Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Історія розвитку поглядів на підприємництво

Серед багатьох чинників соціально- економічного прогресу у більшості країн світу, в тому числі в Україні, важливу роль за сучасних умов відіграють підпри­ємництво та суб’єкти, що його здійсню­ють, — підприємці. З’ясуванню сутності підприємництва, основних рис підприєм­ця світова економічна наука приділяє увагу впродовж майже трьох століть. Про­те поняття «підприємництво» (як і всі інші категорії) постійно поповнюється елемен­тами нового змісту, що зумовлює потребу в його системному вивченні.

Поняття «підприємництво» вперше ввів у науковий обіг англійський учений Рі - чард Кантільон (1680 - 1734). Він розгля­дав його як особливу економічну функцію, важливою рисою якої є ризик.

Французький економіст Жан-Батист Сей (1767 - 1832) стверджував, що підпри­ємець діє на власний рахунок і ризик з метою отримання зиску, володіючи при цьому знаннями і досвідом, комбінує чин­ники виробництва. Відомий англійський економіст Адам Сміт (1723-1790) роз - * глядав підприємця як власника, пов’язу - **

І

подпись: і2 0-734

Вав підприємницьку діяльність насамперед з його власного заці­кавленістю (особистим збагаченням), у процесі реалізації якої він сприяє найефективнішому задоволенню потреб суспільства. Для цього підприємець сам планує та організовує виробництво, розпо­діляє отримані прибутки. Інший англійський економіст Давид Рі- кардо (1772 - 1823) вбачав у особі підприємця звичайного капіта­ліста. Аналогічно оцінював роль підприємця Карл Маркс (1818- 1883).

Якісно нову оцінку підприємництва дав наприкінці XIX ст. ан­глійський економіст Алан Маршалл (1842 - 1924), виділивши ор­ганізацію виробництва, а згодом підприємницьку здатність до та­кої організації, як окремий чинник виробництва (разом з працею, землею і капіталом).

Повнішу характеристику підприємництва наводять у своїх працях американський економіст Йозеф ІІІумпетер (1883^- 1950) та англійський — Фрідріх Хаєк (1899- 1992). На думку Й. Шум - петера, зміст підприємництва розкривається в його функціях:

1) реформування і докорінна перебудова виробництва через впровадження нових видів техніки і технологій, створення нових товарів, освоєння нових ринків, джерел сировини;

2) застосування нових розробок, маркетингу тощо. Використан­ня функцій підприємництва залежить від господарсько-політич­ного середовища, яке визначає його можливості, види, мотивацію. Тому основними функціями підприємця, за Й. Шумпетером, є ви­готовлення нового блага або старого нової якості; освоєння нового ринку збуту, джерел сировини або напівфабрикатів; впроваджен­ня нового методу виробництва та відповідна його реорганізація. Підприємцем, на його думку, може бути не лише капіталіст, влас­ник, а й управляючий. Найбільшою мірою відокремлення власно­сті від управління (а отже, від підприємництва) виявляється в гі­гантських акціонерних компаніях.

Фрідріх Хаєк пов’язував підприємництво насамперед з особис­тою свободою, яка дає людині змогу раціонально розпоряджатися своїми здібностями, знаннями, інформацією та доходами. Під­приємець прагне оптимально використати ці компоненти, врахо­вуючи ситуацію на ринку (перспективність щодо інвестування, попиту і пропозиції певної галузі економіки, рівень цін тощо), знайти найкращі засоби для задоволення власних і суспільних потреб.

Розділ

подпись: розділ

34

подпись: 34Гм За американським економістом Полем Самуельсоном (1915) підприємництво пов’язане з новаторством, а сам підприємець є сміливою людиною з оригінальним мисленням, яка добивається успішного впровадження нових ідей.

•-