Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Класифікація підсобних підприємств і подальший розвиток їх

Діяльність підсобних підприємств спрямована на збільшення доходів і прибутків сільськогосподарських підприємств завдяки ефективнішому використанню трудових ресурсів, сільськогоспо­дарської продукції, природних ресурсів тощо. Це питання особ­ливо актуальне в умовах економічної кризи народного госпо­дарства.

Розділ 12

подпись: розділ 12Підсобне підприємство має функціонувати як повноправний структурний госпрозрахунковий підрозділ. По суті, підсобні вироб­ництва на сучасному етапі агропромислової інтеграції є одним із видів агропромислових формувань, які мають компенсувати недо­статню роботу галузей, що обслуговують сільське господарство.

* Саме цим в основному і спричинена поява різних агрофірм, агро-

* комбінатів, міжгосподарських підприємств, кооперативів. Усі види

*

Підсобних підприємств і промислів класифікують за спеціаліза­цією, принципом організації діяльності, характером використання праці, розмірами тощо. Найістотнішою є класифікація за спеціа­лізацією. Зокрема виділяють підсобні підприємства, що:

1) обслуговують основне виробництво;

2) переробляють сільськогосподарську продукцію;

3) випускають промислову продукцію.

Найширше підсобну діяльність в Україні характеризують під­приємства першої групи. До них належать кузні, ремонтні майс­терні сільськогосподарської техніки, цехи для виробництва трав’яного борошна, приготування кормових сумішей, комбікор­мові заводи тощо. Основна мета діяльності цих підприємств — за­безпечення безперебійної роботи основного сільськогосподарського виробництва.

До підприємств другої групи належать млини, крупорушки, олійниці, консервні та плодоовочеві цехи і заводи, цехи з перероб­лення молока і м’яса та ін. Перероблення сільськогосподарської продукції широко розвинене в усіх економічних районах України, але найбільше — в південних областях, де здебільшого перероб­ляють овочі і фрукти.

Підприємствами третьої групи є швейні, цегляні виробницт­ва, з видобування та перероблення нерудних будівельних матері­алів, виробництва плівки, лісозаготівельні, лісопильні, столярні майстерні, художні промисли, з випуску металовиробів, товарів культпобуту, різних комплектуючих виробів і деталей для проми­слових підприємств. Підприємства цієї групи найпоширеніші в Західному регіоні України.

Функціонування підсобних підприємств і промислів останнім часом показало, що економічно доцільним є поєднання розвитку підприємств у всіх трьох групах. Це підтверджує приклад агро­фірми «Зоря» Рівненської області. Загальна земельна площа аг­рофірми 5090 га, з них 4294 га сільськогосподарських угідь, у тому числі 3248 га ріллі. Великі обсяги виробництва сільськогосподар­ської продукції створили умови для розвитку та успішної роботи підсобних підприємств і промислів. У господарстві функціонують ремонтна майстерня, цех для приготування кормосумішей і ком­бікорму, плодоконсервний завод потужністю 10 млн умовних ба­нок, крупорушка, цех для калібрування насіння кукурудзи, фрук­тосховище на 3000 т, цехи для перероблення молока, м’яса, завод з виробництва скляної тари потужністю 70 млн умовних банок, роз­ливу мінеральної води. Крім того, в господарстві створено невели­кі цехи для виробництва асфальту і залізобетону, будівельних ма­теріалів, лісозавод з виробництва лісоматеріалів і тари. У цій сфе­рі зайнято близько 15 % працездатного населення, а грошові над - ходження становлять до ЗО % загального прибутку фірми. Саме # тому в агропромисловому комплексі України потрібно створювати ^

•уч> *-у* “у«* •■у* *-у* *у>» •■у* •у*» *-у» *у«* •'ТГ'* •'ЧР* •'ТР* •"ЗГ4* *-ЗР* *ИТР* •■у* 429

Нові підсобні підприємства та ефективніше використовувати існу­ючі.

Розвиток підсобних підприємств і промислів продиктований умовами, характерними для сучасного етапу функціонування сільськогосподарського виробництва, які спричинені:

♦об’єктивною необхідністю зміни характеру сільськогосподар­ської праці, перетворення її на різновид індустріальної, вирішен­ня проблем власності;

♦вимогами раціональнішого використання сільських трудових ресурсів, особливо їхніх резервів у міжсезонні періоди;

♦доцільністю виробництва деяких товарів культпобуту, виго­товляти які великим промисловим підприємствам невигідно;

♦бажанням поліпшити соціально-демографічну ситуацію на селі;

♦пошуком шляхів зменшення нераціональних перевезень про­дукції завдяки організації її перероблення на місцях, зменшення втрат сільськогосподарської продукції, особливо тієї, що швидко псується, скорочення транспортних витрат;

♦різким підвищенням культурно-побутових умов життя сільсь­ких працівників, розвитком інфраструктури села, закріпленням молоді на селі.

У період переходу підприємств до ринкової економіки основним є ефективне використання всіх наявних ресурсів: трудових, гро­шово-матеріальних, сировинних. За таких умов підприємства отримали можливість вільно їх використовувати.

В умовах зміни всього господарського механізму, виникнення приватної власності на землю об’єктивним стає розвиток нових форм підсобного виробництва на основі кооперації, оренди, акціо­нерних товариств, створення приватних фірм і підприємств. Необ­хідним стає розвиток нової форми підсобної діяльності — прямої кооперації сільськогосподарських підприємств з промисловими.

❖ ❖ Розділ 12

подпись: ❖ ❖ розділ 12Підсобні підприємства сільськогосподарських виробників, що існують на сучасному етапі, в перспективі трансформуватимуться в нові організаційні традиційні та нетрадиційні форми. З розвит­ком агрофірм і агрокомбінатів у подальшому підсобні підприємст­ва як складова системи «виробництво — переробка — реалізація» набудуть більшого значення і самостійності. Вони трансформува­тимуться у великі агроіндуетріальні комплекси з перероблення сільськогосподарської продукції (рис. 12.1), філії промислових підприємств, кооперативи з надання населенню побутових та ін­ших послуг. Такі кооперативи створюватимуться перевалено на основі приватної власності.

Якісно новим витком у розвитку підсобних підприємств в умо­вах формування ринкового механізму є розширення сфери нетра­диційної підсобної діяльності — надання послуг у сільській місце - ... вості на основі приватного підприємництва.

Класифікація підсобних підприємств і подальший розвиток їх

Рис. 12.1. Трансформація видів підсобної діяльності

У перспективі в сільській місцевості створюватимуться філії промислових підприємств, завдяки чому міста частково вивільня­тимуться від міграції сільського населення.

З розвитком агрофірм і аі'рокомбінатів підсобні підприємства стануть невід’ємною частиною сільськогосподарського виробни­цтва.