись: 500
600
222
150
1622
1622
2000

Зміст операції

Оприбутковано одержані об’єкти до складу основних засобів

Нараховано амортизацію основних засобів

Списано на виробництво вар­тість матеріальних запасів Нараховано оплату праці

Нарахування на оплату пра­ці

Утримано з оплати праці податок з доходів фізичних осіб та у фонди соціального забезпечення

Оприбутковано із виробниц­тва готову продукцію Списано собівартість реалі­зованої продукції Нараховано виручку від реа­лізації продукції

Списано на фінансові ре­зультати виручку від реалі­зації продукції Відображено результат дія­льності підприємства (прибу­ток)

| Надійшла на поточний ра­хунок виручка від реалізації продукції

Сплачено з поточного рахун­ку борги постачальником

З поточного рахунку пога­шено борги перед бюджетом та фондами соціального за­безпечення

З поточного рахунку отрима­но гроші в касу для виплати заробітної плати Виплачено із каси заробітну плату

10 «Основні за­соби»

23 «Виробницт­во»

23 «Виробницт­во»

23 «Виробницт­во»

23 «Виробницт­во»

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

26 «Готова про­дукція»

79 «Фінансові результати»

37 «Розрахунки з різними дебі­торами»

70 «Доходи від реалізації»

79 «Фінансові результати»

31«Рахунки в банках»

68 «Розрахунки за іншими опе­раціями»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

30 «Каса»

66 «Розрахунки за виплатами працівникам» 15 «Капітальні

Інвестиції»

13 «Знос (амор­тизація) необо­ротних активів»

20 «Виробничі запаси»

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

23 «Виробницт­во»

26 «Готова про­дукція»

70 «Доходи від реалізації»

79 «Фінансові результати»

44 «Нерозподіле­ні прибутки (не­покриті збитки)» 37 «Розрахунки з різними дебі­торами»

31«Рахунки в банках»

Даціями передбачено, що малі підприємства можуть використову­вати просту і спрощену форми бухгалтерського обліку.

Просту форму застосовують малі підприємства з незначним до - кументооборотом (кількістю господарських операцій), які здійс­нюють діяльність з виконання нематеріаломістких робіт і послуг.

Ця форм;а передбачає використання одного регістру — Журналу обліку господарських операцій (далі — журнал). Це комбінований регістр, в якому поєднано хронологічний і систематичний запис.

У журналі ресструють операції (графи «Номер запису», «Дата і номер документа», «Зміст операції», «Сума») і записують за дебе­том і кредитом кореспондуючих рахунків (систематичний запис).

У формі журналу зафіксовані назви рахунків, які передбачені спрощеним Планом рахунків. Проте підприємство може самостій­но записати у журнал рахунки із свого робочого плану рахунків, яким воно користується.

Записи у журналі здійснюють на підстав первинних докумен­тів, відомостей нарахування заробітної плати, амортизації тощо.

У графі «Зміст операції» записи роблять так, щоб можна було зрозуміти суть операції і підставу для проведення з посиланням на документ. У графі «Сума» зазначають загальну суму господар­ської операції, яку одночасно записують у дебет і кредит відповід­них рахунків (метод подвійного запису).

Паралельно з журналом у разі потреби ведуть відомості для аналітичного обліку основних засобів, тварин та птиці, витрат ви­робництва. Наявність матеріальних запасів відображують в інвен­таризаційних описах.

Оплату праці найманим працівникам нараховують в окремій відомості. Стан розрахунків з різними підприємствами можна встановити за записами в журналі. Проте якщо в господарстві значний обсяг розрахункових операцій, то для її обліку доцільно використовувати окрему відомість.

Журнал заповнюють у міру надходження документів. Напри­кінці місяця в ньому вираховують обороти і залишки по рахунках, які використовують для складання звітності.

Застосування журналу по суті є використанням форми обліку Журнал-головна. Відмінність тут лише в тому, що в журналі кож­ний документ записують окремим рядком, а в Журнал-головну запис роблять на підставі меморіальних ордерів (зведених доку­ментів). За значної кількості первинних документів їх доцільно попередньо згрупувати і записувати за зведеними даними, а не по кожному документу. Наприклад, якщо впродовж місяця кошти кілька разів перераховували підприємством «А» і «Б», то можна не записувати кожну окрему операцію у Журнал-головну, а згрупу­вати операції з перерахування коштів окремо по підприємству «А»

І окремо по підприємству «Б», сплюсувати суми по кожній групі і ^ записати у Журнал-головну одним рядком загальну суму по під - ^

Приємству «А» і одним рядком загальну суму по підприємству «Б». Це спрощує бухгалтерський облік.

Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає ви­користання відомостей (табл. 11.4). Для кожного рахунку чи групи рахунків призначена конкретна відомість. На підставі первинних

І зведених документів у ній роблять запис за дебетом і кредитом відповідних рахунків. Записи здійснюють у міру надходясення до­кументів.

Таблиця 11.4. Відомості для обліку в малих підприємствах

Назва відомості

Номер

Рахунків

Відомість 1-м

Розділ І. Облік готівки і грошових документів Розділ II. Облік грошових коштів та їх еквівалентів Відомість 2-м. Облік запасів Відомість 3-м

Розділ І. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами за податками й платежами, довгострокових зобов’язань і доходів майбутніх періодів Розділ II. Облік розрахунків з оплати праці Відомість 4-м

Розділ І. Облік необоротних активів та амортизації (зносу)

Розділ II. Облік капітальних і фінансових інвестицій та

Інших необоротних активів

Відомість 5-м

Розділ І. Облік витрат

Розділ II. Облік витрат на виробництво

Розділ III. Облік доходів і фінансових результатів

Розділ ІУ. Облік власного капіталу, витрат майбутніх

Періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів

1 Оборотно-сальдова відомість

30

31

20, 26

37, 55, 64, 68, 69

66

10, 13 14,15, 18, 35

84, 85 23 44 70, 79 39, 40, 47

Головна книга |

У відомостях поєднано синтетичний і аналітичний облік, тому окремо аналітичний облік не ведеться. Наприкінці місяця за ві­домостями підраховують підсумки, які взаємно звіряють. Обороти з кредиту рахунків переносять до оборотно-сальдової відомості, яка є Головною книгою шахової форми.

Розділ 11

подпись: розділ 11Використання для обліку відомостей — це по суті застосування спрощеного варіанта журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку, в якому об’єднані відомості (записи за дебетом рахунків) і журнали-ордери (записи за кредитом рахунків) в єдиний ре­гістр — відомість.

Готівкові операції відображують відповідно до чинного Поло - ження про ведення касових операцій у національній валюті в

* Україні, затвердженого постановою правління Національного

Банку України № 637 15.12.2004 р. На підставі касових звітів роб­лять запис у відомість 1-м, розділ І. Кожний звіт тут записують окремим рядком. Наприкінці місяця підраховують підсумки запи­сів для взаємного звіряння і перенесення до оборотно-сальдової відомості.

Операції за рахунком у банку відображують у відомості 1-м, розділ II на підставі виписок банку.

Операції в іноземній валюті відображують в окремій відомості 1-м:, яку ведуть для кожної окремої іноземної валюти. Тут показу­ють залишки і обороти у відповідній валюті і одночасно в гривнях згідно з валютним курсом Національного банку України.

Облік наявності і руху сировини і матеріалів, купівельних на­півфабрикатів, палива, тари і тарних матеріалів, матеріалів, пе­реданих у переробку, будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, тварин на виро­щуванні і відгодівлі, малоцінних та швидкозношуваних предме­тів, готової продукції і товарів ведуть у відомості 2-м.

Записи у відомість 2-м здійснюють на підставі первинних до­кументів та/або накопичувальних відомостей, звітів, аркушів - розшифровок. При цьому потрібно пам’ятати, що в малих підпри­ємствах не обов’язково складати первинні документи на витра­чання матеріалів. Тут може бути прийнятий метод обліку, за яко­го всі покупки списують у витрати на підставі документів про при­дбання цінностей. Інвентаризацією встановлюють залишки цінно­стей і роблять відповідні коригувальні записи.

Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами, за податками і платежами, довгострокових зобов’язань і доходів майбутніх періо­дів (рахунки 37, 55, 64, 68, 69) ведуть у відомості 3-м, розділ II.

На початку місяця по коленому дебітору і кредитору переносять із відомості за минулий місяць залишок заборгованості. Його до­цільно записувати не загальною сумою з відповідного боргу, а за кожним документом, що забезпечує контроль розрахунків і зві­ряння взаєморозрахунків.

Після цього у відомості 3-м, розділ І роблять записи згідно з от­риманими документами — кожний документ записують окремим рядком. На кінець місяця по кожному дебітору і кредитору (за кож­ним документом) визначають розгорнуте сальдо, яке переносять у відомість 3-м на наступний місяць.

Розрахунки з бюджетом ведуть окремо з кожного платежу, з со­ціальними фондами — з кожного фонду.

Наприкінці місяця підраховують підсумки за відомістю 3-м і обороти за кредитом рахунків 37, 55, 64, 68, 69 переносять у обо - ротно-сальдову відомість.

У розділі II відомості 3-м обліковують розрахунки з оплати праці (рахунок 66). Тут по кожному працівнику відображують за - £ боргованість на початок місяця, нарахування оплати праці, утри - ф

•-у* *'«£** •Г!?4* •'7Г'* •’"У1* •'ТГ* •‘■'У'* *ИТГ* •'ТГ* •‘У* *1Г* •‘ТГ* *-ТГ* •'7Г'* •'У* •'У* 365

Мання з оплати праці, суми до видачі. Облік розрахунків з оплати праці можна вести у звичайній розрахунково-платіжній відомості. В такому разі розділ II відомості 3-м не використовують.

Облік наявності, руху та зношення основних засобів і нематері­альних активів (рахунки 10, 13) ведуть у відомості 4-м, розділ І. По основних засобах має бути забезпечено пооб’єктний облік. Тому у відомість 4-м потрібно кожний об’єкт записувати окремим ряд­ком. Тут же відображують інформацію про нарахування аморти­зації.

Слід зазначити, що відомість 4-м є незручною для обліку основ­них засобів тому, що в ній щомісяця потрібно заново переписувати об’єкти основних засобів, незважаючи на те, що руху по них не бу­ло. Тому, на нашу думку, для обліку основних засобів доцільно завести окрему відомість, в яку переписати об’єкти основних засо­бів. А потім у цю саму відомість дописувати об’єкти, які надійшли. По тих об’єктах, що вибули, у відомості слід робити відповідні по­значення (дату, назву і номер документа, причину вибуття).

Для нарахування амортизації краще використовувати окрему відомість.

У розділі II відомості 4-м обліковують капітальні і фінансові інвестиції та інші необоротні активи (рахунки 14, 15, 18, 35).

Аналітичний облік фінансових інвестицій ведуть у розрізі ви­дів, термінів та об’єктів інвестування і виду витрат капітального характеру.

Відомість 5-м призначена для обліку доходів від реалізації, ін­ших доходів, витрат, фінансових результатів, капіталу. Вона має п’ять розділів.

У розділі І ведуть облік на рахунках 84 «Витрати операційної діяльності» і 85 «Інші витрати». На підставі первинних докумен­тів, аркушів-розшифровок, відомостей з нарахування амортизації, заробітної плати роблять запис у дебет рахунку 84 з кредиту різ­них рахунків (рахунки 66, 64, 20, 13 та інші).

З кредиту рахунку 84 витрати списують у дебет рахунків:

• 23 «Виробництво» — у сумі витрат, що включають до вироб­ничої собівартості продукції;

♦79 «Фінансові результати» — у сумі інших операційних ви­трат.

Витрати малого підприємства, яке здійснює торгівельну діяль­ність, з кредиту рахунку 84 списують у дебет рахунку 79.

Розділ 11

подпись: розділ 11Витрати неопераційної діяльності списують з кредиту рахунку 85 у дебет рахунку 79.

У розділі II відомості 5-м ведуть облік на рахунку 23 «Виробни­цтво». За дебетом рахунку 23 відображують витрати, а за креди­том рахунку 23 — оприбуткування готової продукції в дебет раху - нку 26 «Готова продукція», або списання собівартості виконаних ^ робіт і послуг — у дебет рахунку 79.

•Тр* »т4« •"ар* •'ТГ* •‘V* •ТГ’* »Тр* •'ТР* */ТГ* •’'Т'* •’Т'*

За результатами інвентаризації вартість виявлених у виробни­чих приміщеннях малих підприємств залишку сировини й мате­ріалів відображують за дебетом рахунку 20 «Виробничі запаси» і кредитом рахунку 79 «Фінансові результати». Одночасно на вар­тість залишку невикористаних сировини і матеріалів зменшують обороти червоним сторно за дебетом і кредитом рахунку 84 «Ви­трати операційної діяльності».

У розділі III відомості 5-м відображують нерозподілені прибут­ки, доходи, фінансові результати (рахунки 44 «Нерозподілені при­бутки (непокриті збитки)», 70 «Доходи від реалізації», 79 «Фінан­сові результати»). Заповнюють цей розділ на підставі даних про рух грошових коштів (відомість 1-м), запасів (відомість 2-м), роз­рахунків (відомість 3-м).

У розділі IV відомості 5-м обліковують витрати майбутніх пері­одів, капітал, забезпечення майбутніх витрат і платежів (рахунки 39 «Витрати майбутніх періодів», 40 «Власний капітал», 47 «За­безпечення майбутніх витрат і платежів»).

Форми бухгалтерського обліку, Що застосовують суб’єкти малого бізнесу

Рах. 10,13,14,

15,18,20, 23,

26,37,64,66,68 Рах. 84 Рах. 23 Рах. 26 Рах. 79 Рах. 70 Рах. 30, 31, 37

подпись: рах. 10,13,14,
15,18,20, 23,
26,37,64,66,68 рах. 84 рах. 23 рах. 26 рах. 79 рах. 70 рах. 30, 31, 37

Рис. 11.1. Відображення операцій на рахунках малих підприємств, які займаються виробництвом продукції:

1) Відображено витрати операційної діяльності. 2) Відображено витрати неонера - ційної діяльності та надзвичайні витрати. 3) Списано витрати, які включають до виробничої собівартості продукції. 4) Списано витрати операційної діяльності, які не включають до виробничої собівартості продукції. 5) Списано інші витрати на фінансові результати. 6) Оприбутковано готову продукцію із виробництва. 7) Спи­сано собівартість реалізованої продукції. 8) Відображено дохід (виручку) від реалі­зації продукції. 9) Списано на фінансові результати виручку від реалізації проду­кції. 10) Нараховано єдиний податок. 11) Відображено фінансові результати (при- буток) *5

подпись: рис. 11.1. відображення операцій на рахунках малих підприємств, які займаються виробництвом продукції:
1) відображено витрати операційної діяльності. 2) відображено витрати неонера- ційної діяльності та надзвичайні витрати. 3) списано витрати, які включають до виробничої собівартості продукції. 4) списано витрати операційної діяльності, які не включають до виробничої собівартості продукції. 5) списано інші витрати на фінансові результати. 6) оприбутковано готову продукцію із виробництва. 7) списано собівартість реалізованої продукції. 8) відображено дохід (виручку) від реалізації продукції. 9) списано на фінансові результати виручку від реалізації продукції. 10) нараховано єдиний податок. 11) відображено фінансові результати (при- буток) *5
Порядок відображення операцій на рахунках у малих підпри­ємствах, які виробляють продукцію та займаються торгівельною діяльністю, показано на рис. 11.1 і 11.2.

Рах. 10,13,14,

15.18,20, 23.

26.37,64,6(1,68 Рах. 84 Рах. 79 Рах. 70 Рах. ЗО, 31, 37 Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т

1)-

 

Зь

 

 

 

Рах. 85 Д-т К-т

6У-

подпись: 6у-2)-

Рах. 64 Д-т К-т

7)-

Рах. 84 Д-т К-т

8)-

Рис. 11.2. Відображення операцій на рахунках малих підприємств, які займаються торговельною діяльністю:

1) Відображено витрати операційної діяльності. 2) Відображено витрати неопера - ційної діяльності та надзвичайні витрати. 3) Списано па фінансові результати операційні витрати. 4) Відображено дохід (виручку) від реалізації продукції.

5) Списано на фінансові результати виручку від реалізації товарів. 6) Списано на фінансові результати інші (неопераційні) витрати. 7) Нараховано єдиний податок.

8) Відображено фінансові результати (прибуток)

Використовуючи залишки на рахунках на початок місяця, обо­роти за дебетом і кредитом, обчислюють залишки по рахунках на кінець місяця. За залишками, як і за оборотами, також зберігаєть­ся рівність: сума залишків за кредитом усіх рахунків дорівнює су­мі залишків за дебетом усіх рахунків.

Підсумкові дані відомостей з оборотів за кредитом відповідного рахунку в кореспонденції з дебетом інШих рахунків переносять до оборотно-сальдової відомості, яка є Головною книгою шахової фор­ми. Після перенесення підсумків із відомостей 1-м — 5-м у Голов­ній книзі підраховують обороти за дебетом рахунків. Сума оборо­тів за кредитом усіх рахунків дорівнює сумі оборотів за дебетом усіх рахунків. Так перевіряють правильність проведених записів.