Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Інтенсивність міжнародної конкурентоспроможності

Оцінка рівня та інтенсивності міжнародної конкуренції скла­дається із ряду взаємопов’язаних процедур:

1. Характеристика державної політики в галузі регулювання конкуренції, її елементи.

А) антимонопольна політика визначає:

- методи контролю і обмеження природних і державних монополій;

- порядок контролю за злиттям, об’єднанням, поглинанням;

- контроль за приватизацією;

- обмежене державне втручання в зовнішню торгівлю;

- умови контролю за цінами і зарплатами;

- ліцензування видів діяльності;

- квоти певних видів експорту або імпорту;

- стимулювання розвитку малого бізнесу;

Б) фінансова політика держави в стимулюванні конкуренції:

- регулювання умов надання кредитів;

- система оподаткування;

- норми рентабельності;

- депозитні ставки;

В) регулювання експорту та імпорту на основі зміни:

- митної політики;

- квот;

- ліцензій;

Г) участь держави в підприємництві:

- підтримка певної частини державної власності в усіх галузях;

- державне капіталовкладення;

- державне замовлення;

Д) державна стандартизація:

- виробництва;

- екології;

- продукції;

Е) регулювання видобутку природних багатств;

Ж) закріплена патентна політика. Виключні права на відкриття та “ноу-хау”;

И) законодавче закріплення прав споживачів.

2. Оцінка можливості появи нових конкурентів. Нові конку­ренти перерозподіляють ринок, що загострює конкурентну боротьбу, знижує ціни та рентабельність. Реальність цієї загрози визначається факторами, які потрібно оцінити:

А) рівень галузевої собівартості;

Б) ступінь диференціації продукції;

В) доступність каналів розподілу продукції;

Г) потреби в додаткових капіталовкладеннях, які фінансово ви­снажують і обмежують можливості входження в галузь;

Д) консерватизм існування системи поставок;

Е) фактори, які визначають високий рівень собівартості:

- висока захищеність сучасних технологій патентами;

- утруднений доступ до використання сировини;

- зайнятість найвигідніших, з точки зору ринкової кон’юнк­тури, географічних регіонів;

- ріст професійних навичок та кваліфікації.

3. Визначення характерного впливу споживачів на інтенсив­ність конкуренції. Він може бути значним при наявності умов:

- споживачі купляють переважну долю продукції та тиснуть на продавця під загрозою зменшення обсягів закупок продукції (моно­полістична влада);

- куплена продукція має високу питому вагу в бюджеті спо­живача, за рахунок чого споживач стає більш чутливим до ціни, якості продукції і т. п.;

- зростає ступінь стандартизації продукції, чим зумовлює си­туацію, в якій існує великий вибір виробників одного і того ж товару, тобто споживач може переключитися на іншого виробника товару;

- споживачі складаються з фізичних осіб з низьким доходом (низькорентабельне виробництво), що зумовлює спад рівня закупок, обмежене виробництво та зростання цін;

- високий ступінь інтеграції виробництва, якщо куплений то­вар обмежений виробництвом в інтегрованих підрозділах, то останній має можливість тиснути на виробництво загрозою припинення закупок;

- куплена продукція не впливає на якість кінцевої продукції. Споживач більш чутливий до ціни і намагається не допустити її зростання;

- споживач має певну інформацію про вироблену продукцію, що збільшує можливості споживчого вибору.

4. Вплив постачальників продукції на інтенсивність конкурен­ції, її напрямки - ціна, якість.

Умови росту інтенсивності конкуренції:

- мала кількість постачальників;

- галузь споживає незначну частину продукції, що вироб­ляється постачальником, а тому зміни цін не впливають на собівар­тість і ціну виробу;

- відсутність ефективних замінників продукції, низький рі­вень вимог до характеристик поставлених товарів;

- низький рівень вертикальної інтеграції виробництва у спо­живача, тобто споживач не може сам виробляти продукцію, що закупо­вується і повністю залежить від поставок.

5. Оцінка загрози з боку товару-замінника.

Правило цінової привабливості: висока ціна на товар А - ви­сокий попит на товар В. Така загроза тим більша, чим більші:

- обсяг виробництва товарів замінників;

- кількість ефективних замінників;

- різниця в цінах між виробом-оригіналом і товаром-замін - ником на користь останнього.

Крім того, в міжнародному бізнесі є приклади незаконної імі­тації, дублювання відомих товарних знаків, що підвищує міжнародну конкуренцію.

Отже, конкуренція підприємства у галузі зводиться до ство­рення сприятливих умов відносно п’яти розглянутих елементів конку­рентного середовища, які визначають рівень та інтенсивність конкуренції.

Для оцінки характеру розподілу ринкових часток між конку­рентами, зазвичай, користуються показником, який відображає ступінь концентрації виробництва галузі. Такий показник дозволяє оцінити ступінь монополізації ринку і є величиною, зворотною до інтенсив­ності конкуренції. Для розрахунку використовується так званий чо - тиричастковий показник концентрації (GR - Concentration Ratio):

Op + op2 + op + OP4

CR4 = OP ’ ( )

Де ОР - обсяг реалізованої продукції 7-го підприємства (у певній валюті);

ОР - загальний обсяг реалізації продукції заданого асорти­менту (у валюті);

ОР = шах(ОРі), для усіх і = 1/п;

ОР2 = шах(ОРі / ОР1 ), для усіх і = 1/(п - 1);

ОР3 = шах(ОР1 / ОРі, ОР2 ), для усіх і = 1/(п - 2);

ОР4 = шах(ОР1 / ОР1, ОР2 , ОР3 ), для усіх і = 1/(п - 3),

П - загальна кількість підприємств, які реалізують макси­мальні обсяги продукції у загальній кількості реалізації продукції на даному ринку.

Прискорене зростання ринку навіть при рівних потужностях конкурентів може усунути будь-які протиріччя між підприємствами за рахунок задоволеності їх темпами розвитку. Але прискорене зростання не може бути нескінченним. З багатьох об’єктивних і суб’єктивних причин будь-який ринок товарів переживає стан стагнації, застою або невеликого позиційного зростання, коли збільшення обсягу продаж підприємства може відбуватися, головним чином, за рахунок пере­манювання споживачів у конкурентів та (або) погіршення позиції конкурентів. У такій ситуації активність конкурентної боротьби знач­но зростає. Цей факт необхідно враховувати в комплексній оцінці ін­тенсивності конкуренції.

Іншим важливим економічним фактором, який характеризує інтенсивність конкуренції є коефіцієнт рентабельності, що визначається:

Р,=, (22)

Р

Де Рр - коефіцієнт рентабельності ринку;

П — сукупний прибуток підприємств на даному ринку;

Ор - загальний обсяг продажу.

Встановлено, що ринок з високою рентабельністю характе­ризується перевищенням попиту над пропозицією. Ця обставина доз­воляє реалізувати цілі, які стоять перед підприємствами, відносно без­конфліктними прийомами й методами і які не зачіпають інтереси кон­курентів. Із зменшенням прибутковості бізнесу ситуація змінюється на протилежну.

Для зручності проведення порівняльного аналізу інтенсивності конкуренції на різних ринках (сегментах ринку) і оцінки їх приваб­ливості (з точки зору конкурентної активності) може бути корисним оперування узагальненою характеристикою інтенсивності конкуренції. Крім бази порівняння, вона дає можливість уточнити результати ана­лізу окремих елементів конкурентного середовища підприємства і більш послідовно підійти до формування спеціального аналітичного звіту.