Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКСПОРТЕРІВ ЗА КОРДОНОМ

Б. В. Буркинський, академік НАН України, д. е.н., проф.,

І. А. Циналєвська ІПРЕЕД НАН України, м. Одеса

Процес включення вітчизняних підприємств до глобалізова - ної світової економіки обумовив виникнення значних можливостей збуту для вітчизняної продукції. Разом із тим, доступ до закордон­них ринків товарів та послуг пов'язаний із залученням до системи глобальних конкурентних відносин. Для країн, що є реципієнтами вітчизняної продукції, виникнення значного імпортного потоку продукції, що складає конкуренцію місцевим виробникам спричи­няє необхідність захисту місцевих ринків через застосування селе­ктивних протекціоністичних заходів, особливо необхідність засто­сування таких заходів актуалізується в часи виникнення спаду на­ціонального виробництва та економічних криз. Саме тому, незва­жаючи на те, що більшість розвинутих країн світу є членами СОТ, вибірковий захист національних виробників через надання прямої держаної допомоги (надання пільг національним виробникам), вве­дення заходів захисту торгівлі (антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи), впровадження держзамовлень на випуск проду­кції та підвищення ввізних митних тарифів є прийнятним, за умови формування чітких та прозорих правил для всіх суб’єктів ринку та наявності неспростовних доказів (у випадку антидемпінгового роз­слідування) присутності недобросовісної конкуренції.

Станом на початок 2012 року в ряді країн світу та деяких ми­тних союзах проти українських експортерів повадяться 25 чинних антидемпінгових заходів, а саме: в Аргентині, США, Мексиці, Таї­ланді, Туреччині, Канаді, ЄС та 4 спеціальні заходи, зокрема: в Ми­тному союзі Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Росій­ської Федерації та окремо в Казахстані. Крім того, антидемпінгові розслідування проводяться на даний момент в Індонезії та Індії, а об’єктам чинних спеціальних розслідувань є експорт в Митний со­юз Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Феде­рації та окремо в Республіку Казахстан. Тривають перегляди виро­ків (термін яких вже сплив проте антидемпінгові та компенсаційні заходи досі діють) щодо розслідувань порушення антидемпінгово­го законодавства в Аргентині, США та ЄС.

108

Сукупність методів захисту інтересів національних товарови­робників за кордоном можна умовно розділити на фінансові (на­дання пільг за експортними кредитами, субсидіювання тощо), імі­джеві (проведення за державної підтримки виставок, ярмарок, фо­румів та інших репрезентативних заходів) та консультативні (на­дання допомоги в питаннях дослідження закордонних ринків, юри­дичного супроводу та ін.).

У вітчизняній практиці, моніторинг протекціоністичних захо­дів проти українських експортерів здійснює Департамент співробі­тництва з СОТ та з питань торговельного захисту при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі (МЕРТ). Як правило, проблеми, що виникали в питаннях захисту вітчизняної продукції за кордоном вирішувалися на рівні самих товаровиробників. Закордонні дипло­матичні установи України лише фіксували випадки та передавали інформацію до МЕРТ, проте, здебільшого, провадили політику не­втручання, зважаючи на те, що вирішення таких питань не входило до їх компетенції. Із набранням чинності Постанови КМУ від 01.06.2011 №578 «Про внесення змін до Порядку здійснення захис­ту інтересів вітчизняних товаровиробників під час проведення іно­земними державами, їх економічними або митними об'єднаннями антидемпінгових, спеціальних захисних або компенсаційних розс­лідувань щодо імпорту товарів українського походження», норма­тивно зафіксовані обов’язки закордонних дипломатичних предста­вництв України щодо відслідковування в офіційних джерелах іно­земних держав інформації про наявність загрози порушення розс­лідування або факт його порушення та оперативного інформування МЕРТ через МЗС.

Як свідчить практика експортної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання, забезпечення захисту інтересів вітчиз­няних товаровиробників, так само, як і просування вітчизняних то­варів та послуг за кордоном, залишається завданням експортера. Через діяльність закордонних представництв мають змогу реалізу­вати власні інтереси лише ті підприємства, що є найбільшими екс­портерами, або підприємства, що відкрили власні представництва ще за часів СРСР. Разом із тим, навіть для найбільших підприємст­ва, що володіють достатніми фінансовими ресурсами процесуальні процедури захисту інтересів за кордоном пов’язані із значними ви­тратами часу та потребують відповідного досвіду та компетенції. Основні матеріальні витрати в питаннях порушення проти вітчиз-

109

Няних товаровиробників за кордоном антидемпінгових та спеціаль­них захисних розслідувань пов’язані із юридичним супроводом та перекладом документів, що пов’язані із процедурою розгляду ан­тидемпінгового розслідування. Відтак, захист інтересів експорте­рів, що є суб’єктами малого та середнього бізнесу є приреченим через відсутність достатньої кількості фінансових ресурсів.

Зважаючи на окреслену проблему, на нашу думку, доцільною є пропозиція щодо створення спеціалізованої організації, що за­йматиметься питаннями, пов’язаними із захистом національних інтересів та просуванням вітчизняної продукції за кордоном. Така установа може бути створена як централізовано (Асоціація експор­терів України), так і за територіальним принципом побудови (Асо­ціація експортерів відповідного регіону України) та, відповідним чином, функціонувати, як на території України, так і на території країн, що є найбільшими споживачами вітчизняної продукції.

Відтак, діяльність Асоціації експортерів України має бути зо­середжена в 4 основних напрямках: маркетингове консультування (дослідження зовнішніх ринків, підготовка до проведення в країні базування презентаційних заходів для вітчизняних експортерів, ро­зробка дистрибуційних каналів тощо); юридичне консультування (юридичний супровід угод між вітчизняними підприємствами та зарубіжними партнерами та допомога в підготовці судових позик та захисту інтересів вітчизняних експортерів за кордоном); та адмі­ністративне асистування (оформлення віз, процедура легалізації документів/проставляння апостилю тощо) та управлінське консу­льтування (інформування про режим іноземного інвестування та умови провадження діяльності в країні базування, кадрове консу­льтування щодо методики ведення переговорів із зарубіжними пар­тнерами із урахуванням менталітету, гендорної політики, етнічних та релігійних особливостей тощо. Функціонування такої установи сприятиме зменшення транзакційних видатків та ризиків зовніш­ньоекономічної діяльності, та, відтак, слугуватиме основою збіль­шення ефективності експортної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.

Коментарі:

  1. Цыналевская Ирина 13.02.2014 16:42

    Мне, как автору данной научной статьи, интересно знать,
    собственно, каким образом ваш сайт имеет право публиковать результат моих научных трудов (совместно с научным руководителем)?!
    Вы настолько уверенны в квалификации своих юристов, что имеете наглость размещать чужой материал без соответствующих разрешений и ссылок ?!
    Немедленно удалите материал из сайта!