Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Формування підприємницького середовища в аграрній сфері економіки

Підприємницька діяльність в аграрній сфері економіки має низку особливостей:

1.

57

подпись: ❖
57
Необхідність особливого підприємницького середовища для сільського господарства пояснюється двома його різноспрямова - ними функціями: задоволенням потреб усіх верств населення в

Доступних за ціною і високими споживчими якостями продуктах споживання та реалізацією економічного інтересу сільськогоспо­дарських товаровиробників.

2. Параметри складових двох сторін підприємницького середо­вища мають бути диференційовані. В сільському господарстві ос­новою підприємницького середовища є зовнішнє підприємницьке середовище, яке формується законодавчо і є відносно сталим з не­значними відхиленнями в галузевому розрізі під впливом ринко­вих важелів, і внутрішнє середовище, що формується безпосеред­ньо за участю сільських підприємців.

3. Складові підприємницького середовища започатковуються і по - різному координуються на основі інтеграційних зв’язків сільського господарства з іншими сферами народногосподарського комплексу.

Координування сільськогосподарської діяльності з іншими сферами агропромислового комплексу може здійснюватися за до­помогою відкритого ринку, контрактної, кооперативної, верти­кальної і комбінованої інтеграції. Відкритий ринок агробізнесу передбачає купівлю необхідних засобів і продаж продукції сіль­ськогосподарськими виробниками на основі економічної доцільно­сті, які беруть на себе весь ризик. Проте такий спосіб узгодження окремих технологічних стадій у процесі виробництва продуктів харчування не є поширеним в Україні. В економічно розвинених країнах найбільшого поширення набули сільськогосподарські ко­оперативи і. вертикальні інтегровані структури.

4. Внутрішнє підприємницьке середовище слід розглядати як багаторівневе формування: на національному, регіональному (об­ласному, районному) мікрорівні. та на внутрішньогосподарському рівні. Грані такого поділу не завжди досить жорсткі, частина складових формується на різних рівнях.

Для нормального і різнобічного функціонування сільськогос­подарських товаровиробників у ринковій економіці має бути сфор­мована потужна інфраструктура — організаційно-технічна сфера. Йдеться про створення сільськогосподарських кооперативів з на­дання різних послуг, у тому числі маркетингових, страхувальних, закупівельних, збутових, обслуговуючих, постачальницьких, пе­реробних. Важливо також сформувати торговельну інфраструкту­ру — біржі, торгові доми.

Розділ 2

подпись: розділ 2Складові внутрішнього середовища формуються на різних ієрархічних рівнях. Згідно з економічною теорією, в умовах пере­хідної економіки для сільського господарства України важливого значення набуває внутрішньогосподарське середовище, оскільки для набуття колективними формами підприємницьких рис необ­хідно забезпечити кожному підрозділу умови, ідентичні індивіду­альному підприємцю. Для цього потрібно насамперед сформувати внутрішньогосподарський ринок з відповідною інфраструктурою, А цінами, розмірами кредитів тощо.

Такий підхід до формування підприємницького середовища має забезпечити необхідні умови для становлення І. розвитку під­приємництва в сільському господарстві.