Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО: ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

В існуючій системі суб’єктів господарювання самостійну нішу займають господарські товариства. Ця форма організації бізнесу за­снована на колективній власності, має суттєві особливості щодо ство­рення, діяльності та юридичного статусу.

Діяльність господарських товариств регламентується Господар­ським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р., який визначає поняття, види, правила створення і діяльності товариств, а також права і обов’язки їх засновників.

Господарські товариства - це підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди між юридичними особами і громадянами шляхом об’ єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Основною особливістю, за якою господарське товариство відрізняється від інших суб’єктів господарювання, є об’ єднання на підставі угоди про майно та зусиль учасників для спі­льної господарської діяльності.

Характерними ознаками господарських товариств є такі:

• корпоративний тип організації, як правило, наявність одного, двох і більше засновників - фізичних та (або) юридичних осіб, а також подільність майна на частки та корпоративна форма управління справами;

• універсальність даної організаційно-правової форми - можливість її застосування для підприємств, інших господарських організацій низової ланки економіки, що мають на меті одержання прибутку (банків, страхових компаній, корпоративних інвестиційних фондів), неприбуткових господарських організацій (фондових бірж), госпо­дарських об’єднань у формі холдингових груп, кожна з яких скла­дається з холдингової компанії та її корпоративних (дочірніх) під­приємств;

• наявність статусу юридичної особи;

• корпоративний характер управління учасниками товариства або за допомогою органів управління;

• подільність майна товариства на частки, розмір яких визначається установчими документами товариства;

• можливість вибору організаційно-правової форми товариства;

• наявність в учасників господарського товариства корпоративних прав - права участі в його управлінні і права участі в розподілі майна товариства у разі його ліквідації.

Згідно із Законом України “Про господарські товариства” усі то­вариства є юридичними особами, можуть займатися будь-якою під­приємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України, діють на підставі установчих документів, затверджених учасниками, мають власні найменування. До господарських товариств належать акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, то­вариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командит - ні товариства.

Організація фінансів господарських товариств характеризується значною можливістю щодо формування та використання фінансових ресурсів. По-перше, вони можуть залучати кошти засновників підпри­ємства за допомогою випуску акцій, як пайові внески, спонсорські кошти, фінансова допомога державних і недержавних фінансових ін­ститутів. По-друге, результати господарської діяльності, тобто сума одержаного прибутку, є власністю акціонерів або засновників підпри­ємства. По-третє, рішення про формування та розподіл прибутку після сплати податків приймається засновниками товариств.

Господарські товариства можуть бути різних форм і видів. Кла­сифікація господарських товариств має практичне значення: законо­давство передбачає застосування різних принципів правового регулю­вання певних видів господарських товариств. Світовий бізнес відпрацював кілька видів товариств, які класифікуються за: способами формування статутного капіталу; межами відповідальності учасників за зобов’язаннями товариства; критерієм домінування персональних чи майнових інтересів. Згідно з першою класифікаційною ознакою ро­зрізняють: акціонерні та інші (неакціонерні) товариства. Відповідно до другої ознаки, тобто межі відповідальності, існують товариства з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю, повні, командитні. Відповідно до третьої класифікаційної ознаки господар­ські товариства поділяються на персональні товариства та об’єднання капіталів. Персональними товариствами є такі господарські товарист­ва, в яких домінують особисті елементи. Таким товариствам (повне товариство і командитне товариство) притаманні специфічні риси:

• установчий документ - засновницький договір, а в командитному товаристві з одним повним учасником - меморандум;

• обов’язковість не лИшЕ майнової, а й персональної участі в товари­стві для всіх (повне товариство) або частини його учасників (ко - мандитне товариство);

• створення товариства з метою спільного здійснення його учасни­ками підприємницької діяльності, у зв’язку з чим традиційною ви­могою до учасників повного товариства та повних учасників ко - мандитного товариства є наявність у них статусу зареєстрованого суб’єкта підприємництва;

• наявність в усіх (повне товариство) або частини учасників (коман - дитне товариство) повної субсидіарної відповідальності за зо­бов’язаннями товариства;

• відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру майна то­вариства та порядку його формування.

До об’єднань капіталів належать господарські товариства, у яких домінуючими є майнові елементи (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою відповіда­льністю). Незважаючи на існування значних відмінностей між цими товариствами, вони мають спільні ознаки, що є характерним саме для цієї групи господарських товариств:

• обмеження ризику учасників товариства за результатами діяльності товариства розміром сплачених вкладів (акцій) і відсутність або обмеженість субсидіарної відповідальності учасників за зо­бов’язаннями товариства, що викликає необхідність застосування спеціальних механізмів захисту інтересів кредиторів товариства;

• законодавчі вимоги до мінімального розміру статутного фонду (ка­піталу) резервного фонду, порядку їх формування та необхідності підтримання не нижче певного розміру (подібні вимоги встанов­люються з метою захисту інтересів кредиторів товариства);

• основний установчий документ - статут;

• участь учасників в управлінні справами та розподілі прибутку то­вариства залежить, як правило, від розміру їхніх часток у статут­ному фонді (капіталі) товариства;

• обов’язковість майнової та необов’язковість персональної участі в товаристві для його учасників;

• можливість виходу учасника з товариства в будь-який момент за його бажанням з дотриманням встановленої законом і статутом то­вариства процедури;

• можливість здійснення контролю над товариством з боку одного учасника, який володіє контрольним пакетом акцій (відповідною часткою в статутному фонді товариства).

З наведеної класифікації випливає, що товариство як різновид суб’єкта господарювання включає в себе загальні ознаки окремих для всіх видів товариств і особливі ознаки окремих їхніх видів.