Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ

Основні класифікаційні ознаки державних підприємств визнача­ють особливості організації та форми управління їхніми фінансами.

За організаційно-правовими формами заснування державні під­приємства можна поділити на:

• підприємства, створені у формі акціонерного товариства;

• підприємства інших організаційно-правових форм.

За видом діяльності:

• комерційні;

• некомерційні.

Залежно від частки державного капіталу в статутному фонді всі державні підприємства діляться на п’ять видів за критерієм реальних повноважень з управління ними державними органами:

• державні підприємства із 100-відсотковим державним капіталом, що відповідно до законодавства України не підлягають приватиза­ції, такі державні підприємства називаються казенними;

• державні підприємства з часткою державного капіталу від 75 до 100 %;

• державні підприємства з часткою державного капіталу від 50 до 75 %;

• державні підприємства з часткою державного капіталу від 25 до 50 %;

• державні підприємства з часткою державного капіталу менше ніж 25 %.

Залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції державні підприємства можна поділити на такі види:

• малі підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюю­чих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг вало­вого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 млн. грн.;

• середні підприємства з середньообліковою чисельністю працюю­чих за звітний (фінансовий) рік від 51 до 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік не перевищує 100 млн. грн.;

• великі підприємства - підприємства, в яких середньооблікова чисе­льність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує 100 млн. грн.

За галузями економіки всі державні підприємства поділяються згідно із класифікатором, затвердженим Державним комітетом Украї­ни з статистики, а саме: будівництво, машинобудування, хімічна про­мисловість, сільське господарство та ін.

За монопольним становищем на ринку всі державні підприємства поділяються на:

• державні підприємства - природні монополісти. Природною монопо­лією вважається такий стан товарного ринку, за якого задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв’язку з істотним зменшенням витрат на виробництво одиниці продукції в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послу­ги), що виробляються суб’єктами господарювання, не можуть бути замінені при споживанні іншими, у зв’язку з чим попит на цьому то­варному ринку менше залежить від зміни цін на такі товари, ніж по­пит на інші товари (послуги);

• державні підприємства, частка яких на відповідному ринку стано­вить понад 35 %;

• державні підприємства, частка яких на відповідному ринку не пе­ревищує 3 %.