Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БІЗНЕС КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Інвестиційний бізнес є одним із найважливіших напрямків ді­яльності комерційних банків. Провідні банки України пропону­ють такі види інвестиційних послуг:

— організація випуску та розміщення цінних паперів;

— здійснення операцій з векселями;

— торгівля цінними паперами;

— послуги зберігана цінних паперів;

— аналітична підтримка клієнтів.

Заходами продуктової політики у контексті інвестиційного біз­несу банку передбачається індивідуальний підхід до кожного кліє­нта, акцент на якості та повноті пропонованих послуг. По­казниками ефективності інвестиційного бізнесу банку є успішно реалізовані проекти та провідні позиції банку у рейтингах торгов­ців корпоративними та муніципальними облігаціями ПФТС, рей­тингах андеррайтерів спеціалізованих агентств, рейтингах ділових спеціалізованих щотижневиків, а також у рейтингу зберігачів цін­них паперів ПАРД[9].

Провідні банки створюють підрозділи з управління актива­ми, виключним напрямком діяльності яких є управління актива­ми інститутів спільного інвестування (ICI) — пайовими та кор­поративними інвестиційними фондами.

Фонди формуються шляхом продажу великій кількості інвес­торів цінних паперів фонду. Залучені кошти підрозділ з управлін­ня активами інвестує відповідно до обраної при створенні фонду інвестиційної стратегії, яка викладена в інвестиційній декларації фонду. Залежно від виду фонду, інвестиції можуть здійснюватися у різні дохідні активи — цінні папери, депозити, нерухомість то­що.

Вкладники фонду є співвласниками його активів, відповідно, вартість їхнього паю у фонді зростає пропорційно зростанню вар­тості чистих активів фонду. Реалізувати (перевести у готівку) отриманий дохід інвестори можуть або під час закриття фонду, або під час продажу цінних паперів фонду на вторинному ринку.

Переваги інвестування через ICI полягають у їхній більшій на­дійності та дохідності, оскільки фондами управляють професіо­нали, які мають значно більший досвід та обсяги інформації, аніж індивідуальні інвестори. Окрім цього, фонди залучають великі об­сяги коштів та можуть диверсифікувати вкладення, поліпшуючи, тим самим, показник «ризик/дохідність».

Діяльність банківських підрозділів з управління активами інститутів спільного інвестування регламентується державою в особі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Клієнтами є успішні бізнесмени, які володіють однією або кількома компаніями та мають вільний капітал, який бажають ін­вестувати ефективніше, ніж це можливо при вкладанні коштів у банківські депозити.

Приклади фондів в управлінні банківських підрозділів з управління активами інститутів спільного інвестування:

1. Пайовий недиверсифікований інвестиційний фонд за­критого типу, стратегією якого передбачені інвестиції коштів у боргові цінні папери — облігації та векселі — найбільш надійних компаній України з метою отримання стабільного доходу.

2. Корпоративний інвестиційний фонд закритого типу, створений у формі акціонерного товариства, що дає можли­вість інвестувати не тільки в боргові цінні папери, а так само в акції з високим потенціалом росту. Інвестори фонду при цьому є не тільки вкладниками, але і акціонерами фонду. Вони мають право брати участь в управлінні фондом через загальні збори ак­ціонерів та інші механізми, передбачені корпоративним законо­давством.

Учасниками фонду можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Фонд орієнтований головним чином на роботу з роздріб­ними клієнтами. Акції фонду повинні вільно обертатися на ринку протягом всього терміну його існування. Котирування за акціями фонду щодня виставляє банк, який є маркет-мейкером[10] акцій фонду в ПФТС.

Оскільки такий фонд орієнтується на змішану стратегію інвес­тування, розділяючи перевагу між надійними борговими інстру­ментами — корпоративними, муніципальними і державними об­лігаціями і акціями — доходність фонду буде вища, ніж за облігаційними фондами.

3. Фонд нерухомості є фондом змІтАного типу, що дає можли­вість інвестувати не тільки в цінні папери, а так само в нерухо­мість і корпоративні права. Інвестори фонду, в цьому випадку, є його акціонерами. Вони мають право брати участь в управлінні фондом за допомогою участі в загальних зборах акціонерів і через інші механізми, передбачені чинним законодавством.

Учасниками фонду можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Акції фонду вільно обертаються на ринку впродовж всього терміну його існування. Діяльність фонду розрахована на термін 20 років. Такий термін пояснюється специфікою інвестування в нерухомість — капіталоємністю проектів і тривалим терміном їх реалізації.

Оскільки такий фонд орієнтується на змішану стратегію інвес­тування, розділяючи активи фонду на три категорії — нерухо­мість, цінні папери і корпоративні права — ризики фонду нижчі, ніж у фондах, що інвестують виключно в цінні папери. Фонд не­рухомості диверсифікує портфель, розподіляючи інвестиції між широким спектром різних активів, з метою зниження ризику мож­ливих втрат капіталу і підвищення ефективності вкладень.

4. Венчурний фонд — це недиверсифікований фонд, до якого висуваються найменші регулятивні вимоги з боку законодавства, що робить його гнучким інструментом для реалізації інвестицій­них програм або всередині корпоративних схем фінансування. Фонд орієнтований на юридичних осіб, які можуть купувати цін­ні папери фонду лише за закритою підпискою. Венчурний фонд має право видавати позики, вкладати кошти у нерухомість, цінні папери та інші активи.

Банківські підрозділи з управління активами інститутів спіль­ного інвестування вирішують усі питання, пов’язані зі створен­ням венчурного фонду, його реєстрацією у державних органах, випуском цінних паперів фонду, підготовкою усіх документів, що є необхідними для роботи фонду.

Провідні банки України здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, накопичуючи інвестиційний досвід, розроблюючи та реалізуючи широкий перелік послуг, а саме:

— комплексне брокерське обслуговування на ринку цінних паперів: у рамках укладеного договору клієнту надається можли­вість здійснювати повний набір операцій на біржовому та поза- біржовому ринках;

— довірче управління (цінними паперами та грошовими кош­тами) на фондовому ринку: проведення операцій з грошовими коштами інвестора в його інтересах з метою отримання доходу (дохідне розміщення вільних грошових коштів); підвищення лік­відності та дохідності цінних паперів, які має клієнт; формування інвестиційного портфеля клієнта відповідно до коштів, які він має, з визначеними строками інвестування та рівнем ризику. Крім того, клієнтові регулярно надається інформація про поточну си­туацію на фондовому ринку, про стан та дохідність його портфе­ля цінних паперів;

— операції прямого та зворотного РЕПО: кредитування під заставу облігацій;

— придбання та консолідація великих пакетів акцій;

— широкий спектр консультаційних послуг з питань здійс­нення інвестицій, зокрема для нерезидентів;

— юридичне супроводження операцій з цінними паперами.

Цінними паперами, з якими працюють банки, є корпоратив­ні та муніципальні облігації, державні цінні папери (КДО, СДО, ПОВДП, КОВДП, ПДВ — ОВДП), акції, векселі.

Продуктовою політикою банків передбачається надання послуг зберігана, тобто здійснення професійної депозитарної діяль­ності зберігана цінних паперів. До послуг депонентів — повний спектр операцій зберігача, знання, досвід та професіоналізм пер­соналу провідних банків, а також банківське сховище, сучасне комп’ютерне та програмне забезпечення.

Банки пропонують клієнтам гнучкі та зручні тарифи з депозита­рного обслуговування. Зокрема, вони не передбачають абонентську плату, а відкриття рахунків у цінних паперах та зберігання цінних паперів на рахунках фізичних осіб здійснюється безкоштовно. Кліє­нтами є юридичні та фізичні особи, інвестиційні та пенсійні фонди, професійні учасники ринку цінних паперів, інвестори — резиденти та нерезиденти. Банки пропонують клієнтам:

— відкриття рахунків у цінних паперах для юридичних та фі­зичних осіб, інвестиційних та пенсійних фондів;

— зберігання цінних паперів, емітованих у документарній та бездокументарній формах;

— обслуговування обігу державних і недержавних цінних па­перів на рахунках у цінних паперах;

— обслуговування корпоративних операцій емітентів цінних паперів;

— послуги депозитарію інвестиційних фондів;

— інформаційне обслуговування;

— консультаційні послуги з питань обліку прав власності на цінні папери.

Вексель є не лише зручною формою розрахунку, але й видом комерційного кредиту, оскільки оплата за векселем відбувається, зазвичай, не одразу, а за певний час, упродовж якого сума за век­селем є у розпорядженні векселедавця. Операції банків з век­селями:

— кредитування під заставу векселів, у тому числі шляхом операцій РЕПО;

— видача простих векселів банком кредиторові банку;

— прийом боргових зобов’язань на інкасо;

— облік та переоблік векселів;

— авалювання векселів;

— авалювання податкових векселів;

— доміциляція[11] векселів клієнтів;

— збереження векселів (оригіналів, копій та екземплярів);

— розробка персональних розрахункових вексельних схем для юридичних осіб.

Позитивні тенденції у розвитку фінансового та фондового рин­ків України дозволяють великим українським компаніям фінансу­вати свої інвестиційні програми за допомогою корпоративних облігацій. Своєю чергою, продуктовою політикою комерційних банків передбачена організація випуску та розміщення корпо­ративних облігацій.

Облігації орієнтовані на залучення коштів широкого кола ін­весторів (юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезиден­тів), що обумовлює деякі переваги цього інструменту. Банки про­понують повний спектр послуг з організації випуску облігацій, їхнього розміщення та підтримки вторинного ринку облігацій.

Корпоративні облігації є ефективним інструментом для по­будови програм довгострокового фінансування і надають такі можливості:

— різноманітні терміни випуску — від 2 до 5 років;

— підприємство, розміщуючи облігації, формує позитивний імідж позичальника серед широкого кола потенційних інвесторів, що дозволяє при подальших випусках знижувати вартість запо­зичення;

— випуск облігацій не потребує забезпечення.

Корпоративні облігації дозволяють підприємству опера­тивно управляти своєю заборгованістю, а саме:

— визначаючи структуру випуску, емітент має можливість визначити періоди виплат позики, виходячи із термінів виник­нення грошового потоку від інвестиційного проекту;

— підприємство має можливість достроково здійснювати ви­куп своїх облігацій;

— у випадку викупу 100 % облігацій підприємство може до­строково погасити випуск;

— зважаючи на ситуацію на ринку, підприємство має можли­вість управляти дохідністю за своїми облігаціями завдяки механі­зму оферт;

— у випадку, коли ризик зміни курсу будь-якої валюти є чут­ливим для емітента, відсоткова ставка з облігацій може бути прив’язана до курсу.

Обмеження з випуску облігацій підприємств існує для ак­ціонерних товариств, які можуть випускати облігації на суму, що не перевищує розмір статутного фонду або на суму забезпечення, яке надається товариству з цією метою третіми особами.

Послуги провідних банків із організації та обслуговування випусків корпоративних облігацій такі:

— фінансовий консультант;

— організатор випуску облігацій;

— андеррайтер;

— підтримання вторинного ринку облігацій;

— платіжний агент;

— депозитарні послуги.

Послуги фінансового консультанта: визначення потреб під­приємства у фінансуванні; визначення параметрів та структури облігаційної позики; визначення оптимального часу виходу на ринок облігацій.

Послуги організатора випуску облігацій: підготовка про­спекту емісії облігацій; підготовка інвестиційного меморандуму для інвесторів; реєстрація проспекту емісії в ДКЦПФР 4; отри­мання коду цінних паперів в НДУ, відкриття рахунку у цінних паперах в депозитарії МФС, проходження лістингу 5 облігацій на фондових біржах, ПФТС; підготовка звіту про результати розмі­щення облігацій, його реєстрація в ДКЦПФР; документальний супровід позики, підготовка звіту про наслідки погашення облі­гацій та подання його в ДКЦПФР.

Послуги андеррайтингу: проведення рекламної кампанії, ро- уд-шоу для потенційних інвесторів; первинне розміщення обліга­цій серед інвесторів (твердий андеррайтинг, частковий андеррай - тинг, «best efforts»[12]); розповсюдження облігацій, випущених у документарній формі через мережу філій банку; організація син­дикату андеррайтерів.

Послуги з підтримання вторинного ринку: організація вто­ринного ринку — підтримання ліквідності облігацій на біржово­му та позабіржовому ринках шляхом виставлення котировок на купівлю та продаж облігацій; підтримання твердого спреду між котировками на вторинному ринку; послуги маркет-мейкера; ін­формаційна підтримка випуску у період обігу облігацій.

Послуги платіжного агенту: виплата купонного доходу; ви­плата відсотків та номіналу при викупі облігацій; погашення об­лігацій.

Депозитарні послуги: послуги керуючого рахунком емітента; послуги зберігача цінних паперів.

Додаткові послуги: підготовка макету облігацій, випуще­них у документарній формі (іменні та на пред’явника) та про­ведення переговорів з підприємством-виготовлювачем від іме­ні емітента.

Деякі банки стають уповноваженими банками фондових

Бірж і складовою торгівлі цінними паперами цих бірж, оскільки гарантують проведення грошових розрахунків між учасниками біржових торгів. В такому випадку для участі у біржових торгах кожному члену фондової біржі необхідно укласти з уповноваже­ним банком такі договори:

— договір банківського рахунку;

— договір про надання програмно-технічного комплексу «Клі - єнт-Банк»;

— договір про виконання функцій платіжного агента;

— договір про надання банківської гарантії;

— договір застави майнових прав.

Крім того, уповноважені банки співпрацюють з фондовими біржами у сфері створення програмного забезпечення для профе­сійних учасників ринку цінних паперів. Співпраця з організато­рами торгів є системним та пріоритетним напрямком діяльності банків, що, своєю чергою, формує заходи продуктової політики щодо відповідної трансформації продуктів і послуг.

Фондові біржі створюються для організації торгів широким спектром цінних паперів українських емітентів, а саме: акціями (високоліквідними «блакитними фішками» і акціями «другого ешелону»), облігаціями, цінними паперами ICI. При цьому пріо­ритетним напрямком біржової діяльності є розвиток ринку акцій другого ешелону, акцій регіональних фондових ринків, а саме: підвищення ліквідності певного сегменту ринку, виведення на ринок нових фінансових інструментів, розширення спектру лік­відних цінних паперів.

Світовий досвід показує, що розвиток інтернет-трейдингу, необхідної складової сучасних розвинених фондових ринків, неможливий без комплексної лінійки програмних продук­тів, які:

— адаптовані до законодавства і особливостей депозитарної системи;

— забезпечують швидкий і зручний обмін електронними до­кументами з використанням електронного цифрового підпису та засобів криптографічного захисту інформації.

Лінійка програмних продуктів, що пропонується професій­ним учасникам фондового ринку для задоволення їх першочерго­вих потреб, містить:

— BIT eTrade — торговий термінал торговця цінними папе­рами для укладання договорів на біржі;

— BIT eTrade Office — комплексне рішення для внутрішньо­го обліку торговця цінними паперами, що забезпечує можливості аналітичного групування інформації щодо договорів, контрагентів, цінних паперів; зручного формування регулярної та нерегулярної звітності ДКЦПФР; формування друкарських форм укладених договорів та всіх необхідних документів для супроводження до­говорів (ініціювання та контроль руху цінних паперів та грошо­вих коштів за операціями);

— BIT eTrade Depo — зручний та універсальний (для всіх депозитаріїв) програмний продукт для оптимізації діяльності зберігача цінних паперів;

— BIT eTradeP — модифікований торговий термінал, що пов’язує брокера (члена біржі) з його клієнтами (Інтернет - трейдерами);

— BIT eTrade Asset — комплексне рішення для внутрішньо­го обліку підрозділів з управління активами інститутів спільного інвестування, що забезпечує зручний автоматизований обмін до­кументами з торговцем цінними паперами та формування звітно­сті до ДКЦПФР;

— BIT eReport — програмне забезпечення для формування регулярної та нерегулярної звітності торговця цінними паперами до ДКЦПФР;

— BIT eTrade Mail — поштовий сервіс для обміну елект­ронними документами і повідомленнями та укладення дого­ворів, що забезпечує конфіденційність інформації (засобами криптозахисту), гарантовану доставку та надійну перевірку авторства (завдяки використанню електронно-цифрового під­пису).

Наведені програмні продукти створені на спільній платформі, легко взаємодіють між собою завдяки розвиненим функціям екс - порту-імпорту даних.

Таким чином, розвиток діяльності фондових бірж сприяє ро­звитку інноваційної складової інвестиційного бізнесу комерцій­них банків.