Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗМІНИ

Статутний капітал акціонерного товариства можна визначити як капітал товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства. Статутному капіталу притаманні певні функції: стартова, гарантійна і функція визначення паю кожного уча­сника.

Стартова функція полягає в тому, що статутний фонд складає ма­теріальну основу господарської діяльності, яка необхідна товариствам для початку своєї діяльності. Відповідно до Закону України “Про ак­ціонерні товариства” мінімальний розмір статутного капіталу акціо­нерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат, ви­ходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства.

Статутний фонд формується за рахунок вкладів учасників, а саме: грошових коштів, матеріальних цінностей, цінних паперів, матеріаль­них прав (права на користування земельною ділянкою, водними та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами а також права на інтелектуальну власність).

Гарантійну функцію статутний фонд виконує щодо задоволення обґрунтованих вимог кредиторів. Це зумовлено тим, що акціонерне товариство несе майнову відповідальність перед кредиторами в межах майна, що належить йому на праві власності. Зафіксований в установ­чих документах розмір статутного капіталу розглядається як величи­на, в межах якої товариство гарантує відповідальність за своїми зо­бов’язаннями.

Статутний фонд також виконує функцію визначення паю кожно­го учасника. Від паю учасника у статутному фонді або від кількості акцій, яка належить акціонеру, залежать:

• ступінь його впливу на управління товариством;

• розмір частки прибутку, який він отримує;

• вартість майна товариства, на яку має право акціонер при виході з товариства або при його ліквідації.

Оскільки статутний фонд у певному розумінні є неподільним майном акціонерного товариства, то порядок його зміни (збільшення або зменшення) регулюється Законом “Про акціонерні товариства”.

Основні цілі збільшення статутного капіталу підприємства зво­дяться до:

• збільшення частки капіталу, в межах якої власники акціонерного товариства відповідають за його зобов’ язаннями перед кредитора­ми. Таким чином підвищується кредитоспроможність суб’єкта гос­подарювання та його фінансова незалежність;

• мобілізація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних про­ектів, планів санації, модернізації існуючих потужностей, переоб­ладнання чи розширення виробництва;

• поліпшення ліквідності та платоспроможності акціонерного това­риства, оскільки збільшення статутного капіталу пов’язане, як пра­вило, із залученням додаткових грошових ресурсів;

• акумуляція фінансового капіталу для придбання корпоративних прав інших підприємств.

Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рис. 6.1).

Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх ви­пусків акцій. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством, діє лише в процесі приват­ного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗМІНИ

Рис. 6.1. Шляхи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без за­лучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номі­нальної вартості акцій. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного роз­міщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Слід також зазначити, що збільшення стату­тного капіталу акціонерного товариства для покриття збитків не допу­скається.

До основних цілей зменшення статутного капіталу належать такі:

• підтримання курсу корпоративних прав, якщо він падає. Зменшен­ня статутного капіталу здійснюється для зрівноваження або пере­вищення номінальної вартості акцій (часток) і їх ринкової ціни;

• одержання санаційного прибутку, який спрямовується на покриття балансових збитків;

• концентрація статутного капіталу у найактивніших власників;

• зменшення високого рівня капіталізації підприємства. Зменшення капіталу при цьому є складовою обраної підприємством дивіденд­ної політики чи політики диверсифікації інвесторів;

• зменшення надлишку ліквідності. Якщо чистий грошовий потік пе­ревищує інвестиційні можливості підприємства, доцільно спряму­вати вільні кошти на повернення внесків власників для того, щоб вони могли вкласти отримані кошти в інші інвестиційні проекти.

Статутний капітал акціонерного товариства зменшується в по­рядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фон­дового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шля­хом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідо­мити про таке рішення кожного кредитора, вимоги якого до акціонер­ного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою. Кре­дитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може зве­рнутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення ви­конання зобов’язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредито­ром, якщо інше не передбачено договором між товариством та креди­тором. Якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією час­тиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань пе­ред ним.

Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.