Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

У сучасних умовах інноваційне управління є одним з напрямків стратегічного управління, здійснюваного на вищому рівні банку. Його метою є визначення основних напрямків технологічної та економічної діяльності банку у таких сферах: розробка і впрова­дження нових продуктів і послуг, технологій; удосконалення іс­нуючих елементів продуктового портфеля і технологій, подаль­ший розвиток традиційних продуктів і послуг; елімінування застарілих елементів продуктового портфеля; створення доскона­лої системи менеджменту, фінансово-економічного механізму.

Інноваційне управління забезпечує ефективне використання ін­новацій для розвитку і стійкості комерційного банку у динамічно­му ринковому середовищі. Здійснення інноваційного управління загалом містить: розробку планів і програм інноваційної діяльнос­ті; спостереження за ходом розробки інновації і її впровадженням; адаптування інноваційних програм і проектів; координацію інно­ваційної діяльності виконавчих підрозділів; забезпечення інвести­ціями інноваційних програм і проектів; забезпечення програм ква­ліфікованим персоналом; створення тимчасових творчих цільових груп для вирішення інноваційних проблем (від ідеї до її впрова­дження на комерційній основі) [65; 66; 67; 70; 71].

Під інноваціями розуміється прибуткове використання но­вих технологій, видів продуктів і послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень технологічного, фінансового, ко­мерційного характеру. Інновації розглядають в таких аспектах:

— інновації є результатом реалізації науково-технологічних розробок;

— інновації є засобом диференціації продуктів і послуг, засо­бом підвищення якості;

— інновації дають можливість ефективно використовувати ресурси, мінімізувати витрати;

— інновації сприяють адаптації діяльності комерційного бан­ку до мінливої ринкової кон’юнктури [64; 71].

Потенціал (від лат. роїепйа — сила, міць) — це засоби, запаси, джерела, що в наявності і можуть бути використані, приведені в дію для досягнення певної мети, виконання плану, розв’язання завдань реалізації можливостей будь-якої системи у певній галузі.

Необхідно чітко розмежовувати категорії «ресурси» та «потен­ціал», оскільки при їхньому повному ототожненні звужується сут­ність категорії «потенціал». Категорія «потенціал», крім наявних ресурсів, відображає здатність працівника, колективу, суб’єктів господарювання, суспільства загалом до ефективного використан­ня ресурсів.

Сутність категорії «інноваційний потенціал» полягає в тако­му:

— інноваційний потенціал — це одна з трьох складових інно­ваційного простору, яка містить особисті й ділові якості керівни­ків, професійну й економічну підготовку, професійні досягнення (авторські посвідчення, винаходи), матеріально-технічне і фінан­сове забезпечення, визначається набором здійснюваних нововве­день;

— інноваційний потенціал — сукупність різних видів ресурсів, у т. ч. матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси, необхідні для здійснення інноваційної діяльності;

— інноваційний потенціал містить невикористані, приховані можливості накопичених ресурсів, що можуть бути задіяні для досягнення цілей економічних суб’єктів;

— інноваційний потенціал є категорією особливого змісту, що містить не лише інноваційні ресурси й механізм їх викорис­тання в організаційно-господарській системі, а й активність інно­ваційних процесів у регіональній економіці.

Суб’єктами управління інноваційним потенціалом є державні органи влади та вищий менеджмент банку. До об’єктів управлін­ня інноваційним потенціалом банку слід віднести: технологічні, організаційні, економічні, інформаційні та соціальні інновації.

До групи технологічних інновацій належать інновації в існу­ючих методах банківського обслуговування, продуктові ін­новації. Організаційні інновації є організаційним удосконален­ням діяльності банку як цілісної системи, а також окремих структурних підрозділів (удосконалення організаційної структу­ри і системи управління) з метою одержання відповідних еконо­мічних результатів. Економічні інновації мають прояв у під­вищенні ефективності фінансово-економічної діяльності банку. Наприклад, система оплати праці, яка забезпечує мотивацію всіх груп працівників, зростання продуктивності праці, раціоналізує структуру зайнятості. Інформаційні інновації є удосконаленням засобів отримання, обробки та систематизації інформації стосов­но навколишнього середовища, технологічних, операційних про­цесів банку. Соціальні інновації відбиті, насамперед, у невироб­ничій діяльності банку (соціально-побутові умови персоналу, умови безпеки і гігієни праці) [69; 70; 71].

Інноваційний потенціал комерційного банку — це страте­гічна здатність банку до реалізації невикористаних можливостей інноваційних ресурсів.

Інноваційні ресурси — це технологічні, інтелектуальні та ін­формаційні ресурси, необхідні для здійснення інноваційної діяль­ності банку.

Стратегічна здатність банку до використання інноваційного потенціалу реалізується через комплекс організаційно-управлін­ських заходів, спрямованих на створення інноваційних програм і проектів шляхом координації технологічних, економічних та організаційних складових його діяльності.

Ефективність використання інноваційного потенціалу комер­ційного банку передбачає оцінку передумов розробки іннова­ційних програм, розробку інноваційних пропозицій, планування цільових інноваційних програм, вибір засобів їх фінансування, механізму реалізації та аналіз ефективності впровадження.

Механізм управління інноваційним потенціалом банку має та­кі складові: розробка планів і програм інноваційної діяльності; спостереження за ходом розробки інновації і її впровадженням; розгляд проектів розробки інновації; координація інноваційної діяльності у виконавчих підрозділах; забезпечення фінансовими і матеріально-технічними ресурсами; забезпечення розробки ін­новації кваліфікованими кадрами; створення тимчасових цільо­вих груп для комплексного вирішення інноваційних проблем — від мети до впровадження інновації.

Таким чином, управління інноваційним потенціалом є сис­тематичною, динамічною, плановою і комплексною діяльністю щодо забезпечення стратегічної життєздатності банку шляхом пошуку нових рішень щодо продуктового портфеля, ринкового позиціювання, методів роботи, організаційної структури тощо. Концептуальна схема процесу управління інноваційним потенці­алом комерційного банку наведена на рис. 6.2.

Комплексність управління інноваційним потенціалом перед­бачає визначення основних напрямків стратегії розвитку на осно­ві інтеграції продуктової, технологічної та організаційно - економічної складових діяльності комерційного банку.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Рис. 6.2. Концептуальна схема процесу управління інноваційним потенціалом комерційного банку

Вибір і обґрунтування інноваційної альтернативи здійснюєть­ся за результатами систематичного і динамічного аналізу ринко­вого попиту на інноваційні продукти і послуги, структурних змін технологічного процесу, особливостей розробки нових продуктів і послуг з урахуванням визначених напрямків стратегічного роз­витку банку. Організація реалізації інноваційних програм і проек­тів базується на принципах плановості діяльності всіх структурних підрозділів банку. Результати виконання інноваційних програм і проектів аналізуються і оцінюються на предмет досягнення по­ставлених цілей управління інноваційним потенціалом банку з метою розробки коригуючих заходів в разі відхилення отриманих результатів від запланованих.

Інноваційна діяльність є органічною частиною маркетингової діяльності банку, особливо це стосується розробки та реалізації нових продуктів і послуг. Між вивченням потреб і розробкою ін­новаційних продуктів і послуг існує зворотний зв’язок, що до­зволяє в процесі розробки інновації максимально враховувати вимоги клієнтів і коригувати відповідно до них якісні та еконо­мічні показники нових продуктів і послуг.

Головним в управлінні інноваційним потенціалом комерцій­ного банку є формулювання основної мети розробки інновації, визначення терміну її реалізації, оцінка результатів у вигляді до­сягнення конкретних практичних цілей, скорочення термінів впровадження нових продуктів і послуг. Чітка політика в галузі управління інноваційним потенціалом задає напрямок збору ін­формації і вироблення пропозицій, що призводить до пошуку можливостей і створює мотивацію для груп розроблювачів. Ефек­тивність управління реалізацією обраної стратегії розвитку ко­мерційного банку визначається такими складовими інноваційно­го потенціалу: плануванням, фінансуванням, реалізацією

Інновацій та аналізом ефективності реалізації інновацій.

Планування інновацій передбачає проектування нових або модифікованих продуктів і послуг на підставі змодельованих по­казників конкурентоспроможності та здійснення організаційно - технологічної підготовки.

Управління фінансуванням інновацій містить вибір засобів фінансування та оцінку ризиків впровадження. Реалізація іннова­цій передбачає організацію технологічного процесу та проекту­вання логістичних аспектів діяльності банку. Заключним етапом управління інноваційним потенціалом повинен стати аналіз ефек­тивності реалізації інновацій на підставі використання економі - ко-математичних методів.

Вихідним елементом управління інноваційним потенціалом є обґрунтування стратегії подальшого розвитку банку. При цьому слід враховувати взаємозв’язок стратегічних цілей, їх погодже­ність у часі та підпорядкованість.

Ціль управління інноваційним потенціалом комерційного бан­ку — це забезпечення його стратегічної життєздатності на основі ефективного використання інноваційних ресурсів. Визначе­на ціль окреслює відповідні завдання управління інноваційним потенціалом банку, а саме: формулювання стратегій управління інноваційним потенціалом; узгодження основних напрямків стратегії управління інноваційним потенціалом із наявним поте­нціалом інноваційних ресурсів; розробка організаційної структу­ри та інформаційної системи управління інноваційним потенціа­лом банку; моделювання показників конкурентоспроможності продуктів і послуг; компенсація дефіциту інноваційних ресурсів банку; підвищення інноваційної активності банку.

Функціями управління інноваційним потенціалом банку є: оцінка потенціалу інноваційних ресурсів — інтелектуальних, тех­нологічних, інформаційних; розробка інноваційних програм і про­ектів; планування інновацій — проектування продуктового ряду, організаційно-технологічна підготовка; фінансування інновацій — вибір засобів фінансування та оцінка їх ефективності; реалізація інновацій — організація банківського обслуговування; оцінка ефективності реалізації інноваційних програм і проектів.

Механізми управління інноваційним потенціалом банку, а са­ме: механізм планування, фінансування та реалізації інновацій­них програм і проектів; механізм визначення цільових ринків; механізм використання інноваційного потенціалу банку, — за­безпечують прибуток за кожним етапом реалізації інноваційних програм і проектів.

Таким чином, реалізація концепції управління інноваційним потенціалом забезпечує зростання ефективності управління ко­мерційним банком за рахунок одержання прибутку за кожним етапом реалізації інноваційних програм і проектів (рис. 6.3).

Логічний взаємозв’язок елементів управління інноваційним потенціалом комерційного банку, з урахуванням факторів впливу на макрорівні та мікрорівні, поданий на рис. 6.4.

При розробці інноваційних програм і проектів банку слід про­водити ретельний контроль за правильністю розрахунків і реаль­ністю прогнозів обсягів продажу. Такий прогноз має ґрунтувати­ся на аналізі макроекономічного стану, змін кон’юнктури ринку банківських продуктів і послуг, маркетингових досліджень, що потребує створення відповідних баз даних.

Із метою визначення пріоритетних напрямків технологічного розвитку банку необхідно проводити оцінку внутрішньої струк­тури науково-технічного прогресу і його складових — наукових досліджень, інновацій у банківській сфері на всіх етапах ство­рення і реалізації нових видів продуктів і послуг. Методи управ­ління інноваційним потенціалом повинні сприяти активізації інноваційної діяльності комерційного банку, стимулювати інно­ваційну активність топ-менеджменту.

Системність аналізу ринкового попиту на банківські інновації

Динамічність структурних змін технологічного процесу

Плановість розробки інно­ваційних програм і проектів

Комплексність стратегіч­ного розвитку банку

Ціль управління інноваційним потенціалом комерційного банку:

Забезпечення стратегічної життєздатності банку шляхом ефективного використання інноваційних ресурсів

Завдання управління інноваційним потенціалом комерційного банку:

Формулювання стратегій управління інноваційним потенціалом. Узгодження основних напрямків стратегії управління інноваційним потенціалом банку із наявним потенціалом інноваційних ресурсів. Розробка організаційної структури та інформаційної системи управління інноваційним потенціалом банку

Моделювання показників конкурентоспроможності банків­ських продуктів і послуг.

Компенсація дефіциту інноваційних ресурсів банку. Підвищення інноваційної активності банку.

289

подпись: 289ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ інноваційним потенціалом комерційного банку

Оцінка потенціалу

Розробка

Планування інновацій:

Фінансування

Реалізація

Інновацій:

Оцінка

Інноваційних

Проектування

Інновацій:

Ефективності

Ресурсів:

Інноваційних

Продуктового ряду,

Вибір засобів

Реалізації

Інтелектуальних,

Програм

Організаційно-

Фінансування

Інноваційних

Технологічних,

Інформаційних

І проектів

Технологічна

Підготовка

Та оцінка їх ефективності

Обслуговування

Програм і проектів

Механізми управління інноваційним потенціалом комерційного банку

Механізм планування, фінансування та реалізації інноваційних програм і проектів

Механізм визначення цільових ринків

Механізм використання інноваційного потенціалу банку

+

Забезпечення прибутку за кожним етапом реалізації інноваційних програм і проектів

Рис. 6.3. Концепція управління інноваційним потенціалом комерційного банку

^ інституціональне забезпечення інноваційної діяльності банків;

^ державна політика стимулювання інноваційної активності банків;

^ науково-технічний прогрес;

^ кон’юнктура ринку та міра конкуренції

Зовнішні фактори впливу на ефективність використання інноваційного потенціалу банку

Передумови розробки інновацій­них програм банків;

^ інноваційні пропозиції;

^ методи планування цільових інноваційних програм; засоби фінансування

Внутрішні фактори впливу на ефективність використання інноваційного потенціалу банку

Ж

Інноваційні ресурси: інтелектуальні, техно­логічні, інформаційні

Використання інноваційного потенціалу

Ж

52 «

55

* £ ж?

•55 N

М ® ^

3 ї р

5-а З

Г І і

£■6 І, Ж

52 5 «

'а. й 5-

І М

ІII

■2 а' §

§

Чз <а Сцг; 5

•її 2 §

4 *

подпись: 52 «
55
* £ ж ?
•55 n
м ® ^
3 ї р
5-а з
г і і
£■6 і, ж
52 5 «
'а.й 5-
і м
іii
■2 а' §
§
чз <а сцг; 5
•її 2 §
4 *

£

подпись: £

Оцінка інноваційного по­тенціалу: основні напрямки стратегії управління інноваційним потенціалом

Зі

Розробка інноваційних пропозицій: вибір і обґрунтування інно­ваційних альтернатив, формулювання стратегій управління інноваційним потенціалом, моделю­вання показників конку­рентоспроможності

Ж

Планування інновацій: проектування продукто­вого ряду, організацій - но-технічна підготовка

Зі

Фінансування інновацій: вибір засобів фінансування та оцінка їх ефективності

Реалізація інноваційних програм і проектів банку

Оцінка ефективності реалізації інноваційних програм і проектів із використання економіко- математичних методів

Аналіз ефективності використання інноваційного потенціалу банку

Коригуючі заходи щодо формування інноваційного потенціалу банку

Рис. 6.4. Взаємозв’язок елементів управління інноваційним потенціалом комерційного банку