Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Форми й системи оплати праці

У практиці роботи підприємств найбільш поширеними формами оплати праці є відрядна і погодинна, які відображені в різновидах систем оплати праці (рис. 7.6).

Усі різновиди форм і систем оплати праці грунтуються на тариф­ній системі та нормуванні праці.

Відрядна форма оплати праці. За відрядної форми оплати праці заробіток працівника прямо залежнить від кількості та якості виго­товленої продукції або обсягу виконаних робіт.

Розрізняють такі різновиди відрядної форми оплати праці:

• пряма відрядна;

• відрядно-преміальна;

• відрядно-прогресивна;

• непряма відрядна;

• акордна;

• акордно преміальна;

• колективна відрядна тощо.

Основним елементом відрядної оплати праці є відрядна розцін­ка (Р д) за одиницю продукції (робіт, послуг), яка визначається за формулою:

Т (т +т )

Ря=Або Ря=

Нг нзм

Вир вир

Де Т - годинна тарифна ставка виконаної роботи, грн; Т - три­валість зміни, годин; і - норма виробітку відповідно за 1 год. роботи або зміну, одиниць продукції.

Відрядна розцінка, а відповідно — і відрядна форма оплати праці, може бути індивідуальною і колективною. Якщо встановлено норму часу, то відрядна розцінка визначається за формулою:

З =В х/

Пот м п

Де Н - норма часу на виготовлення одиниці продукції (робіт, по­слуг), год.

Форми оплати праці

Відрядна форма оплати прагц

 

Погодинна форма оплати пращ

 

Системи оплати праці

Пряма

Відрядна

Окладна

Проста

Погодинна

Відрядно-

Преміальна

Відрядно-

Прогресивна

Погодинно-

Преміальна

СЗ

СЗ

 

Е

СЗ

В

 

Е

Е

 

5

Е

«

 

Ч

О

 

О

И

Ч

О

2

 

О

С

О

 

С

С

 

 

Форми й системи оплати праці

Контрактна

подпись: контрактнаНепряма

Відрядна

Акордна

Акордно-

Преміальна

Рис. 7.6. Форми і системи оплати праці

При прямій відрядній системі праця оплачується за відрядними розцінками безпосередньо за кількість виробленої продукції (опера­цій) за формулою:

•Ь = Р,„и,

Де Зед - відрядний заробіток, грн; В - кількість (обсяг) виробле­ної продукції (робіт), одиниць продукції.

При відрядно-преміальній системі робітникові понад заробіток за прямими відрядними розцінками виплачується премія за виконан­ня і перевиконання заздалегідь установлених кількісних і якісних показників роботи:

= з

подпись: = з

100%

подпись: 100%Або Звдмр=Звс

Де З

подпись: де з

Вд. пр

Праці, грн.; З

подпись: вд.пр
праці, грн.; з
Відрядний заробіток при відрядно-преміальній оплаті премія за виконання (перевиконання) встановле-

Них показників, грн; Ппр - відсоток премії за виконання показників преміювання.

Відрядно-прогресивна система є оплатою праці за відрядними розцінками в межах установленої норми, а виконання роботи понад норму - за прогресивно зростаючими відрядними розцінками. Така оплата праці може запроваджуватися на обмежені терміни в тих ви­робництвах, де потрібні додаткові заходи для стимулювання інтен­сивності праці для досягнення прогресивних норм виробітку. При відрядно-прогресивній системі заробіток робочого зростає швидше, ніж його виробіток.

Непряма-відрядна система застосовується зазвичай для оплати праці допоміжних робітників, які обслуговують основне виробни­цтво (наладчики, кранівники, стропальники тощо.). Заробітна плата робітника при непрямій-відрядній оплаті праці залежить від резуль­тату праці основних робітників, а не від його особистого виробітку.

При акордній системі загальна сума заробітку визначається до початку виконання роботи за нормами, що діють, і відрядних розці­нок. Відрядна розцінка встановлюється відразу на весь обсяг робіт, які повинні бути виконані в строк. Якщо при акордній системі за термінове або якісне виконання робіт виплачується премія, то вона називається акордно-преміальною системою оплати праці. Акордна оплата праці стимулює виконання всього комплексу робіт з меншою чисельністю працюючих і в коротші терміни.

При колективній відрядній системі заробіток кожного працівни­ка поставлений у залежність від кінцевих результатів роботи всієї бригади, дільниці тощо.

Погодинна форма оплати праці. Погодинна форма оплати пра­ці застосовується в разі неможливості або недоцільності встанови­ти кількісні параметри праці; за цієї форми оплати праці працівник отримує заробітну плату залежно від кількості відпрацьованого часу і рівня його кваліфікації. Розрізняють такі різновиди погодин­ної форми оплати праці:

• проста погодинна;

• погодинно-преміальна;

• окладна;

• контрактна.

Заробітна плата при простій погодинній системі нараховується на підставі тарифної ставки працівника певного розряду за фактич­но відпрацьований час. Може встановлюватися годинна, денна і мі-
сячна тарифна ставка. Заробітна плата працівника за місяць (3 ) при встановленій годинній тарифній ставці працівника певого роз­ряду (Г) визначається за формулою:

З =Т хГ.

П. м г ф

Де Гф - фактично відпрацьована кількість годин у місяці. Заробітна плата робітника за місяць при денній тарифній став­ці визначається аналогічно. При щомісячній оплаті розрахунок за­робітної плати здійснюється виходячи з твердих місячних окладів (ставок), кількості робочих днів, фактично відпрацьованих праців­ником у даному місяці, а також планової кількості робочих днів згід­но з графіком роботи на місяць.

Погодинно-преміальна система є поєднанням простої погодинної оплати праці з преміюванням за виконання кількісних і якісних по­казників за спеціальними положеннями про преміювання працівни­ків. При цьому заробіток працівника (3 ) за певний відрізок часу

100%

подпись: 
100%
(місяць тощо) визначається за такою формулою:

З =(Т ХГЛ+3 або З =(Т хГ.)х

П. пр г ф / пр п. пр г ф /

Де Зпр - премія за виконання показників преміювання, грн.

При окладній системі оплата праці здійснюється не за тарифни­ми ставками, а за встановленими місячними посадовими окладами. Система посадових окладів використовується для керівників, спе­ціалістів і службовців. Посадовий місячний оклад - абсолютний роз­мір заробітної плати, який встановлюється відповідно до посади. Окладна система оплати праці може передбачати елементи премію­вання за кількісні та якісні показники.

На підприємствах будь-якої форми власності повинні бути за­тверджені керівництвом підприємства штатні розклади, де вказують­ся посади тих, хто працює, й відповідні цим посадам місячні оклади. Місячний оклад кожної категорії може бути диференційований за­лежно від рівня кваліфікації, вченого звання, ступеня тощо відповід­но до положення про професію (посади). Керівні, інженерно-технічні працівники і службовці за результатами фінансово-господарської діяльності можуть преміюватися з прибутку підприємства за за­твердженим підприємством положенням. Оплата праці керівників державних підприємств повинна обговорюватися в трудовому до­говорі (контракті), тому вона отримала назву контрактної.

В умовах ринку принципово змінюються підходи до оплати пра­ці, оплачуються не витрати, а результати праці, прибуток стає вищим критерієм оцінки кількості і якості праці та основним джерелом осо­бистих доходів працівників підприємств будь-якої організаційно - правової форми. У ринковій економіці немає строгої регламентації в оплаті праці, кожен підприємець може застосовувати різні варіанти оплати праці, які відповідають цілям підприємства.